Commit d844b315 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

(cherry picked from commit 2fcdabd8)
parent 2ca6c87e
Pipeline #221810 passed with stages
in 41 minutes and 39 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-13 07:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-13 17:17+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-26 14:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-16 11:30+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -50,15 +50,15 @@ msgstr ""
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Keď ukladáte obrázok, na ktorom budete ešte pracovať, skúste použiť natívny "
"formát XCF programu GIMP (používa príponu <tt>.xcf</tt>), ktorý uchová "
"vrstvy a každý aspekt vašej nedokončenej práce. Po dokončení projektu ho "
"môžete uložiť ako JPEG, PNG, GIF, atď."
"Ukladanie obrázkov využíva formát XCF, natívny formát súborov aplikácie GIMP "
"(prípona súboru <tt>.xcf</tt>). Tým sa zachovajú vrstvy a veľa aspektov "
"vašej prebiehajúcej práce, čo vám umožní pokračovať v práci neskôr. Po "
"dokončení projektu ho môžete uložiť ako JPEG, PNG, GIF, atď."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -103,7 +103,7 @@ msgstr ""
"klávesom <tt>Alt</tt>. Pokiaľ to hýbe oknom, kláves <tt>Alt</tt> už používa "
"váš správca okien. Väčšina správcov okien je nastavených tak, aby ignorovali "
"kláves <tt>Alt</tt> alebo aby miesto neho používali kláves <tt>Super</tt> "
"(alebo „logo Windows“). "
"(alebo „logo Windows“)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment