Commit c2aedff7 authored by Danilo Šegan's avatar Danilo Šegan
Browse files

Updated Serbian translation (tips).

parent 4f6cc1c1
2004-01-23 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
2004-01-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
# Serbian translation of gimp-tips
# Courtesy of Prevod.org team (http://www.prevod.org/) -- 2003.
# Courtesy of Prevod.org team (http://www.prevod.org/) -- 2003, 2004.
#
# This file is distributed under the same license as the gimp-tips package.
#
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips 1.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-15 07:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-23 12:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-23 12:58+0100\n"
"Last-Translator: Александар Урошевић <urke@users.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <serbiangnome-lista@nongnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -46,10 +46,9 @@ msgstr ""
"боје цртања."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-превлачење са алатом за ротацију ће ограничити ротацију на "
"углове који су умножак 15 степени."
......@@ -76,12 +75,11 @@ msgstr ""
"мени за обављање ових акција."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Након што омогућите динамичке пречице са тастатуре у прозорчету за поставке, "
"моћи ћете да промените пречице. То радите тако што прикажете мени, изаберете "
......@@ -112,11 +110,10 @@ msgstr ""
"Кривуље)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
"used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
"mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Уколико исцртате путању (Уређивање-&gt;Исцртај избор), користи се текући "
"алат за цртање и његова подешавања. Можете користити четкицу у режиму "
......@@ -132,10 +129,9 @@ msgstr ""
"како би омогућили сакривање или приказивање палете алата и осталих дијалога."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Већина додатака врши измене на текућем слоју текуће слике. У неким "
......@@ -152,12 +148,11 @@ msgstr ""
"грешка се може опозвати..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Не могу се сви ефекти применити на све врсте слика. Ово се означава "
"онемогућеном ставком менија. Можда је потребно променити режим слике на RGB "
......@@ -234,17 +229,6 @@ msgstr ""
"добијена селекција аутоматски додирнути вођице."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Употребом Уређивање-&gt;Исцртај можете цртати једноставне квадрате и "
"кругове. Ово исцртава ивице текућег избора. Сложенији облици се могу цртати "
"помоћу алата за путање или Филтери-&gt;Исцртавање-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -256,7 +240,7 @@ msgstr ""
"позиције курсора. Ако притиснете <tt>Ctrl</tt>, моћи ћете да линију ротирате "
"под углом од 15°."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -268,13 +252,17 @@ msgstr ""
"На овај начин ће слојеви и сви аспекти Ваше „обраде у току“ бити сачувани. "
"Једном када завршите пројекат, можете га сачувати као JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Можете прилагодити и заменити селекцију употребом комбинације <tt>Alt</tt>-"
"повлачење."
"Можете прилагодити и разместити избор употребом <tt>Alt</tt>-превлачења. "
"Уколико се тада ваш прозор помери, онда ваш управник прозорима већ користи "
"<tt>Alt</tt> тастер. Покушајте са притиском на <tt>Shift</tt> истовремено."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -282,17 +270,16 @@ msgstr ""
"Можете прилагодити област селекције за нејасну селекцију ако кликнете и "
"превлачите курсор лево и десно."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Можете направити и уређивати сложене изборе помоћу алата за путање. Прозорче "
"за путање дозвољава рад са више путања и претварање истих у изборе."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -301,7 +288,7 @@ msgstr ""
"на палету алата. На тај начин ће се направити нова слика која садржи само "
"тај слој."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -311,6 +298,16 @@ msgstr ""
"палете алата или са палете боја и пуштањем на слику, учинићете да се слика "
"или селекција обоје одабраном бојом."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Употребом Уређивање-&gt;Исцртај можете цртати једноставне квадрате и "
"кругове. Ово исцртава ивице текућег избора. Сложенији облици се могу цртати "
"помоћу алата за путање или Филтери-&gt;Исцртавање-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -378,15 +375,10 @@ msgstr ""
"жељи бојењем по слици и поново кликните на ово дугме да би се маска "
"претворила назад у обичан избор."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#~ msgstr ""
#~ "Можете прилагодити и разместити избор употребом <tt>Alt</tt>-превлачења. "
#~ "Уколико се тада ваш прозор помери, онда ваш управник прозорима већ "
#~ "користи <tt>Alt</tt> тастер. Покушајте са притиском на <tt>Shift</tt> "
#~ "истовремено."
#~ "Можете прилагодити и заменити селекцију употребом комбинације <tt>Alt</"
#~ "tt>-повлачење."
#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
......
# Serbian translation of gimp-tips
# Courtesy of Prevod.org team (http://www.prevod.org/) -- 2003.
# Courtesy of Prevod.org team (http://www.prevod.org/) -- 2003, 2004.
#
# This file is distributed under the same license as the gimp-tips package.
#
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips 1.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-15 07:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-23 12:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-23 12:58+0100\n"
"Last-Translator: Aleksandar Urošević <urke@users.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <serbiangnome-lista@nongnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -46,10 +46,9 @@ msgstr ""
"boje crtanja."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-prevlačenje sa alatom za rotaciju će ograničiti rotaciju na "
"uglove koji su umnožak 15 stepeni."
......@@ -76,18 +75,16 @@ msgstr ""
"meni za obavljanje ovih akcija."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Nakon što omogućite dinamičke prečice sa tastature u prozorčetu za postavke, "
"moći ćete da promenite prečice. To radite tako što prikažete meni, izaberete "
"stavku menija, i pritisnete željenu kombinaciju tastera. Ukoliko je "
"uključeno čuvanje prečica sa tastature, izmene će biti sačuvane kada "
"zatvorite GIMP."
"stavku menija, i pritisnete željenu kombinaciju tastera. Ukoliko je uključeno "
"čuvanje prečica sa tastature, izmene će biti sačuvane kada zatvorite GIMP."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -113,11 +110,10 @@ msgstr ""
"Krivulje)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
"used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
"mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Ukoliko iscrtate putanju (Uređivanje-&gt;Iscrtaj izbor), koristi se tekući "
"alat za crtanje i njegova podešavanja. Možete koristiti četkicu u režimu "
......@@ -130,14 +126,12 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ako Vam se čini da je raspored dijaloga na ekranu neuredan, možete "
"pritisnuti taster <tt>Tab</tt> nekoliko puta u okviru prozora neke slike "
"kako bi omogućili sakrivanje ili prikazivanje palete alata i ostalih "
"dijaloga."
"kako bi omogućili sakrivanje ili prikazivanje palete alata i ostalih dijaloga."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Većina dodataka vrši izmene na tekućem sloju tekuće slike. U nekim "
......@@ -154,12 +148,11 @@ msgstr ""
"greška se može opozvati..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Ne mogu se svi efekti primeniti na sve vrste slika. Ovo se označava "
"onemogućenom stavkom menija. Možda je potrebno promeniti režim slike na RGB "
......@@ -236,29 +229,18 @@ msgstr ""
"dobijena selekcija automatski dodirnuti vođice."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Upotrebom Uređivanje-&gt;Iscrtaj možete crtati jednostavne kvadrate i "
"krugove. Ovo iscrtava ivice tekućeg izbora. Složeniji oblici se mogu crtati "
"pomoću alata za putanje ili Filteri-&gt;Iscrtavanje-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
"Kada koristite alat za crtanje (Četkica, Mlaznicu ili Olovku), <tt>Shift</"
"tt>-klik će iscrtati pravu liniju od poslednje iscrtane tačke do trenutne "
"Kada koristite alat za crtanje (Četkica, Mlaznicu ili Olovku), <tt>Shift</tt>-"
"klik će iscrtati pravu liniju od poslednje iscrtane tačke do trenutne "
"pozicije kursora. Ako pritisnete <tt>Ctrl</tt>, moći ćete da liniju rotirate "
"pod uglom od 15°."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -270,13 +252,17 @@ msgstr ""
"Na ovaj način će slojevi i svi aspekti Vaše „obrade u toku“ biti sačuvani. "
"Jednom kada završite projekat, možete ga sačuvati kao JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Možete prilagoditi i zameniti selekciju upotrebom kombinacije <tt>Alt</tt>-"
"povlačenje."
"Možete prilagoditi i razmestiti izbor upotrebom <tt>Alt</tt>-prevlačenja. "
"Ukoliko se tada vaš prozor pomeri, onda vaš upravnik prozorima već koristi "
"<tt>Alt</tt> taster. Pokušajte sa pritiskom na <tt>Shift</tt> istovremeno."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -284,18 +270,16 @@ msgstr ""
"Možete prilagoditi oblast selekcije za nejasnu selekciju ako kliknete i "
"prevlačite kursor levo i desno."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Možete napraviti i uređivati složene izbore pomoću alata za putanje. "
"Prozorče za putanje dozvoljava rad sa više putanja i pretvaranje istih u "
"izbore."
"Možete napraviti i uređivati složene izbore pomoću alata za putanje. Prozorče "
"za putanje dozvoljava rad sa više putanja i pretvaranje istih u izbore."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -304,15 +288,25 @@ msgstr ""
"na paletu alata. Na taj način će se napraviti nova slika koja sadrži samo "
"taj sloj."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
"Možete prevući i pustiti puno stvari u Gimpu. Na primer, prevlačenjem boje "
"sa palete alata ili sa palete boja i puštanjem na sliku, učinićete da se "
"slika ili selekcija oboje odabranom bojom."
"Možete prevući i pustiti puno stvari u Gimpu. Na primer, prevlačenjem boje sa "
"palete alata ili sa palete boja i puštanjem na sliku, učinićete da se slika "
"ili selekcija oboje odabranom bojom."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Upotrebom Uređivanje-&gt;Iscrtaj možete crtati jednostavne kvadrate i "
"krugove. Ovo iscrtava ivice tekućeg izbora. Složeniji oblici se mogu crtati "
"pomoću alata za putanje ili Filteri-&gt;Iscrtavanje-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
......@@ -337,8 +331,8 @@ msgid ""
"circle, or to have it centered on its starting point."
msgstr ""
"Možete pritisnuti i otpustiti tastere <tt>Shift</tt> i <tt>Ctrl</tt> kada "
"kreirate selekciju u cilju iscrtavanja savršenog kvadrate ili kruga, ili "
"radi njihovog centriranja u odnosu na početnu njihovu tačku."
"kreirate selekciju u cilju iscrtavanja savršenog kvadrate ili kruga, ili radi "
"njihovog centriranja u odnosu na početnu njihovu tačku."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
......@@ -348,9 +342,9 @@ msgid ""
"selection."
msgstr ""
"Možete sačuvati izbor u kanal (Izbori-&gt;Sačuvaj u kanal) i potom menjati "
"taj kanal bilo kojim alatom za bojenje. Upotrebom dugmadi na kartici "
"„Kanali“ u prozorčetu „Slojevi, kanali i putanje“, možete odrediti "
"vidljivost tog novog kanala ili ga pretvoriti u izbor."
"taj kanal bilo kojim alatom za bojenje. Upotrebom dugmadi na kartici „Kanali“ "
"u prozorčetu „Slojevi, kanali i putanje“, možete odrediti vidljivost tog novog "
"kanala ili ga pretvoriti u izbor."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
......@@ -366,8 +360,8 @@ msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Možete koristiti srednji taster miša za pomeranje vidljivog dela slike, ako "
"je veća od prozora u kome je prikazana."
"Možete koristiti srednji taster miša za pomeranje vidljivog dela slike, ako je "
"veća od prozora u kome je prikazana."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
msgid ""
......@@ -381,15 +375,10 @@ msgstr ""
"želji bojenjem po slici i ponovo kliknite na ovo dugme da bi se maska "
"pretvorila nazad u običan izbor."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#~ msgstr ""
#~ "Možete prilagoditi i razmestiti izbor upotrebom <tt>Alt</tt>-prevlačenja. "
#~ "Ukoliko se tada vaš prozor pomeri, onda vaš upravnik prozorima već "
#~ "koristi <tt>Alt</tt> taster. Pokušajte sa pritiskom na <tt>Shift</tt> "
#~ "istovremeno."
#~ "Možete prilagoditi i zameniti selekciju upotrebom kombinacije <tt>Alt</"
#~ "tt>-povlačenje."
#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment