Commit cc1f9f4c authored by Matic Žgur's avatar Matic Žgur
Browse files

Updated Slovenian translation

svn path=/trunk/; revision=23798
parent e36436a9
2007-10-11 Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>
* sl.po: Updated Slovenian translation by Martin Srebotnjak and Nedeljko Grabant.
2007-10-11 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp - libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-22 23:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-09-23 22:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-08 15:22+0100\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -510,7 +510,7 @@ msgstr "vžgano"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
msgid "gradient|Linear"
msgstr "preliv|Linearen"
msgstr "gradient|Linearen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "Bi-linear"
......@@ -616,11 +616,11 @@ msgstr "indeksirana-alfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
msgid "interpolation|None"
msgstr "interpolacija|Brez"
msgstr "interpolation|Brez"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
msgid "interpolation|Linear"
msgstr "interpolacija|Linearna"
msgstr "interpolation|Linearna"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:564
msgid "Cubic"
......@@ -780,42 +780,50 @@ msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170
#: ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:206
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:407
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:408
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(neveljaven niz UTF-8)"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:40
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Način upravljanja z barvami."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Barvni profil vašega (primarnega) zaslona."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:46
msgid "When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the windowing system. The configured monitor profile is then only used as a fallback."
msgstr "Če je vključeno, bo GIMP uporabil prikazani barvni profil okenskega sistema. Nastavljeni profil monitorja bo tedaj uporabljen le kot nadomestni."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
msgid "The default RGB working space color profile."
msgstr "Privzeti barvni profil RGB delovne površine."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Barvni profik CMYK, uporabljen za pretvorbo med RGB in CMYK."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
msgstr "Barvni profil, uporabljen za simulacijo tiskane različice (programsko preverjanje)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Nastavi preslikavo barv za vaš zaslon."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:58
msgid "Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation device."
msgstr "Določa pretvorbo barv med delovnim prostorom RGB in napravo simulacije tiskanja."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:61
msgid "When enabled, the print simulation will mark colors which can not be represented in the target color space."
msgstr "Če je vključeno, bo simulacija tiskanja označila tiste barve, ki jih ni mogoče predstaviti v ciljnem barvnem prostoru."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr "Barva, ki naj bo uporabljena za označevanje barv, ki so zunaj barvnega obsega."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management"
msgstr "Brez upravljanja barv"
......@@ -838,7 +846,7 @@ msgstr "relativne barvne vrednosti (kalorimetrično)"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
msgid "intent|Saturation"
msgstr "namen|Nasičenost"
msgstr "intent|Nasičenost"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59
msgid "Absolute colorimetric"
......@@ -1006,7 +1014,7 @@ msgstr "Izberite barvni profil z diska ..."
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:280
msgid "profile|None"
msgstr "profile|Brez"
msgstr "intent|Brez"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:98
msgid "Scales"
......@@ -1475,11 +1483,11 @@ msgstr "Odstotek črne barve, ki naj bo odvzet barvam."
msgid "CMYK color selector (using color profile)"
msgstr "Barvni izbirnik CMYK (z uporabo barvnega profila)"
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:396
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:397
msgid "Profile: (none)"
msgstr "Profil: (brez)"
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:409
#: ../modules/colorsel_cmyk_lcms.c:410
#, c-format
msgid "Profile: %s"
msgstr "Profil: %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment