Commit 9209b3f7 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen
Browse files

Updated Danish translation.

2003-08-25  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 829449a8
2003-08-25 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2003-08-23 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
This diff is collapsed.
2003-08-25 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2003-08-25 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Update Norwegian translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-07 17:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-18 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-25 21:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-25 21:23+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,25 +25,24 @@ msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Hold <tt>Alt</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i lagvinduet for at "
"vise masken direkte."
"Hold <tt>Alt</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i \"Lag\"-vinduet for "
"at vise masken direkte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Hold <tt>Ctrl</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i lagvinduet for at "
"slå effekten af lagmasken til og fra."
"Hold <tt>Ctrl</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i \"Lag\"-vinduet "
"for at slå effekten af lagmasken til og fra."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Hold skiftetasten nede og klik med spandudfyldningsværktøjet for at få det "
"til at bruge baggrundsfarven i stedet for forgrundsfarven."
"Hold <tt>Ctrl</tt>-tasten nede og klik med spandudfyldningsværktøjet for at "
"få det til at bruge baggrundsfarven i stedet for forgrundsfarven."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -58,11 +57,10 @@ msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Hold skiftetasten nede og klik på øjeikonet i lagvinduet for at skjule alle "
"lag pånær dette. Et klik igen viser alle lag."
"Hold skiftetasten nede og klik på øjeikonet i \"Lag\"-vinduet for at skjule "
"alle lag pånær dette. Et klik igen viser alle lag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
......@@ -70,22 +68,22 @@ msgid ""
"same."
msgstr ""
"En flydende markering skal forankres til et nyt lag eller det sidste aktive "
"lag før der kan foretages andre operationer på billedet. Klik på Nyt lag- "
"eller Forankr lag-knapperne i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet eller brug "
"menuerne til at gøre det samme."
"lag før der kan foretages andre operationer på billedet. Klik på \"Nyt lag"
"\"- eller \"Forankr lag\"-knapperne i \"Lag\"-vinduet eller brug menuerne "
"til at gøre det samme."
# mon ikke 'dynamic' dækker over noget i retning af det skrevne
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
msgstr ""
"Du kan omdefinere genvejstaster i menuerne ved at bringe en menu frem, pege "
"på et menupunkt og trykke den nye tastekombination. Genvejen virker med "
"samme og bliver gemt når du afslutter Gimp'en."
"Hvis du aktiverer \"Dynamiske tastegenveje\", kan du omdefinere "
"genvejstaster i menuerne. Bring en menu frem, peg på et menupunkt og tryk "
"den nye tastekombination. Genvejen virker med samme og bliver gemt når du "
"afslutter Gimp'en."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -98,7 +96,6 @@ msgstr ""
"linjerne igen ved at trække dem af billedet med flytteværktøjet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Layer-"
......@@ -106,9 +103,9 @@ msgid ""
"with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Hvis nogle af din indskannede foto ikke ser farverige nok ud, kan du let "
"forbedre deres farvetoneinterval med \"Auto\"-knappen i niveauværktøjet "
"(Billede-&gt;Farver-&gt;Niveauer). Hvis der er farveudblødninger, kan du "
"rette dem med kurveværktøjet (Billede-&gt;Farver-&gt;Kurver)."
"forbedre deres farvetoneinterval med \"Auto\"-knappen i niveauværktøjet (Lag-"
"&gt;Farver-&gt;Niveauer). Hvis der er farveudblødninger, kan du rette dem "
"med kurveværktøjet (Lag-&gt;Farver-&gt;Kurver)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -192,7 +189,6 @@ msgstr ""
"du en bestemt sammensætning af deres indhold."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila, "
......@@ -203,7 +199,6 @@ msgstr ""
"Navnet bliver fuldført."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"The layer named \"Background\" is special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
......@@ -211,9 +206,9 @@ msgid ""
"and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Laget ved navn \"Baggrund\" er specielt fordi det mangler gennemsigtighed. "
"Dette forhindrer dig i at tilføje en lagmaske eller hæve laget. Du kan "
"tilføje gennemsigtighed til det ved at højreklikke i \"Lag, kanaler og baner"
"\"-vinduet og vælge \"Tilføj alfakanal\"."
"Dette forhindrer dig i at tilføje en lagmaske eller hæve lageti stakken. Du "
"kan tilføje gennemsigtighed til det ved at højreklikke i \"Lag\"-vinduet og "
"vælge \"Tilføj alfakanal\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
......@@ -277,24 +272,22 @@ msgstr ""
"og trække til højre eller venstre."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Du kan oprette og redigere komplekse markeringer med Bezier-værktøjet. "
"\"Baner\"-fanebladet i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet lader dig arbejde "
"på flere baner og så konvertere dem til markeringer."
"\"Baner\"-vinduet lader dig arbejde på flere baner og så konvertere dem til "
"markeringer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#, fuzzy
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Du kan trække et lag fra \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet og slippe det i "
"værktøjskassen. Dette opretter et nyt billede som kun indeholder det lag."
"Du kan trække et lag fra \"Lag\"-vinduet og slippe det i værktøjskassen. "
"Dette opretter et nyt billede som kun indeholder det lag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
......@@ -316,13 +309,12 @@ msgstr ""
"i menuer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#, fuzzy
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Du kan udføre mange lagoperationer ved at højreklikke på tekstetiketten til "
"et lag i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet."
"et lag i \"Lag\"-vinduet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
......@@ -335,7 +327,6 @@ msgstr ""
"til at få den centreret ved startpunktet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
#, fuzzy
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
......@@ -344,8 +335,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Du kan gemme en markering som en kanel (Markering-&gt;Gem som kanal) og så "
"ændre denne kanal med maleværktøjerne. Ved hjælp af knapperne i \"Kanaler\"-"
"fanebladet i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet kan du slå synligheden af "
"denne nye kanal til eller fra eller konvertere den til en markering."
"vinduet kan du slå synligheden af denne nye kanal til eller fra eller "
"konvertere den til en markering."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
......@@ -364,7 +355,6 @@ msgstr ""
"er større end dets fremvisningsvindue."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
#, fuzzy
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the \"Quick "
"Mask\" button at the bottom left of an image window. Change your selection "
......@@ -375,14 +365,3 @@ msgstr ""
"hurtigmaskeknappen for neden til venstre i et billedvindue. Ændr det "
"markerede ved at tegne i billedet og klikke på knappen igen for at "
"konvertere det tilbage til en normal markering."
#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
#~ "Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
#~ "install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
#~ "fonts, which are also scalable."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis dine skrifttyper ser kornede ud skyldes det at de ikke er "
#~ "skalérbare. De fleste X-servere understøtter skalérbare Type 1 Postscript-"
#~ "skrifttyper. Hent og installér dem. Nogle skrifttypeservere lader dig "
#~ "bruge TrueType-skrifttyper (.ttf) som også er skalérbare."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment