Commit 915ccae6 authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes
Browse files

Translation added by "Last-Translator: Olle Niit\n".

2005-05-12  Priit Laes  <plaes@cvs.gnome.org>

	* et.po: Translation added by "Last-Translator: Olle Niit\n".
parent ea412c1d
2005-05-12 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation added by "Last-Translator: Olle Niit\n".
2005-05-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
# Gimp'i eesti keele tõlge.
# Estonian translation of Gimp.
#
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Gimp package.
#
# Olle Niit <olle@paalalinn.com>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: olle@paalalinn.com\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-25 10:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-10 00:57+0300\n"
"Last-Translator: Olle Niit\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GIMP!</big>"
msgstr "<big>Tere tulemast GIMP'i !</big>"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr "Joonlaualt saad pildile tõmmata abijooni. Kui kasutad hiljem valikutööriista ja oled valikuga jõudnud piisavalt abijoone lähedale, tõmbab abijoon valiku endaga samale joonele. Abijooni saad pildilt eemaldada neid joonlauale tagasi tõmmates."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can "
"correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr "Kas mõned skänneeritud fotod ei tundu piisavalt värvikad? Saad nende toonide ulatust parandada lihtsalt, kasutades Tasemed tööriista \"Automaatne\" nuppu (Kiht-&gt;Värvid-&gt;Tasemed). Katseta kindlasti ka kurvide tööriista (Kiht-&gt;Värvid-&gt;Kurvid)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr "Enamus pistikuid töötab aktiivse pildi aktiivse kihiga. Kui soovid, et pistik töötleks tervet sinu pilti, ühendada enne pildi kihid. Kihtide ühendamiseks kasuta käsku (Pilt-&gt;Ühenda kõik kihid)"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Kõiki effekte ei saa igat sorti piltide peal rakendada. Seda näed halliks tehtud menüüpunktide "
"pealt. Sul võib vaja minna pildi oleku muutmist RGB-ks (Pilt-&gt;Olek-&gt;RGB), alfakanalite "
"lisamist (Kiht-&gt;Läbipaistvus-&gt;Lisa Alfakanal) või pildi kihtide ühendamist "
"(Pilt-&gt;Ühenda kõik kihid)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Kui tahad olemasolevale valikule lisada uut ala, hoia uut valikut tehes <tt>Shift</tt> klahvi all. "
"Samamoodi saad <tt>Ctrl</tt> klahvi all hoides juba olemasolevast alast uue valiku jagu ala valikust "
"maha lahutada."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid "The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment."
msgstr ""
"GIMP suudab tagasi võtta enamuse pildiga tehtud muudatusi, nii et võid end "
"eksperimenteerides vabalt tunda."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
"<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image "
"will be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP toetab gzip pakkimist lennult. Salvestamisel lisa faili nimele "
"<tt>.gz</tt> (või <tt>.bz2</tt>, kui bzip2 on installitud) ja sinu pilt "
"salvestatakse pakitult. Loomulikult GIMP ka avab pakitud pilte lennult."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
"stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
"composite of their contents."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
"transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. You "
"may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
"selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
"guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Kui salvestate pilti, et sellega hiljem edasi töötada, proovi kasutada XCF-i, "
"GIMPi enda just selle jaoks loodud formaati (kasuta faililaiendit <tt>.xcf</tt>). "
"Sellega säilitad kihid ja iga nüansi sinu poolelioleva pildi juures. "
"Kui projekt on lõpetatud, võid salvestada selle JPEG, PNG, GIF või mis iganes formaati."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
"pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr "Keerulisi valikuid võid luua ja redigeerida vektorjoone tööriista kasutades. Vektorjoonte dialoog lubab sul töötada mitme vektorjoonega ja teisendada need valikuteks."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr "Kihist saad väga lihtsalt teha eraldi pildi. Selleks lohistad kihi Kiht dialoogist ja pistad selle tööriistakasti. Luuakse uus pilt, mis koosneb ainult sellest kihist."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
"Hiirega lohistades saad GIMPis palju asju teha. Näiteks tõmbad värvi tööriistakastist või värvipaletilt "
"pildile ja valitud osa pildist värvubki seda värvi."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Võid saada kontekstitundlikku abi enamiku GIMPi funktsioonide kohta kui kasutad suvalisel ajal "
"F1 klahvi. Niimoodi saad abi küsida ka menüüdes: Valid hiirega menüüpunkti ja vajutad F1 klahvi."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr "Saad teha palju kihi operatsioone, kui teed hiire parempoolse klahviga klõpsu Kihi dialoogis kihi nime peal."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
"to have it centered on its starting point."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pildi kihtede vahel liikumiseks saad kasutada <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> klahve "
"(juhul kui sinu aknahaldur sea klahvikombinatsiooni kinni ei püüa...)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Kui pilt on suurem kui aken, saad pildi nihutamiseks hiire keskmist klahvi "
"kasutada."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment