Commit d6a81f5b authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent 7ccfebab
2005-08-14 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2005-08-10 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* mk.po: fixed broken entities.
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Vietnamese translation for GIMP Tips.
# Copyright © 2005 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.3\n"
"Project-Id-Version: gimp-tips Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-10 18:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-10 18:21+0200\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-14 23:52+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr ""
msgstr "<big>Chúc mừng bạn dùng Chương trình Thao tác Ảnh GNU!</big>"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Nhấn phím <tt>Alt</tt> và khung xem thử mặt nạ lớp trong hộp thoại Lớp thì bật/tắt khả năng xem mặt nạ một cách trực tiếp."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Nhấn phím <tt>Ctrl</tt> và khung xem thử mặt nạ lớp trong hộp thoại Lớp thì bật/tắt hiệu ứng của mặt nạ lớp."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Nhấn phím <tt>Ctrl</tt> và công cụ cái Xô Tô để làm cho nó dùng màu nền thay vào màu trước."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Nhấn phím <tt>Ctrl</tt> và kếo công cụ Xoay sẽ ràng buộc độ xoay trong góc 15º."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Nhấn phím <tt>Shift</tt> và nhắp vào biểu tượng con Mắt trong hộp thoại Lớp, để ẩn tất cả các lớp trừ lớp đó. <tt>Shift</tt>-nhắp lần nữa để hiển thị mọi lớp."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
......@@ -57,6 +62,7 @@ msgid ""
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Một vùng chọn đang nổi phải được neo tới một lớp mới, hoặc tới lớp hoạt động cuối cùng, trước khi bạn thực hiện thao tác khác nào với ảnh đó. Hãy nhắp vào cái nút « Lớp Mới » hoặc « Neo Lớp » trong hộp thoại Lớp, hoặc dùng những lệnh trong trình đơn để làm như thế. "
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
......@@ -66,40 +72,41 @@ msgid ""
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP."
msgstr ""
"Sau khi bạn hiệu lực « Phím tắt Bàn phím Động » trong hộp thoại « Sở thích » thì bạn có thể gán lại phím tắt, bằng cách mở trình đơn, chọn một mục trình đơn nào đó, rồi bấm tổ hợp phím đã muốn. Nếu « Lưu Phím tắt Bàn phím » được bật thì các tổ hợp phím được lưu khi bạn thoát khỏi trình GIMP."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
msgstr "Hãy nhắp và kếo vào một thuớc đo để tạo một nét dẫn trên một ảnh nào đó. Mọi vùng chọn đã kéo thì sẽ đính nét dẫn này. Bạn có thể loại bỏ nét dẫn bằng cách kéo nó ra ảnh, dùng công cụ Chuyển."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
msgstr "Bộ trình đồ họa GIMP cho phép bạn hoàn lại phần lớn thay đổi trong ảnh, vì vậy bạn có thể thử ra nhé."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
msgstr "Bộ trình đồ họa GIMP hỗ trợ nén kiểu gzip một cách động. Hãy chỉ đơn giản thêm phần mở rộng <tt>.gz</tt> (hoặc <tt>.bz2</tt> nếu bạn đã cài đặt bzip2) vào tên tập tin, rồi ảnh đó sẽ được lưu đã nén. Tất nhiên, bạn cũng có thể tải ảnh đã nén."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
msgstr "Bộ trình đồ họa GIMP dùng lớp để cho phép bạn tổ hợp ảnh. Có thể tưởng rằng các lớp này là một đống nhiều bộ lọc hoặc chiều ảnh, thì khi bạn thấy qua, có thể xem các nội dung ghép lại."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
msgstr ""
msgstr "Nếu tên lớp trong hộp thoại Lớp có dạng in <b>đậm</b> thì lớp này không có kênh anfa (α). Bạn có thể thêm một kênh anfa bằng cách dùng « Lớp → Trong suốt → Thêm kênh anfa »."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
......@@ -107,27 +114,27 @@ msgid ""
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can "
"correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
msgstr "Nếu một số ảnh chụp đã quét của bạn không hình có đủ màu, bạn dễ dàng có thể tiến bộ phạm vị sắc màu với cái nút « Tự động » trong công cụ Cấp (Lớp → Màu → Cấp) Nếu có lỗi màu nào, có thể sửa nó dùng công cụ Cong (Lớp → Màu → Cong)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
msgstr "Nếu bạn nét một đường dẫn (Hiệu chỉnh → Nét đường dẫn) thì các công cụ sơn có thể được dùng với thiết lập hiện thời. Bạn có thể sử dụng Chổi Sơn trong chế độ dốc, hoặc kế cả Bộ Xóa hoặc công cụ Nhoè."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
msgstr "Nếu màn hình bạn bừa bộn thì có thể bấm phím <tt>Tab</tt> nhiều lần trong cửa sổ ảnh, để ẩn hoặc hiển thị hộp công cụ và hộp thoại khác."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
msgstr "Phần lớn bộ cầm phít hoạt động trên lớp hiện thời của ảnh hiện có. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải trộn mọi lớp (Ảnh → Làm phẳng ảnh) nếu bạn muốn bộ cầm phít hoặt động trên toàn ảnh."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
......@@ -135,14 +142,14 @@ msgid ""
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
msgstr "Không phải mọi hiệu ứng có thể được áp dụng vào mọi kiểu ảnh. Trong trình đơn, mục màu xám hiển thị như thế. Bạn có thể cần phải thay đổi chế độ ảnh thành RGB (Ảnh → Chế độ → RGB), thêm một kiênh anfa (lớp → Trong suốt → Thêm kênh anfa) hoặc làm phảng nó (Ảnh → Làm phẳng ảnh)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
msgstr "Nhấn giữ phím <tt>Shift</tt> trước khi chọn gì thì cho phép bạn thêm vào vùng chọn hiện thời, thay vào thay thế nó. Dùng phím <tt>Ctrl</tt> trước khi chọn gì thì trừ ra vùng chọn hiện thời."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
......@@ -151,7 +158,7 @@ msgid ""
"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
msgstr "Để tạo một vùng chọn hình tròn, bạn hãy giữ phím <tt>Shift</tt> trong khi chọn hình bầu dục. Để chọn vị trí hình tròn một cách chính xác, hãy kéo nét dẫn ngang và dọc tiếp tuyến với hình tròn muốn chọn, để con trỏ tại giao những nét dẫn, rồi vùng chọn kết quả sẽ đúng sờ những nét dẫn đó."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
......@@ -159,7 +166,7 @@ msgid ""
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
msgstr "Khi dùng một công cụ vẽ (Chổi Sơn, Chổi Khí hoặc Bút Chì), nhắp-<tt>Shift</tt> sẽ vẽ một đường thẳng từ điểm vẽ cuối cùng đến vị trí con trỏ hiện có. Nếu bạn cũng bấm phím <tt>Ctrl</tt> thì đường đó sẽ được ràng buộc xuống góc 15º."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
......@@ -167,66 +174,66 @@ msgid ""
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
msgstr "Khi bạn lưu một ảnh để làm việc với nó sau, hãy thử ra dùng định dạng tập tin sở hữu của GIMP, XCF (dùng phần mở rộng tập tin <tt>.xcf</tt>). Định dạng XCF bảo quản mọi lớp và mọi khía cạnh của việc-đang-tiến-hành của bạn. Một khi dự án đó hoàn thành, bạn có thể lưu nó dạng JPEG, PNG, GIF v.v."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
"pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể điều chỉnh hoặc di chuyển một vùng chọn bằng cách dùng phím <tt>Alt</tt>-kéo. Nếu làm như thế di chuyển cửa sổ thì bộ quản lý cửa sổ của bạn dùng phím <tt>Alt</tt> rồi. Như thế thì hãy thử ra bấm phím <tt>Shift</tt> đồng thời."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể điều chỉnh phạm vị lựa chọn cho tính năng chọn mờ bằng cách nhắp và kéo phía trái và phía phải."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể tạo và hiệu chỉnh vùng chọn phức tạp bằng cách dùng công cụ « Đường dẫn ». Hộp thoại « Đường dẫn » cho phép bạn làm việc với nhiều đường dẫn và chuyển đổi chúng thành vùng chọn."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể kéo một lớp từ hộp thoại Lớp rồi thả nó trên hộp công cụ. Làm như thế sẽ tạo một ảnh mới có chứa chỉ lớp đó thôi."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể kéo và thả nhiều gì trong bộ trình đồ họa GIMP. Lấy thí dụ, kéo một màu từ hộp công cụ hoặc từ một bảng chọn màu, rồi thả nó vào một ảnh sẽ tô ảnh hoặc vùng chọn hiện thời, dùng màu đó."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể vẽ hình vuông hoặc hình tròn đơn giản, dùng « Hiệu chỉnh → Nét vùng chọn ». Nó nét cạnh của vùng chọn hiện có. Có thể vẽ hình phức tạp hơn, dùng công cụ « Đường dẫn » , hoặc với « Bộ lọc → Hiện rõ → Gfig »."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể tìm trợ giúp theo ngữ cảnh cho phần lớn tính năng của bộ trình đồ họa GIMP bằng cách bấm phím F1 tại bất cứ điểm thời nào. Nó cũng hoạt động ở trong trình đơn."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể thực hiện nhiều thao tác lớp bằng cách nhắp-phải vào nhãn chữ của một lớp trong hộp thoại Lớp."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
"to have it centered on its starting point."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể bấm hoặc thả phím <tt>Shift</tt> và <tt>Ctrl</tt> trong khi chọn gì, để ràng buộc vùng chọn trong một hình vuông hoặc hình tròn, hoặc định vị trung tâm nó tại điểm đầu nó."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
......@@ -234,19 +241,19 @@ msgid ""
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể lưu một vùng chọn vào một kênh (Lựa chọn → Lưu vào kênh) rồi sửa đổi kênh này dùng bất cứ công cụ sơn nào. Dùng những cái nút trong hộp thoại Kênh, bạn có thể bật/tắt khả năng hiển thị của kênh mới này, hoặc chuyển đổi nó thành một vùng chọn."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể sử dụng phím <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> để quay qua các lớp trong một ảnh (nếu bộ quản lý cửa sổ của bạn không đang dùng những phím này)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể sử dụng cái nút giữa trên con chuột để di chuyển minh họa quanh ảnh, nếu ảnh lớn hơn cửa sổ hiển thị."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
......@@ -254,4 +261,4 @@ msgid ""
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể sử dụng những công cụ sơn để thay đổi vùng chọn. Hãy nhắp vào cái nút « Mặt nạ nhanh » dưới trái một cửa sổ ảnh. Thay đổi vùng chọn bằng cách sơn vào ảnh đó, rồi nhắp lại vào cái nút để chuyển đổi nó về một vùng chọn chuẩn."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment