Commit ab1beb5e authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2005-12-22  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent 04024004
2005-12-22 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2005-12-11 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
This diff is collapsed.
2005-12-22 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2005-12-07 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
......
This diff is collapsed.
2005-12-22 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2005-12-04 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: updated italian translation.
......
This diff is collapsed.
2005-12-22 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2005-11-15 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
* de.po: Small update in German translation.
......
# Copyright (C) 2002-2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2002-2005 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnomepl.org
# (:pserver:anonymous@cvs.gnomepl.org:/home/cvs, puste hasło)
......@@ -8,29 +8,30 @@
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
#
# do przejrzenia !!! grep (TODO)
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 2002-2005.
# Artur Polaczyński <artii@o2.pl>, 2002-2003.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 2002-2004.
# Bartosz Kosiorek, 2005.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005.
# Prozac <dr.prozac@neostrada.pl>, 2005
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-14 17:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-28 22:43+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: Polski <translators@gnomepl.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-22 13:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-14 22:43+0100\n"
"Last-Translator: Prozac <dr.prozac@neostrada.pl>\n"
"Language-Team: GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:1
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr "<big>Witaj w programie GIMP!</big>"
msgstr "<big>Witaj w programie GIMP - GNU Image Manipulation Program!</big>"
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:2
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
......@@ -39,7 +40,7 @@ msgstr ""
"należy kliknąć podgląd maski (w oknie z warstwami) przy przyciśniętym "
"jednocześnie klawiszu <tt>Alt</tt>."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:3
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
......@@ -48,7 +49,7 @@ msgstr ""
"wyświetlaniu, należy kliknąć podgląd maski (w oknie z warstwami) przy "
"przyciśniętym jednocześnie klawiszu <tt>Ctrl</tt>."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
......@@ -57,16 +58,16 @@ msgstr ""
"przyciśniętym jednocześnie klawiszu <tt>Ctrl</tt>, wówczas do wypełnienia "
"zamiast koloru pierwszoplanowego zostanie użyty kolor tła."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Podczas korzystania z narzędzia obracania przeciąganie wskaźnika przy "
"Podczas korzystania z narzędzia obracania, przeciąganie wskaźnika przy "
"przyciśniętym jednocześnie klawiszu <tt>Ctrl</tt> wymusza obrót z krokiem co "
"15 stopni."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:6
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
......@@ -77,7 +78,7 @@ msgstr ""
"przyciśniętym klawiszu <tt>Shift</tt> spowoduje wyświetlenie wszystkich "
"warstw."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
......@@ -89,7 +90,7 @@ msgstr ""
"oknie z warstwami kliknąć przycisk \"Nowa warstwa\" lub przycisk \"Zakotwicz "
"warstwę\". Ten sam efekt można uzyskać korzystając z menu kontekstowego."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
......@@ -103,9 +104,10 @@ msgstr ""
"poleceniem, wyróżnić pozycję odpowiadającą poleceniu, a następnie przycisnąć "
"kombinację klawiszy stanowiącą nowy skrót klawiszowy. Jeśli w preferencjach "
"aktywna jest opcja \"Zapisz skróty klawiszowe przed zakończeniem\", to "
"wszystkie skróty klawiszowe będą zapamiętane przy zakończeniu GIMP-a"
"wszystkie skróty klawiszowe zostaną zapamiętane podczas wyjścia z programu "
"GIMP."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -117,8 +119,7 @@ msgstr ""
"wystarczy wybrać narzędzie przesuwania, a następnie przeciągnąć prowadnicę "
"poza obraz."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
......@@ -126,20 +127,18 @@ msgstr ""
"Program GIMP potrafi cofnąć większość operacji robionych na obrazie. Nie bój "
"się więc eksperymentować."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"Program GIMP obsługuję automatyczną kompresję i dekompresję plików w "
"formatach gzip oraz bzip2. Aby skompresować plik, wystarczy przy jego "
"zapisywaniu dodać do nazwy przyrostek <tt>.gz</tt> lub <tt>.bz2</tt>. "
"Podczas odczytu pliki skompresowane są obsługiwane automatycznie."
"Program GIMP obsługuję kompresję gzip w locie. Dodaj rozszerzenie <tt>.gz</"
"tt> (lub <tt>.bz2</tt>, jeśli posiadasz zainstalowany bzip2) do nazwy "
"swojego pliku, a Twój obraz zostanie skompresowany. Oczywiście można także "
"wczytywać skompresowane obrazy."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
......@@ -150,14 +149,17 @@ msgstr ""
"ułożone w stos przeźrocza lub filtry, co powoduje, że końcowy efekt jest "
"złożeniem zawartości składników stosu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Jeśli nazwa warstwy w oknie warstw jest <b>pogrubiona</b>, znaczy to, że nie "
"posiada ona kanału alpha. Możesz dodać kanał aplha wybierając Warstwa-&gt;"
"Przezroczystość-&gt;Dodaj Kanał Alpha."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
......@@ -171,7 +173,7 @@ msgstr ""
"kolorów (ang. color cast) można skorygować za pomocą narzędzia \"Krzywe"
"\" (\"Warstwa&gt;Kolory&gt;Krzywe...\")."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
......@@ -182,7 +184,7 @@ msgstr ""
"bieżącymi ustawieniami. Można więc pociągnąć ścieżkę pędzlem w trybie "
"gradientu, a nawet gumką lub narzędziem rozsmarowywania."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:16
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
......@@ -191,7 +193,7 @@ msgstr ""
"przyciskając kilkakrotnie klawisz <tt>Tab</tt>. Każde przyciśnięcie "
"spowoduje ukrycie lub wyświetlenie okien dialogowych albo narzędziówki."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:17
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
......@@ -201,7 +203,7 @@ msgstr ""
"operacja dotyczyć ma całego obrazu, przed jej wykonaniem należy połączyć "
"wszystkie warstwy w jedną (\"Obraz&gt;Spłasz obraz\")."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:18
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
......@@ -215,7 +217,7 @@ msgstr ""
"Przezroczystość&gt;Dodaj kanał alfa\") lub też spłaszczyć obraz (\"Obraz&gt;"
"Spłaszcz obraz\")."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
......@@ -227,7 +229,7 @@ msgstr ""
"Analogicznie, przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza <tt>Ctrl</tt> spowoduje "
"odjęcie nowego obszaru od istniejącego zaznaczenia."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
......@@ -243,7 +245,7 @@ msgstr ""
"powinien stykać się okrąg, a następnie kliknąć punkt ich przecięcia i "
"ustalić promień okręgu przeciągając wskaźnik myszy."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:21
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -257,22 +259,20 @@ msgstr ""
"się będzie przy przyciśniętym jednocześnie klawiszu <tt>Ctrl</tt>, to "
"nachylenie odcinka zostanie ustalone jako wielokrotność 15 stopni."
# TODO (cyba) - korekta stąd do końca
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"XCF, format plików programu GIMP, (rozszerzenie <tt>.xcf</tt>) zapisuje "
"wszystkie warstwy, zaznaczenia, oraz wiele innych rzeczy nad którymi "
"aktualnie pracujesz. Używaj go do zapisania nieskończonej pracy. Później "
"możesz zapisać swoją pracę w innym (bardziej strawnym ;-) formacie np. JPEG, "
"PNG, GIF, ..."
"Jeśli zapisujesz swoją pracę i masz zamiar ją wznowić innym razem, spróbuj "
"użyć formatu XCF, formatu programu GIMP (rozszerzenie <tt>.xcf</tt>). "
"Pozwoli to na zapisanie warstw, zaznaczeń oraz wielu innych rzeczy "
"dotyczących danego projektu. Kiedy Twoja praca dobiegnie końca możesz "
"zapisać obraz do docelowego formatu, jako JPEG, PNG, GIF, ..."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:23
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
......@@ -282,7 +282,7 @@ msgstr ""
"klawisz <tt>Alt</tt>. Jeśli to powoduje przesunięcie okna, spróbuj użyć "
"jednocześnie klawiszy <tt>Shift+Alt</tt>."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -290,8 +290,7 @@ msgstr ""
"Obszar rozmytego zaznaczenia możesz dopasować, klikając i przeciągając w "
"lewo lub prawo."
# hmm synch z reszta
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:25
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
......@@ -301,7 +300,7 @@ msgstr ""
"skomplikowane zaznaczenia. Zakładka \"Ścieżki\" w oknie \"Warstwy\" pozwala "
"pracować nad wieloma ścieżkami i konwertować je do zaznaczenia."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -309,8 +308,7 @@ msgstr ""
"Możesz przeciągnąć warstwę z okna \"Warstwy\" na narzędziówkę. W ten sposób "
"stworzysz nowy obraz z zawartością tej warstwy."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -321,7 +319,7 @@ msgstr ""
"upuszczenie go na obrazie spowoduje wypełnienie aktywnej warstwy (lub "
"zaznaczenia) wybranym kolorem."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
......@@ -332,15 +330,15 @@ msgstr ""
"zaznaczenia. Bardziej skomplikowane figury uzyskasz, wybierając z menu opcję "
"\"Filtry -&gt; Renderowanie -&gt; Gfigury\"."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Na temat wielu narzędzi i efektów programu GIMP dostępna jest pomoc. "
"Uzyskasz ją, naciskając klawisz F1. Działa to również w menu. "
"Uzyskasz ją, naciskając klawisz F1. Dostępna jest ona również w menu. "
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:30
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
......@@ -348,7 +346,7 @@ msgstr ""
"Wiele operacji na warstwach (np. dopasowanie, przesuwanie) możesz wykonać "
"klikając drugim przyciskiem myszy nazwę warstwy w oknie \"Warstwy\"."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
......@@ -358,7 +356,7 @@ msgstr ""
"spowoduje utworzenie idealnego kwadratu lub koła, oraz wymusi wycentrowanie "
"zaznaczenia do początkowego punktu zaznaczenia."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:32
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
......@@ -369,7 +367,7 @@ msgstr ""
"modyfikować je dowolnym narzędziem malarskim. Przyciskami w oknie \"Kanały\" "
"możesz ustawić widoczność kanału lub przekonwertować go na zaznaczenie."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:33
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
......@@ -378,7 +376,7 @@ msgstr ""
"klawiszy <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> (o ile nie przechwyci jej twój menedżer "
"okien)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:34
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
......@@ -387,7 +385,7 @@ msgstr ""
"środkowego przycisku myszy."
# TODO
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:35
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
......
2005-12-22 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2005-12-11 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment