Commit 8dc33b77 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent fdd8b3f4
......@@ -1192,7 +1192,7 @@ msgstr "Executa amb els últims valors"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1592
msgctxt "select-criterion"
msgid "Composite"
msgstr "Composit"
msgstr "Composat"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1593
msgctxt "select-criterion"
......
......@@ -951,7 +951,7 @@ msgstr "Canal d'origen del fitxer:"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1516
msgid "_Misc Ops."
msgstr "_Opcions diverses"
msgstr "_Opcions diverses."
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1575
msgid "Function type:"
......@@ -2387,8 +2387,8 @@ msgstr "Compressió «%s»"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:481
msgid "No sensible file extension, attempting to load with file magic."
msgstr ""
"Es desconeix l'extensió del fitxer, s'intentarà llegir el fitxer amb file "
"magic."
"Es desconeix l'extensió del fitxer, s'intentarà llegir el fitxer intentant "
"detectar-ne el tipus."
#: ../plug-ins/common/file-desktop-link.c:83
msgid "Desktop Link"
......@@ -8803,7 +8803,7 @@ msgstr "Adaptable"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:184
msgid "The direction that matches the original image the closest is selected"
msgstr ""
"La direcció que coincideix amb la imatge original es selecciona la més "
"La direcció que coincideix amb la imatge original se selecciona la més "
"propera"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:191
......@@ -9227,7 +9227,7 @@ msgstr "Opcions del GIF animat"
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-png.ui.h:1
msgid "_Interlacing (Adam7)"
msgstr "_Entrallaçat (Adam7)"
msgstr "_Entrellaçat (Adam7)"
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-png.ui.h:2
msgid "Save _background color"
......@@ -12171,7 +12171,7 @@ msgstr "No s'ha capturat cap dada"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-x11.c:95
msgid "Error selecting the window"
msgstr "S'ha produït un error quan es seleccionava la finestra"
msgstr "S'ha produït un error quan se seleccionava la finestra"
#: ../plug-ins/screenshot/screenshot-x11.c:412
msgid "Importing screenshot"
......
......@@ -1134,7 +1134,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:235
msgid "The filename you entered is not a suitable name for a file."
msgstr "El nom del fitxer introduït no és un nom adequat per a un fitxer"
msgstr "El nom del fitxer introduït no és un nom adequat per a un fitxer."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:237
msgid ""
......@@ -1142,7 +1142,7 @@ msgid ""
"not appear in filenames."
msgstr ""
"Tots els caràcters en el nom són també espais blancs o caràcters que no "
"poden aparèixer en els noms dels fitxers"
"poden aparèixer en els noms dels fitxers."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:265
msgid ""
......@@ -1567,7 +1567,7 @@ msgstr "_Esfera..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:68
msgid "_Tileable Blur..."
msgstr "Difuminat per a rajoles…"
msgstr "_Difuminat per a rajoles..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:69
msgid "Blur the edges of an image so the result tiles seamlessly"
......@@ -1607,7 +1607,7 @@ msgstr "Opacitat de la màscara"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:95
msgid "_Waves..."
msgstr "Ones…"
msgstr "_Ones..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:96
msgid ""
......@@ -1631,7 +1631,7 @@ msgstr "Inverteix la direcció"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:389
msgid "_Weave..."
msgstr "Teixit…"
msgstr "_Teixit..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:390
msgid ""
......
......@@ -4390,7 +4390,7 @@ msgstr "Difuminació de moviment _lineal..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:432
msgctxt "filters-action"
msgid "_Zoom Motion Blur..."
msgstr "Difuminació de moviment per ampliació/reducció…"
msgstr "_Difuminació de moviment per ampliació/reducció…"
#: ../app/actions/filters-actions.c:437
msgctxt "filters-action"
......@@ -4535,7 +4535,7 @@ msgstr "_Sinus..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:577
msgctxt "filters-action"
msgid "_Simple Linear Iterative Clustering..."
msgstr "Agrupació iterativa lineal _simple"
msgstr "Agrupació iterativa lineal _simple..."
#: ../app/actions/filters-actions.c:582
msgctxt "filters-action"
......@@ -16596,7 +16596,7 @@ msgstr "Feu clic per a fer angular aquesta àncora"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1546
msgid "Clicking here does nothing, try clicking on path elements."
msgstr "Fer clic aquí no fa res, proveu de fer clic en elements del camí"
msgstr "Fer clic aquí no fa res, proveu de fer clic en elements del camí."
#: ../app/display/gimptoolpath.c:1754
msgid "Delete Anchors"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment