Commit ade85f75 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent d21c0a96
# Polish translation for gimp.
# Copyright © 1999-2017 the gimp authors.
# Copyright © 1999-2018 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Paweł Dziekoński, 1999-2000.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
# Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2008.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018.
#
# Terminy:
# drawable - obszar rysowania (warstwa, kanał itp.)
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-17 17:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-17 17:50+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-05 23:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-06 00:00+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -4612,7 +4612,7 @@ msgstr "Otwiera plik tekstowy (UTF-8)"
#: ../app/actions/text-editor-commands.c:143
#: ../app/actions/text-tool-commands.c:226 ../app/config/gimpconfig-file.c:58
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:142 ../app/core/gimpbrush-load.c:443
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:142 ../app/core/gimpbrush-load.c:450
#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81
#: ../app/core/gimpcurve-load.c:54 ../app/core/gimpgradient-load.c:63
#: ../app/core/gimppalette-load.c:77 ../app/core/gimppalette-load.c:274
......@@ -7518,29 +7518,34 @@ msgstr ""
"Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku „%s” z pędzlami: nieznana wersja "
"%d."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:273 ../app/core/gimpbrush-load.c:410
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:626 ../app/core/gimpbrush-load.c:700
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:763 ../app/core/gimpbrush-load.c:779
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:822
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:266
#, c-format
msgid "Unsupported brush format"
msgstr "Nieobsługiwany format pędzla"
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:280 ../app/core/gimpbrush-load.c:417
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:633 ../app/core/gimpbrush-load.c:707
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:770 ../app/core/gimpbrush-load.c:786
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:829
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
msgstr ""
"Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku „%s” z pędzlami: plik wydaje się "
"być obcięty."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:281 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:288 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:97
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku z pędzlami „%s”."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:288 ../app/core/gimppattern-load.c:146
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:295 ../app/core/gimppattern-load.c:146
#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:83
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:317
msgid "Unnamed"
msgstr "Bez nazwy"
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:354
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:361
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
......@@ -7555,7 +7560,7 @@ msgstr ""
"Może to być przestarzały plik z pędzlami programu GIMP, proszę spróbować "
"wczytać go jako obraz i zapisać ponownie."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:399
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:406
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
......@@ -7566,7 +7571,7 @@ msgstr ""
"Pędzle programu GIMP muszą być zapisane albo w odcieniach szarości lub "
"w formacie RGBA."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:471 ../app/core/gimpbrush-load.c:909
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:478 ../app/core/gimpbrush-load.c:916
#, c-format
msgid ""
"Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
......@@ -7574,7 +7579,7 @@ msgstr ""
"Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku „%s” z pędzlami: nie można "
"dekodować wersji formatu abr %d."
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:647
#: ../app/core/gimpbrush-load.c:654
#, c-format
msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Wide brushes are not supported."
msgstr ""
......@@ -8273,34 +8278,38 @@ msgstr "Spłaszczenie obrazu"
msgid "Cannot flatten an image without any visible layer."
msgstr "Nie można spłaszczyć obrazu bez żadnej widocznej warstwy."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:260
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:242
msgid "Cannot merge down a floating selection."
msgstr "Nie można połączyć w dół oderwanego zaznaczenia."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:267
msgid "Cannot merge down to a layer group."
msgstr "Nie można połączyć w dół do grupy warstw."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:267
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:274
msgid "The layer to merge down to is locked."
msgstr "Warstwa do połączenia w dół jest zablokowana."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:279
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:286
msgid "There is no visible layer to merge down to."
msgstr "Nie ma widocznych warstw do połączenia w dół."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:289
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:296
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge Down"
msgstr "Połączenie w dół"
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:317
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:324
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge Layer Group"
msgstr "Połączenie grupy warstw"
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:370
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:377
msgctxt "undo-type"
msgid "Merge Visible Paths"
msgstr "Połączenie widocznych ścieżek"
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:406
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:413
msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
msgstr ""
"Niewystarczająca liczba widocznych ścieżek do połączenia. Potrzebne są co "
......@@ -8956,8 +8965,8 @@ msgstr ""
"Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011\n"
"Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008\n"
"Robert Gomulka <carramba@epf.pl>, 2008\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2018\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2018"
#: ../app/dialogs/about-dialog.c:521
msgid "GIMP is brought to you by"
......@@ -13941,7 +13950,7 @@ msgstr ""
"Możliwe jest zmodyfikowanie warstwy lub utworzenie nowej warstwy tekstowej "
"na podstawie atrybutów obecnej."
#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1236
#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1228
msgid "GIMP Text Editor"
msgstr "Edytor tekstowy programu GIMP"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment