Commit d83dbbea authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall
Browse files

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent 874c832a
2005-09-04 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2005-09-01 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* de.po: updated german translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-libgimp Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-26 03:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-30 17:43+0930\n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-04 03:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-04 18:23+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -283,16 +283,13 @@ msgstr "Thủ tục %d"
msgid "No matches for your query"
msgstr "Không khớp gì."
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:457
msgid "1 procedure matches your query"
msgstr "1 thủ tục khớp với truy vấn bạn."
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:460
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:458
#, c-format
msgid "%d procedures match your query"
msgstr "%d thủ tục khớp với truy vấn bạn."
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
msgstr[0] "%d thủ tục khớp với truy vấn bạn."
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:508
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:507
msgid "No matches"
msgstr "Không khớp gì."
......@@ -708,7 +705,9 @@ msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr "Khi bật, GIMP sẽ cố dùng xác lập màu bộ trình bày từ hệ thống cửa sổ. Như thế thì, nó dùng xác lập màn hình đã cấu hình chỉ như là dự trữ."
msgstr ""
"Khi bật, GIMP sẽ cố dùng xác lập màu bộ trình bày từ hệ thống cửa sổ. Như "
"thế thì, nó dùng xác lập màn hình đã cấu hình chỉ như là dự trữ."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "The default RGB workspace color profile."
......@@ -859,8 +858,7 @@ msgstr "chuỗi UTF-8 không hợp lệ"
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:623
#, c-format
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi phân tách « %s » trong dòng %d: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi phân tách « %s » trong dòng %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:180
#, c-format
......@@ -900,7 +898,8 @@ msgstr "Chưa tải"
msgid ""
"Cannot determine a valid home directory.\n"
"Thumbnails will be stored in the folder for temporary files (%s) instead."
msgstr "Không thể quyết định thư mục chính hợp lệ.\n"
msgstr ""
"Không thể quyết định thư mục chính hợp lệ.\n"
"Các hình thu nhỏ sẽ được lưu vào thư mục cho tập tin tạm (%s) thay thế."
#: ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:249 ../libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:317
......@@ -985,7 +984,9 @@ msgstr "Danh mục"
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr "Hãy nhắp vào ống nhỏ giọt, rồi nhắp vào màu tại bất cứ nơi nào trên màn hình, để chọn màu đó."
msgstr ""
"Hãy nhắp vào ống nhỏ giọt, rồi nhắp vào màu tại bất cứ nơi nào trên màn "
"hình, để chọn màu đó."
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:126
msgid "Check Size"
......@@ -1222,7 +1223,8 @@ msgstr "Quản lý màu"
msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog."
msgstr "Bộ lọc này lấy cấu hình từ phần Quản lý Màu trong hộp thoại « Tùy thích »."
msgstr ""
"Bộ lọc này lấy cấu hình từ phần Quản lý Màu trong hộp thoại « Tùy thích »."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:311
msgid "Mode of operation:"
......@@ -1330,4 +1332,4 @@ msgstr "Màu nước"
#: ../modules/colorsel_water.c:220
msgid "Pressure"
msgstr "Áp lực"
msgstr "Áp lực"
\ No newline at end of file
2005-09-04 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2005-09-01 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-01 03:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-01 14:56+0930\n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-04 03:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-04 18:25+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -138,6 +138,10 @@ msgstr ""
msgid "Script-Fu Server Options"
msgstr "Tùy chọn trình phục vụ Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:658
msgid "_Start Server"
msgstr "_Khởi chạy trình phục vụ"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:686
msgid "Server port:"
msgstr "Cổng trình phục vụ :"
......@@ -2262,4 +2266,4 @@ msgstr "Độ đục của nổi bật"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:11
msgid "_Xach-Effect..."
msgstr "Hiệu ứng _Xach..."
\ No newline at end of file
msgstr "Hiệu ứng _Xach..."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment