Commit d62c8fdb authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Committed by Gabor Keleman
Browse files

Translation updated by Árpád Bíró.

2007-10-08 Gabor Kelemen  <kelemeng@gnome.hu>

	* hu.po: Translation updated by Árpád Bíró.


svn path=/trunk/; revision=23763
parent fd38d818
2007-10-08 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Translation updated by Árpád Bíró.
2007-10-08 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-09-17 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-01 21:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-05 09:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-05 22:39+0200\n"
"Last-Translator: Arpad Biro <biro_arpad@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Hungarian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -760,19 +760,19 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:206 ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:407
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:206 ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:408
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(érvénytelen UTF-8 karakterlánc)"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:40
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Működési mód a színkezelés számára."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Az elsődleges monitor színprofilja."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:46
msgid ""
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
......@@ -782,23 +782,23 @@ msgstr ""
"használja. Ekkor a beállított monitorprofil csak probléma esetén lesz "
"használva."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
msgid "The default RGB working space color profile."
msgstr "Az alapértelmezett RGB munkaterület színprofilja."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Az RGB és a CMYK közti átalakításhoz használt CMYK színprofil."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
msgstr "Nyomtatott változat szimulációjához (próbanyomat) használt színprofil."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "A színeknek a képernyőre való leképezését adja meg."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:58
msgid ""
"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
......@@ -806,6 +806,18 @@ msgstr ""
"Megadja, hogy a színek hogyan legyenek átalakítva az RGB munkaterületről a "
"nyomtatásszimulációs eszközre."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:61
msgid ""
"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
"represented in the target color space."
msgstr ""
"Ha be van kapcsolva, akkor a nyomtatásszimuláció megjelöli azon színeket, "
"amelyek nem ábrázolhatók a cél-színtérben."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr "A színskálán kívüli színek megjelölésére használandó szín"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
msgstr "Nincs színkezelés"
......@@ -1113,7 +1125,7 @@ msgstr "Négyzetek mérete"
msgid "Check Style"
msgstr "Négyzetek stílusa"
#. toggle button to (des)activate the instant preview
#. toggle button to (de)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:277
msgid "_Preview"
msgstr "Előké_p"
......@@ -1467,11 +1479,11 @@ msgstr "A színes tintákból kivonandó fekete százaléka."
msgid "CMYK color selector (using color profile)"
msgstr "CMYK színválasztó (színprofillal)"
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:396
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:397
msgid "Profile: (none)"
msgstr "Profil: (nincs)"
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:409
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:410
#, c-format
msgid "Profile: %s"
msgstr "Profil: %s"
......@@ -1805,8 +1817,8 @@ msgid ""
"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
"channels."
msgstr ""
"Azon MIDI-csatorna, amelyről az események olvasandók. -1 értékre állítva "
"az összes MIDI-csatornáról történik olvasás."
"Azon MIDI-csatorna, amelyről az események olvasandók. -1 értékre állítva az "
"összes MIDI-csatornáról történik olvasás."
#: ../modules/controller_midi.c:259
msgid "MIDI"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment