Commit 9446978e authored by Wadim Dziedzic's avatar Wadim Dziedzic Committed by Wadim Dziedzic
Browse files

Updated Polish translation by Bartek Kosiorek

2007-06-14 Wadim Dziedzic <wadimd@svn.gnome.org>                                                        
                                                                                 
    * pl.po: Updated Polish translation by Bartek Kosiorek


svn path=/trunk/; revision=22783
parent 1007ea20
2007-06-14 Wadim Dziedzic <wadimd@svn.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by Bartek Kosiorek
2007-05-26 Artur Flinta <aflinta@svn.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
......
# translation of gimp-tips.HEAD.po to Polish
# Copyright (C) 2002-2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2002-2007 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnomepl.org
# (:pserver:anonymous@cvs.gnomepl.org:/home/cvs, puste hasło)
......@@ -16,17 +15,18 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-26 20:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-21 08:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-14 22:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-13 14:15+0200\n"
"Last-Translator: Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translators@gnomepl.org>\n"
"Language-Team: Polish <gnome-l10n@lists.aviary.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr "<big>Witaj w programie GIMP - GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr "<big>Witamy w programie GIMP - GNU Image Manipulation Program!</big>"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -108,8 +108,8 @@ msgstr ""
"Aby umieścić na obrazie prowadnicę, należy kliknąć linijkę i przeciągnąć ją "
"w wybrane miejsce obrazu. Przy wszystkich operacjach wykonywanych z użyciem "
"myszki wskaźnik będzie przyciągany do prowadnic. Aby usunąć prowadnicę, "
"wystarczy wybrać narzędzie przesuwania, a następnie przeciągnąć prowadnicę "
"poza obraz."
"wystarczy, a następnie przeciągnąć prowadnicę narzędziem \"Przesunięcie"
"\"poza obraz."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -160,9 +160,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Jeśli zeskanowane zdjęcia są mało kolorowe, można poprawić ich kolorystykę "
"korzystając z narzędzia \"Poziomy...\" (\"Warstwa&gt;Kolory&gt;Poziomy..."
"\"), klikająć przycisk \"Automatycznie\". Występowanie zniekształceń kolorów "
"(ang. color cast) można skorygować za pomocą narzędzia \"Krzywe"
"\" (\"Warstwa&gt;Kolory&gt;Krzywe...\")."
"\"), klikająć przycisk \"Automatycznie\". Zniekształcenia kolorów (ang. "
"color cast) można skorygować za pomocą narzędzia \"Krzywe\" (\"Warstwa&gt;"
"Kolory&gt;Krzywe...\")."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
......@@ -170,7 +170,7 @@ msgid ""
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Podczas rysowania wzdłuż ścieżki (\"Edycja&gt;_Rysuj wzdłuż ścieżki...\") "
"Podczas rysowania wzdłuż ścieżki (\"Edycja&gt;Rysuj wzdłuż ścieżki...\") "
"możliwe jest użycie dowolnego narzędzia rysowania z jego bieżącymi "
"ustawieniami. Można więc pociągnąć ścieżkę \"pędzlem\" w trybie gradientu, "
"\"gumką\" lub \"rozsmarowywaniem\"."
......@@ -181,8 +181,8 @@ msgid ""
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Jeśli na ekranie jest zbyt mało miejsca, można ukryć część okien "
"przyciskając klawisz <tt>Tab</tt>. Każde przyciśnięcie spowoduje ukrycie "
"lub wyświetlenie okien dialogowych lub narzędziówki."
"przyciskając klawisz <tt>Tab</tt>. Każde przyciśnięcie spowoduje ukrycie/"
"wyświetlenie okien dialogowych lub narzędziówki."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -202,10 +202,10 @@ msgid ""
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Nie wszystkie efekty mogą być wykorzystywane na obrazach dowolnych typów. "
"Efekty, których nie można użyć na bieżącym obrazie, są wyszarzone w menu. "
"Aby ich użyć, należy zmienić tryb obrazu na RGB (\"Obraz&gt;Tryb&gt;RGB\"), "
"dodać kanał alfa (\"Warstwa&gt;Przezroczystość&gt;Dodaj kanał alfa\") lub "
"też spłaszczyć obraz (\"Obraz&gt;Spłaszcz obraz\")."
"Efekty, których nie można użyć na bieżącym obrazie, są w menu szare. Aby ich "
"użyć, należy zmienić tryb obrazu na RGB (\"Obraz&gt;Tryb&gt;RGB\"), dodać "
"kanał alfa (\"Warstwa&gt;Przezroczystość&gt;Dodaj kanał alfa\") lub "
"spłaszczyć obraz (\"Obraz&gt;Spłaszcz obraz\")."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
......@@ -253,7 +253,7 @@ msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already."
msgstr ""
"Możesz ustawić lub przesuć zaznaczenie, przeciągając je z klawiszem "
"Można ustawiać lub przesuwać zaznaczenie, przeciągając je z klawiszem "
"<tt>Alt</tt>. Jeśli to powoduje przesunięcie okna, spróbuj użyć jednocześnie "
"klawiszy <tt>Shift+Alt</tt>."
......@@ -291,18 +291,18 @@ msgid ""
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"\"Edycja -&gt; Ry_suj wzdłuż zaznaczenia...\" pozwala na rysowanie bieżącym "
"\"Edycja -&gt; Rysuj wzdłuż zaznaczenia...\" pozwala na rysowanie bieżącym "
"pędzlem krzywych wzdłuż krawędzi zaznaczenia. Bardziej złożone figury "
"uzyskasz, używając opcji \"Filtry -&gt; Renderowanie -&gt; Gfigury\" lub "
"narzędzia \"Ścieżki\"."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Na temat wielu narzędzi i efektów programu GIMP dostępna jest pomoc. "
"Uzyskasz ją, naciskając klawisz F1. Dostępna jest ona również w menu. "
"Pomoc do wielu narzędzi i efektów programu GIMP, dostępna jest po "
"naciśnięciu klawisza F1. Dostępna jest ona również w menu. "
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
......@@ -319,7 +319,7 @@ msgid ""
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Możesz zapisać zaznaczenie do kanału (Zaznaczenie&gt;Zapisz do kanału) i "
"Można zapisywać zaznaczenie do kanału (Zaznaczenie&gt;Zapisz do kanału) i "
"modyfikować je dowolnym narzędziem malarskim. Przyciskami w oknie \"Kanały\" "
"możesz ustawić widoczność kanału lub przekonwertować go na zaznaczenie."
......@@ -336,9 +336,8 @@ msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Jeśli obraz jest większy od okna, do przewijania go możesz użyć środkowego "
"przycisku myszy (lub przytrzymaj <tt>Spację</tt> kiedy będziesz przesuwał "
"myszkę) ."
"Jeśli obraz jest większy od okna, do przewijania myszką obrazu, można użyć "
"środkowego przycisku (lub przytrzymując <tt>Spację</tt>)."
# TODO
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment