Commit a3197b0c authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl
Browse files

updated Czech translation

2007-01-30  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: updated Czech translation


svn path=/trunk/; revision=21814
parent 66090769
2007-01-30 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: updated Czech translation
2007-01-30 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* eo.po: updated Esperanto translation.
......
# translation of cs.po to Czech
# translation of cs.po to
# Czech translation of GIMP script-fu
# Copyright (C) 2001,2003, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2001,2003, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
#
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000-2001.
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2003.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003 - 2005.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-14 12:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-14 13:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-30 12:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-30 12:18+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: <cs@li.org>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -381,7 +382,8 @@ msgid "Outline blur radius"
msgstr "Poloměr rozostření obrysu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:8
msgid "Outline the selected region (or alpha) with a pattern and add a drop shadow"
msgid ""
"Outline the selected region (or alpha) with a pattern and add a drop shadow"
msgstr "Obtáhnout vybranou oblast (nebo alfu) vzorkem a přidat vržený stín"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:9
......@@ -1186,7 +1188,8 @@ msgid "Circuit seed"
msgstr "Hnízdo okruhu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:2
msgid "Fill the selected region (or alpha) with traces like those on a circuit board"
msgid ""
"Fill the selected region (or alpha) with traces like those on a circuit board"
msgstr "Vyplnit vybranou oblast (nebo alfu) vzorem plošného spoje"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:3
......@@ -1321,7 +1324,8 @@ msgstr "Obrázek na pozadí"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:3
msgid "Create a logo with a crystal/gel effect displacing the image underneath"
msgstr "Vytvořit efekt s krystalickým/gelovým efektem přemisťujícím spodní obrázek"
msgstr ""
"Vytvořit efekt s krystalickým/gelovým efektem přemisťujícím spodní obrázek"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:4
msgid "Crystal..."
......@@ -1364,7 +1368,7 @@ msgid "_Distort..."
msgstr "_Deformovat..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:1
msgid "Add a drop-shadow to the selected region (or alpha)"
msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
msgstr "Přidat vržený stín do vybrané oblasti (či alfy)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:2
......@@ -1403,7 +1407,7 @@ msgid "Opacity"
msgstr "Krytí"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:8
msgid "_Drop-Shadow..."
msgid "_Drop Shadow..."
msgstr "_Vržený stín..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:1
......@@ -1465,7 +1469,8 @@ msgid "Clear unselected maskarea"
msgstr "Vymazat nevybranou oblast masky"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:4
msgid "Create a layermask that fades the edges of the selected region (or alpha)"
msgid ""
"Create a layermask that fades the edges of the selected region (or alpha)"
msgstr "Vytvořit masku vrstvy prolínající okraje vybrané oblasti (nebo alfy)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:6
......@@ -1533,7 +1538,8 @@ msgid "Black on white"
msgstr "Černá na bílé"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:3
msgid "Create an image filled with previews of fonts matching a fontname filter"
msgid ""
"Create an image filled with previews of fonts matching a fontname filter"
msgstr "Vytvořit obrázek s náhledy fontů odpovídajících filtru jména fontu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:4
......@@ -1703,7 +1709,8 @@ msgstr "Popisek _tlačítka na trubici"
msgid ""
"Add gradients, patterns, shadows, and bump maps to the selected region (or "
"alpha)"
msgstr "Přidat přechody, vzorky, stíny a mapy vyvýšení do vybrané oblasti (nebo alfy)"
msgstr ""
"Přidat přechody, vzorky, stíny a mapy vyvýšení do vybrané oblasti (nebo alfy)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:3
msgid "Blend gradient (outline)"
......@@ -1969,7 +1976,8 @@ msgid "_Lava..."
msgstr "_Láva..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:1
msgid "Fill a layer with rays emanating outward from its center using the FG color"
msgid ""
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the FG color"
msgstr "Vyplnit vrstvu paprsky v barvě popředí vycházejícími ze středu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:2
......@@ -2063,7 +2071,7 @@ msgid "Cell size (pixels)"
msgstr "Velikost buňky (pixely)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:4
msgid "Create a logo in the style newpaper printing"
msgid "Create a logo in the style of newspaper printing"
msgstr "Vytvořit logo ve stylu novinového tisku"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:6
......@@ -2246,7 +2254,8 @@ msgid "Black"
msgstr "Černá"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:2
msgid "Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current image"
msgid ""
"Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current image"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:3
......@@ -2287,7 +2296,8 @@ msgid "Edge radius"
msgstr "Poloměr hran"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:5
msgid "Round the corners of an image and optionally add a drop-shadow and background"
msgid ""
"Round the corners of an image and optionally add a drop-shadow and background"
msgstr "Zaoblit rohy obrázku a volitelně přidat stín a pozadí"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:9
......@@ -2414,7 +2424,8 @@ msgid "_Spinning Globe..."
msgstr "_Rotující glóbus..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:1
msgid "Add Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous Curves to the current layer"
msgid ""
"Add Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous Curves to the current layer"
msgstr ""
"Vykresluje hypotrochoidy, epitrochoidy a Lissajousovy křivky v aktuální "
"vrstvě"
......@@ -2560,7 +2571,7 @@ msgstr "_Pronikání hvězd..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:1
msgid "Create a logo using a rock-like texture, a nova glow, and shadow"
msgstr ""
msgstr "Vytvořit logo pomocí textury skály, záře novy a stínu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:2
msgid "Effect size (pixels * 4)"
......@@ -2571,6 +2582,7 @@ msgid ""
"Fill the selected region (or alpha) with a rock-like texture, a nova glow, "
"and shadow"
msgstr ""
"Vyplnit vybranou oblast (nebo alfu) texturou skály, září novy a stínem."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:7
msgid "Sta_rscape..."
......@@ -2641,7 +2653,8 @@ msgid "Antialias"
msgstr "Vyhlazování"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:2
msgid "Create a logo by rendering the specified text along the perimeter of a circle"
msgid ""
"Create a logo by rendering the specified text along the perimeter of a circle"
msgstr "Vytvořit logo vykreslením zadaného textu podél kružnice"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:3
......@@ -2653,7 +2666,8 @@ msgid "Text C_ircle..."
msgstr "Textový _kruh..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:3
msgid "Create a textured logo with highlights, shadows, and a mosaic background"
msgid ""
"Create a textured logo with highlights, shadows, and a mosaic background"
msgstr "Vytvořit texturované logo se světly, stíny a mozaikovitým pozadím"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:4
......@@ -2665,6 +2679,8 @@ msgid ""
"Fill the selected region (or alpha) with a texture and add highlights, "
"shadows, and a mosaic background"
msgstr ""
"Vyplnit vybranou oblast (nebo alfu) texturou a přidat světla, stíny a "
"mozaikovité pozadí."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:8
msgid "Hexagons"
......@@ -2758,7 +2774,8 @@ msgstr "Rozkmit"
msgid ""
"Create a multi-layer image with an effect like a stone was thrown into the "
"current image"
msgstr "Vytvořit vícevrstevný obrázek s efektem kamene hozeného do aktuálního obrázku"
msgstr ""
"Vytvořit vícevrstevný obrázek s efektem kamene hozeného do aktuálního obrázku"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:3
msgid "Invert direction"
......@@ -2907,4 +2924,3 @@ msgstr "Krytí světel"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:12
msgid "_Xach-Effect..."
msgstr "Efekt _Xach..."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment