Commit d7e69925 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation

parent 2773e980
# Norwegian translations for GNU gimp package.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2003-2009.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2003-2013.
# Sigurd Gartmann <sigurdga@yahoo-inc.com>, 2004, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNU gimp 2\n"
"Project-Id-Version: GIMP 2.8.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-11-16 14:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-17 01:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-27 22:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-27 22:23+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: no\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -18,167 +19,149 @@ msgstr ""
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klikk med bøttefyllingsverktøyet for å få det til å bruke "
"bakgrunnsfargen i stedet for forgrunnsfargen. På samme måte vil <tt>Ctrl</"
"tt>-klikk med fargevelgeren velge bakgrunnsfargen i stedet for "
"forgrunnsfargen."
"Du kan få hjelp for de fleste GIMP-funskjoner ved å trykke F1. Dette virker "
"også inni menyer."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klikk på lagmaskens forhåndsvisning i lagmenyen slår på og av "
"effekten av lagmasken. <tt>Alt</tt>-klikk vil slå på og av visning av masken "
"direkte."
"GIMP bruker lag for å la deg organisere bildet. Tenk på dem som en stabel av "
"lysark eller filtre, slik at du ved å se gjennom alle sammen kan se et "
"sammensatt bilde."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-dra med rotasjonsverktøyet begrenser rotasjonen til 15-graders "
"vinkler."
"Du kan gjøre mange lagoperasjoner ved å høyreklikke på merkelappen til et "
"lag i lagvinduet."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-klikk på øyeikonet i lagvinduet for å gjemme alle lag untatt "
"det du klikker på. <tt>Shift</tt>-klikk igjen for å se alle lag."
"Når du lagrer et bilde for å jobbe på det senere, bruke GIMPs eget "
"filformat, XCF (filendelse <tt>.xcf</tt>). Dette gjør at lagene og andre "
"bildeinnstillinger beholdes, så du kan ta opp igjen arbeidet der du gikk fra "
"det. Så snart prosjektet er ferdig, kan du lagre det som JPEG, PNG, GIF, ..."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Et flytende utvalg må bli forankret til et nytt lag eller til det forrige "
"aktive laget før det kan gjøres andre operasjoner på bildet. Klikk på «nytt "
"lag»- eller «forankre lag»-knappene i lagmenyen, eller bruk menyene til å "
"gjøre det samme."
"De fleste programtilleggene bruker aktivt lag på aktivt bilde. I noen "
"tilfeller vil du være nødt til å slå sammen alle lagene (Bilde→Flat ut "
"bilde) om du vil at programtillegget skal brukes på hele bildet."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Etter å ha slått på «dynamiske tastatursnarveier» i innstillingene, kan du "
"definere dine egne hurtigtaster. Dette gjør du ved å få fram menyen, velge "
"en oppføring, og trykke den ønskede tastekombinasjonen. Hvis «lagre "
"tastatursnarveier» er slått på, blir de nye innstillingene lagret når du "
"avslutter GIMP. Kanskje du vil slå av «dynamiske tastatursnarveier» etterpå, "
"for å forhindre at du omdefinerer tastatursnarveier ved et uhell."
"Dersom et lagnavn i lagmenyen vises med <b>uthevet</b> skrift, betyr det at "
"laget ikke har noen alfakanal. Du kan legge til en alfakanal med "
"Lag→Gjennomsiktighet→Legg til alfakanal."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Klikk og dra en linjal for å plassere en innrettingslinje i et bilde. Alle "
"utvalg som blir dratt, vil tilpasses innrettingslinjene. Du kan fjerne "
"innrettingslinjer ved å dra dem ut av bildet med flytteverktøyet."
"Ikke alle effekter kan gjøres på alle typer bilder. Dette vises med en "
"menyoppføring som er grået ut. Du kan være nødt til å endre bildet til RGB "
"(Bilde→Modus→RGB), legge til en alfakanal (Lag→Gjennomsiktighet→Legg til "
"alfakanal) eller flate det ut (Bilde→Flat ut bilde)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"GIMP støtter gzip-kompresjon ved lagring. Bare legg til <tt>.gz</tt> (eller "
"<tt>.bz2</tt>, om du har bzip2 installert) til filnavnet, og bildet du "
"lagrer vil bli komprimert. Selvfølgelig støttes også lasting av komprimerte "
"bilder."
"Du kan justere og flytte et utvalg ved å bruke <tt>Alt</tt>-dra. Hvis dette "
"gjør at vinduet flyttes, er det vindubehandleren din som er skyld i dette. "
"De fleste vindubehandlere kan settes opp til å ikke bruke <tt>Alt</tt>-"
"knappen eller å bruke <tt>Super</tt>-knappen (eller knappen med Windows-"
"logo) i stedet."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"GIMP bruker lag for å la deg organisere bildet. Tenk på dem som en stabel av "
"lysark eller filtre, slik at du ved å se gjennom alle sammen kan se et "
"sammensatt bilde."
"Du kan dra og slippe mange ting i GIMP. For eksempel: Det å dra en farge fra "
"verktøykassen eller fra en fargepalett, og slippe det i et bilde, vil fylle "
"utvalget med denne fargen."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Dersom et lagnavn i lagmenyen vises med <b>uthevet</b> skrift, betyr det at "
"laget ikke har noen alfakanal. Du kan legge til en alfakanal med "
"Lag→Gjennomsiktighet→Legg til alfakanal."
"Du kan bruke midterste musetast for å bevege deg rundt i bildet (eller "
"alternativt holde nede mellomromsknappen mens du flytter musen."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Hvis noen av dine skannede fotografier ikke har nok farge, kan du enkelt "
"forbedre fargespekteret med «auto»-knappen i nivåverktøytet (Farger→Nivåer). "
"Hvis det er noen ujevnheter kan du rette dem med kurveverktøytet "
"(Farger→Kurver)."
"Klikk og dra en linjal for å plassere en innrettingslinje i et bilde. Alle "
"utvalg som blir dratt, vil tilpasses innrettingslinjene. Du kan fjerne "
"innrettingslinjer ved å dra dem ut av bildet med flytteverktøyet."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Hvis du streker opp en bane (Rediger→Strek opp bane), kan tegneverktøyene "
"bli brukt med de gjeldende innstillingene. Du kan bruke luftpensel i "
"graderingsmodus eller til og med sletteverktøyet og utsmøringsverktøyet."
"Du kan dra et lag fra lagvinduet og slippe det i verktøykassen. Det vil "
"opprette et nytt bilde som bare består av det ene laget."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Hvis skjermen din er veldig rotete, kan du trykke <tt>Tab</tt> når et "
"bildevindu er aktivt for å skjule eller vise verktøykassen og andre "
"menyvinduer."
"Et flytende utvalg må bli forankret til et nytt lag eller til det forrige "
"aktive laget før det kan gjøres andre operasjoner på bildet. Klikk på «nytt "
"lag»- eller «forankre lag»-knappene i lagmenyen, eller bruk menyene til å "
"gjøre det samme."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"De fleste programtilleggene bruker aktivt lag på aktivt bilde. I noen "
"tilfeller vil du være nødt til å slå sammen alle lagene (Bilde→Flat ut "
"bilde) om du vil at programtillegget skal brukes på hele bildet."
"GIMP støtter gzip-kompresjon ved lagring. Bare legg til <tt>.gz</tt> (eller "
"<tt>.bz2</tt>, om du har bzip2 installert) til filnavnet, og bildet du "
"lagrer vil bli komprimert. Selvfølgelig støttes også lasting av komprimerte "
"bilder."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Ikke alle effekter kan gjøres på alle typer bilder. Dette vises med en "
"menyoppføring som er grået ut. Du kan være nødt til å endre bildet til RGB "
"(Bilde→Modus→RGB), legge til en alfakanal (Lag→Gjennomsiktighet→Legg til "
"alfakanal) eller flate det ut (Bilde→Flat ut bilde)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
......@@ -187,32 +170,27 @@ msgstr ""
"legge til i utvalget i stedet for å erstatte det. På samme måte ka du bruke "
"<tt>Ctrl</tt> for å trekke fra i det gjeldende utvalget."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Når du lagrer et bilde for å jobbe på det senere, bruke GIMPs eget "
"filformat, XCF (filendelse <tt>.xcf</tt>). Dette gjør at lagene og andre "
"bildeinnstillinger beholdes, så du kan ta opp igjen arbeidet der du gikk fra "
"det. Så snart prosjektet er ferdig, kan du lagre det som JPEG, PNG, GIF, ..."
"Du kan tegne enkle firkanter eller sirkler med Rediger→Strek opp utvalg. Det "
"vil streke opp kantene på utvalget ditt. Mer komplekse former kan bli tegnet "
"ved å bruke baneverktøyet eller med Filter→Rendring→Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Du kan justere og flytte et utvalg ved å bruke <tt>Alt</tt>-dra. Hvis dette "
"gjør at vinduet flyttes, er det vindubehandleren din som er skyld i dette. "
"De fleste vindubehandlere kan settes opp til å ikke bruke <tt>Alt</tt>-"
"knappen eller å bruke <tt>Super</tt>-knappen (eller knappen med Windows-"
"logo) i stedet."
"Hvis du streker opp en bane (Rediger→Strek opp bane), kan tegneverktøyene "
"bli brukt med de gjeldende innstillingene. Du kan bruke luftpensel i "
"graderingsmodus eller til og med sletteverktøyet og utsmøringsverktøyet."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
......@@ -222,85 +200,109 @@ msgstr ""
"Banevinduet lar deg arbeide på flere baner samtidig og konvertere dem til "
"utvalg."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Du kan bruke tegneverktøyene til å endre utvalget. Klikk på «hurtigmaske»-"
"knappen nederst til venstre i et bildevindu, gjør endringer på utvalget ved "
"å tegne i bildet, og klikk på knappen en gang til for å gjøre det om til et "
"normalt utvalg igjen."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Du kan dra et lag fra lagvinduet og slippe det i verktøykassen. Det vil "
"opprette et nytt bilde som bare består av det ene laget."
"Du kan lagre et utvalg til en kanal (Velg→Lagre til kanal) og så endre denne "
"kanalen med tegneverktøy. Ved å bruke knappene i kanalmenyen, kan du slå av "
"og på synlighet for denne nye kanalen eller konvertere den til et utvalg."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Du kan dra og slippe mange ting i GIMP. For eksempel: Det å dra en farge fra "
"verktøykassen eller fra en fargepalett, og slippe det i et bilde, vil fylle "
"utvalget med denne fargen."
"Etter å ha slått på «dynamiske tastatursnarveier» i innstillingene, kan du "
"definere dine egne hurtigtaster. Dette gjør du ved å få fram menyen, velge "
"en oppføring, og trykke den ønskede tastekombinasjonen. Hvis «lagre "
"tastatursnarveier» er slått på, blir de nye innstillingene lagret når du "
"avslutter GIMP. Kanskje du vil slå av «dynamiske tastatursnarveier» etterpå, "
"for å forhindre at du omdefinerer tastatursnarveier ved et uhell."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Du kan tegne enkle firkanter eller sirkler med Rediger→Strek opp utvalg. Det "
"vil streke opp kantene på utvalget ditt. Mer komplekse former kan bli tegnet "
"ved å bruke baneverktøyet eller med Filter→Rendring→Gfig."
"Hvis skjermen din er veldig rotete, kan du trykke <tt>Tab</tt> når et "
"bildevindu er aktivt for å skjule eller vise verktøykassen og andre "
"menyvinduer."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Du kan få hjelp for de fleste GIMP-funskjoner ved å trykke F1. Dette virker "
"også inni menyer."
"<tt>Shift</tt>-klikk på øyeikonet i lagvinduet for å gjemme alle lag untatt "
"det du klikker på. <tt>Shift</tt>-klikk igjen for å se alle lag."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Du kan gjøre mange lagoperasjoner ved å høyreklikke på merkelappen til et "
"lag i lagvinduet."
"<tt>Ctrl</tt>-klikk på lagmaskens forhåndsvisning i lagmenyen slår på og av "
"effekten av lagmasken. <tt>Alt</tt>-klikk vil slå på og av visning av masken "
"direkte."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Du kan lagre et utvalg til en kanal (Velg→Lagre til kanal) og så endre denne "
"kanalen med tegneverktøy. Ved å bruke knappene i kanalmenyen, kan du slå av "
"og på synlighet for denne nye kanalen eller konvertere den til et utvalg."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Du kan bruke <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> for å bytte mellom lagene i et bilde "
"(hvis ikke vindubehandleren allerede bruker denne kombinasjonen)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klikk med bøttefyllingsverktøyet for å få det til å bruke "
"bakgrunnsfargen i stedet for forgrunnsfargen. På samme måte vil <tt>Ctrl</"
"tt>-klikk med fargevelgeren velge bakgrunnsfargen i stedet for "
"forgrunnsfargen."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Du kan bruke midterste musetast for å bevege deg rundt i bildet (eller "
"alternativt holde nede mellomromsknappen mens du flytter musen."
"<tt>Ctrl</tt>-dra med rotasjonsverktøyet begrenser rotasjonen til 15-graders "
"vinkler."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Du kan bruke tegneverktøyene til å endre utvalget. Klikk på «hurtigmaske»-"
"knappen nederst til venstre i et bildevindu, gjør endringer på utvalget ved "
"å tegne i bildet, og klikk på knappen en gang til for å gjøre det om til et "
"normalt utvalg igjen."
"Hvis noen av dine skannede fotografier ikke har nok farge, kan du enkelt "
"forbedre fargespekteret med «auto»-knappen i nivåverktøytet (Farger→Nivåer). "
"Hvis det er noen ujevnheter kan du rette dem med kurveverktøytet "
"(Farger→Kurver)."
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment