Commit 9b15c84c authored by Josep Puigdemont i Casamajó's avatar Josep Puigdemont i Casamajó
Browse files

Updated Catalan translation by Joaquim Perez.

svn path=/trunk/; revision=21780
parent 30d07eb1
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-07 11:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-07 13:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-24 21:43+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -20,6 +20,15 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:170
msgid "Brush Selection"
msgstr "Selecció del pinzell"
#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:911
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:712
msgid "_Browse..."
msgstr "_Navega..."
#: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
......@@ -100,7 +109,8 @@ msgstr ""
#: ../libgimp/gimpexport.c:308
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s només pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les imatges indexades"
msgstr ""
"%s només pot gestionar els mapes de bits (dos colors) o les imatges indexades"
#: ../libgimp/gimpexport.c:309
msgid ""
......@@ -195,10 +205,22 @@ msgstr "Selecció de tipus de lletra"
msgid "Sans"
msgstr "Sans"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:131
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:148
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Selecció del degradat"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:239
msgid "(Empty)"
msgstr "(Buit)"
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:130
msgid "Palette Selection"
msgstr "Selecció de la paleta"
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:156
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Selecció del patró"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:140
msgid "by name"
msgstr "per nom"
......@@ -752,13 +774,13 @@ msgstr "El perfil de color del vostre monitor (primari)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
msgstr ""
"Si es marca l'opció, el GIMP intentarà fer servir el perfil de color del "
"sistema de finestres. El perfil configurat del monitor només es faria servir "
"com a última opció."
"sistema. El perfil configurat del monitor només es faria servir com a última "
"opció."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "The default RGB working space color profile."
......@@ -1076,7 +1098,7 @@ msgstr "Comprova l'estil"
# toggle button to (des)activate the instant preview
#. toggle button to (des)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:265
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:277
msgid "_Preview"
msgstr "_Previsualitza"
......@@ -1194,7 +1216,8 @@ msgstr "_Nova llavor"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1022
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Configura el generador de nombres aleatoris amb el nombre aleatori generat"
msgstr ""
"Configura el generador de nombres aleatoris amb el nombre aleatori generat"
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1026
msgid "_Randomize"
......@@ -1270,7 +1293,8 @@ msgstr "Tritanopia (insensible al blau)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:200
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de Brettel-Vienot-Mollon)"
msgstr ""
"Filtre de simulació de dèficit de color (algorisme de Brettel-Vienot-Mollon)"
#: ../modules/cdisplay_colorblind.c:290
msgid "Color Deficient Vision"
......@@ -1306,7 +1330,8 @@ msgstr "C_icles de contrast:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:116
msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
msgstr ""
"Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:184
msgid "Color Management"
......@@ -1514,59 +1539,115 @@ msgid "Button Gear Up"
msgstr "Botó augmentar marxa"
#: ../modules/controller_linux_input.c:87
msgid "Wheel Turn Left"
msgstr "Volant cap a l'esquerra"
msgid "X Move Left"
msgstr "Moviment X esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:88
msgid "Wheel Turn Right"
msgstr "Volant cap a la dreta"
msgid "X Move Right"
msgstr "Moviment X dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:89
msgid "Y Move Away"
msgstr "Moviment Y allunya"
#: ../modules/controller_linux_input.c:90
msgid "Y Move Near"
msgstr "Moviment Y apropa"
#: ../modules/controller_linux_input.c:91
msgid "Z Move Up"
msgstr "Moviment Z amunt"
#: ../modules/controller_linux_input.c:92
msgid "Z Move Down"
msgstr "Moviment Z avall"
#: ../modules/controller_linux_input.c:94
msgid "X Axis Tilt Away"
msgstr "Eix X cap enfora"
#: ../modules/controller_linux_input.c:95
msgid "X Axis Tilt Near"
msgstr "Eix Y cap endavant"
#: ../modules/controller_linux_input.c:96
msgid "Y Axis Tilt Right"
msgstr "Eix Y cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:97
msgid "Y Axis Tilt Left"
msgstr "Eix Y cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:98
msgid "Z Axis Turn Left"
msgstr "Eix Z cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:99
msgid "Z Axis Turn Right"
msgstr "Eix Z cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:101
msgid "Horiz. Wheel Turn Back"
msgstr "Roda horitz. cap enrere"
#: ../modules/controller_linux_input.c:102
msgid "Horiz. Wheel Turn Forward"
msgstr "Roda horitz. cap endavant"
#: ../modules/controller_linux_input.c:103
msgid "Dial Turn Left"
msgstr "Dial cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:90
#: ../modules/controller_linux_input.c:104
msgid "Dial Turn Right"
msgstr "Dial cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:154
#: ../modules/controller_linux_input.c:105
msgid "Wheel Turn Left"
msgstr "Volant cap a l'esquerra"
#: ../modules/controller_linux_input.c:106
msgid "Wheel Turn Right"
msgstr "Volant cap a la dreta"
#: ../modules/controller_linux_input.c:170
msgid "Linux input event controller"
msgstr "Controlador de senyals d'entrada del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:222 ../modules/controller_midi.c:246
#: ../modules/controller_linux_input.c:238 ../modules/controller_midi.c:246
msgid "Device:"
msgstr "Dispositiu:"
#: ../modules/controller_linux_input.c:223
#: ../modules/controller_linux_input.c:239
msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
msgstr "Nom del dispositiu del qual s'han de rebre esdeveniments."
#: ../modules/controller_linux_input.c:227
#: ../modules/controller_linux_input.c:243
msgid "Linux Input"
msgstr "Senyal del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:352
#: ../modules/controller_linux_input.c:368
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Senyals del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:484
#: ../modules/controller_midi.c:510
#: ../modules/controller_linux_input.c:389 ../modules/controller_midi.c:483
#: ../modules/controller_midi.c:509
#, c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "S'està llegint de %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:389
#: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:466
#: ../modules/controller_midi.c:527 ../modules/controller_midi.c:598
#: ../modules/controller_linux_input.c:405
#: ../modules/controller_linux_input.c:448 ../modules/controller_midi.c:465
#: ../modules/controller_midi.c:526 ../modules/controller_midi.c:597
#, c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Dispositiu desconnectat: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:535
#: ../modules/controller_linux_input.c:413 ../modules/controller_midi.c:534
msgid "No device configured"
msgstr "No s'ha configurat cap dispositiu"
#: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:607
#: ../modules/controller_linux_input.c:457 ../modules/controller_midi.c:606
msgid "End of file"
msgstr "Fi del fitxer"
......@@ -1617,7 +1698,10 @@ msgstr "Controlador %03d"
msgid "MIDI Events"
msgstr "Senyals MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:458
msgid "GIMP MIDI controller"
msgstr "Controlador MIDI del GIMP"
#: ../modules/controller_midi.c:455
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
#: ../modules/controller_midi.c:457
msgid "GIMP MIDI Input Controller"
msgstr "Controlador d'entrada MIDI del GIMP"
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
This diff is collapsed.
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-23 10:54+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-20 00:41+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
......@@ -244,8 +244,8 @@ msgstr "Divideix"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:416
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr ""
"Retalla una imatge per les seves guies, creant un conjunt d'imatges separades "
"i un taula HTML formada per les imatges resultants"
"Retalla una imatge per les seves guies, creant un conjunt d'imatges "
"separades i un taula HTML formada per les imatges resultants"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:427
msgid "_Slice..."
......
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
# translation of ca.po to Català
# gimp-script-fu translation to Catalan.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Softcatala <linux@softcatala.org>, 2000-2001.
# Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2003, 2004.
# Xavier Conde Rueda <xaviconde a eresmas.com>, 2004.
......@@ -11,14 +11,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-23 10:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-21 22:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-25 22:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-17 22:49+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:143
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:210
......@@ -1415,7 +1416,7 @@ msgid "_Distort..."
msgstr "_Distorciona..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:1
msgid "Add a drop-shadow to the selected region (or alpha)"
msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
msgstr "Afegeix una ombra a la regió seleccionada (o canal alfa)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:2
......@@ -1454,7 +1455,7 @@ msgid "Opacity"
msgstr "Opacitat"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:8
msgid "_Drop-Shadow..."
msgid "_Drop Shadow..."
msgstr "_Ombra..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:1
......@@ -2149,7 +2150,7 @@ msgid "Cell size (pixels)"
msgstr "Mida de la cel·la (píxels)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:4
msgid "Create a logo in the style newpaper printing"
msgid "Create a logo in the style of newspaper printing"
msgstr "Crea un logotip a l'estil de com s'imprimeix en un paper de diari"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:6
......
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
This diff is collapsed.
2007-01-25 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2007-01-24 David Lodge <dave@cirt.net>
* en_GB.po: Updated English (British) translation
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment