Commit a0ea6d6f authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent e1f4e94f
This diff is collapsed.
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-23 16:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-23 16:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-30 16:04+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-30 16:05+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -4526,114 +4526,119 @@ msgstr "_Lekki żar…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:592
msgctxt "filters-action"
msgid "S_piral..."
msgstr "S_pirala…"
#: ../app/actions/filters-actions.c:597
msgctxt "filters-action"
msgid "_Stretch Contrast..."
msgstr "_Rozciągnij kontrast…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:597
#: ../app/actions/filters-actions.c:602
msgctxt "filters-action"
msgid "_Stress..."
msgstr "_STRESS…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:602
#: ../app/actions/filters-actions.c:607
msgctxt "filters-action"
msgid "Super_nova..."
msgstr "Super_nowa…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:607
#: ../app/actions/filters-actions.c:612
msgctxt "filters-action"
msgid "_Threshold Alpha..."
msgstr "_Próg alfy…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:612
#: ../app/actions/filters-actions.c:617
msgctxt "filters-action"
msgid "_Glass Tile..."
msgstr "_Szklane płytki…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:617
#: ../app/actions/filters-actions.c:622
msgctxt "filters-action"
msgid "_Paper Tile..."
msgstr "_Kawałki papieru…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:622
#: ../app/actions/filters-actions.c:627
msgctxt "filters-action"
msgid "_Tile Seamless..."
msgstr "_Bezszwowe kafelki…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:627
#: ../app/actions/filters-actions.c:632
msgctxt "filters-action"
msgid "_Unsharp Mask..."
msgstr "_Maska wyostrzająca…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:632
#: ../app/actions/filters-actions.c:637
msgctxt "filters-action"
msgid "_Value Propagate..."
msgstr "Rozprowadzanie _wartości…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:637
#: ../app/actions/filters-actions.c:642
msgctxt "filters-action"
msgid "Vi_deo Degradation..."
msgstr "_Degradacja wideo…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:642
#: ../app/actions/filters-actions.c:647
msgctxt "filters-action"
msgid "_Vignette..."
msgstr "_Winieta…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:647
#: ../app/actions/filters-actions.c:652
msgctxt "filters-action"
msgid "_Waterpixels..."
msgstr "_Piksele wody…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:652
#: ../app/actions/filters-actions.c:657
msgctxt "filters-action"
msgid "_Waves..."
msgstr "_Fale…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:657
#: ../app/actions/filters-actions.c:662
msgctxt "filters-action"
msgid "W_hirl and Pinch..."
msgstr "S_kręć i zaciśnij…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:662
#: ../app/actions/filters-actions.c:667
msgctxt "filters-action"
msgid "W_ind..."
msgstr "W_iatr…"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:670
#: ../app/actions/filters-actions.c:675
msgctxt "filters-action"
msgid "Re_peat Last"
msgstr "_Powtórz ostatni"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:672
#: ../app/actions/filters-actions.c:677
msgctxt "filters-action"
msgid "Rerun the last used filter using the same settings"
msgstr "Uruchamia ponownie ostatnio używany filtr z tymi samymi ustawieniami"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:677
#: ../app/actions/filters-actions.c:682
msgctxt "filters-action"
msgid "R_e-Show Last"
msgstr "_Wyświetl ponownie ostatni"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:678
#: ../app/actions/filters-actions.c:683
msgctxt "filters-action"
msgid "Show the last used filter dialog again"
msgstr "Wyświetla jeszcze raz okno ostatnio używanego filtru"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:995
#: ../app/actions/filters-actions.c:1001
#, c-format
msgid "Re_peat \"%s\""
msgstr "_Powtórz „%s”"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:996
#: ../app/actions/filters-actions.c:1002
#, c-format
msgid "R_e-Show \"%s\""
msgstr "_Wyświetl „%s” ponownie"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:1034
#: ../app/actions/filters-actions.c:1040
msgid "Repeat Last"
msgstr "Powtórz ostatni"
 
#: ../app/actions/filters-actions.c:1036
#: ../app/actions/filters-actions.c:1042
msgid "Re-Show Last"
msgstr "Wyświetl ponownie ostatni"
 
......@@ -6660,11 +6665,11 @@ msgstr "_Dalej"
msgid "Zoom _All"
msgstr "_Całość"
 
#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:69
#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:70
msgid "Edit Palette Color"
msgstr "Modyfikacja koloru z palety"
 
#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:71
#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:72
msgid "Edit Color Palette Entry"
msgstr "Modyfikacja koloru elementu palety"
 
......@@ -9793,7 +9798,7 @@ msgstr ""
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:192
msgid ""
"When promoting imported images to floating point precision, also add minimal "
"noise in order do distribute color values a bit."
"noise in order to distribute color values a bit."
msgstr ""
"Dodawanie minimalnego szumu podczas konwertowania importowanych obrazów do "
"dokładności zmiennoprzecinkowej, aby nieco rozłożyć wartości kolorów."
......@@ -18575,11 +18580,11 @@ msgstr ""
msgid "Cancelled"
msgstr "Anulowano"
 
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:255
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:232
msgid "Plug-in Interpreters"
msgstr "Interpretery wtyczek"
 
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:261
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:238
msgid "Plug-in Environment"
msgstr "Środowisko wtyczek"
 
......@@ -18590,7 +18595,7 @@ msgstr "Środowisko wtyczek"
msgid "Failed to run plug-in \"%s\""
msgstr "Uruchomienie wtyczki „%s” się nie powiodło"
 
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-file-procedure.c:203
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-file-procedure.c:208
msgid "Unknown file type"
msgstr "Nieznany typ pliku"
 
......@@ -18831,7 +18836,7 @@ msgstr "_Nasycenie"
msgid "R_eset Color"
msgstr "P_rzywróć kolor"
 
#: ../app/propgui/gimppropgui-spiral.c:211
#: ../app/propgui/gimppropgui-spiral.c:217
msgid "Spiral: "
msgstr "Spirala: "
 
......@@ -19790,12 +19795,12 @@ msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę"
msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem"
 
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1272 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1274 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#, c-format
msgid "Import '%s' Settings"
msgstr "Importowanie ustawień „%s”"
 
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1274 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1276 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#, c-format
msgid "Export '%s' Settings"
msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”"
......@@ -20014,8 +20019,8 @@ msgctxt "command"
msgid "Fuzzy Select"
msgstr "Różdżka"
 
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:78 ../app/tools/gimpgegltool.c:531
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:532 ../app/tools/gimpoperationtool.c:131
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:78 ../app/tools/gimpgegltool.c:532
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:533 ../app/tools/gimpoperationtool.c:131
msgid "GEGL Operation"
msgstr "Działanie biblioteki GEGL"
 
......@@ -20027,7 +20032,7 @@ msgstr "GEGL: wykonuje wybrane działanie biblioteki GEGL"
msgid "_GEGL Operation..."
msgstr "Działanie biblioteki _GEGL…"
 
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:477
#: ../app/tools/gimpgegltool.c:478
msgid "Select an operation from the list above"
msgstr "Proszę wybrać działanie z powyższej listy"
 
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment