Commit 84a60ff5 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent bade351a
2003-11-03 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2003-11-03 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-21 16:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-03 02:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-03 12:35+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -44,13 +44,10 @@ msgstr ""
"místo barvy popředí."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
msgstr ""
"Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat rotace omezí rotaci na násobky 15 "
"stupňů."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr "Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat omezí rotaci na násobky 15 stupňů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -74,17 +71,12 @@ msgstr ""
"to proveďte pomocí menu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
msgstr ""
"Po povolení \"Dynamické klávesové zkratky\" v dialogu Předvolby můžete měnit "
"klávesové zkratky. Provedete to otevřením menu, vybráním položky menu a "
"stisknutím nové klávesové zkratky. Pokud je povoleno \"Uložit klávesové "
"zkratky\", jsou zkratky uloženy, když GIMP ukončíte."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr "Po povolení \"Dynamické klávesové zkratky\" v dialogu Předvolby můžete měnit klávesové zkratky. Provedete to otevřením menu, vybráním položky menu a stisknutím nové klávesové zkratky. Pokud je povoleno \"Uložit klávesové zkratky\", jsou zkratky uloženy, když GIMP ukončíte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -109,11 +101,10 @@ msgstr ""
"nástrojem Křivky (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Křivky)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
"used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
"mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Při vykreslení cesty (Úpravy-&gt;Vykreslit výběr) mohou být použity kreslicí "
"nástroje s jejich aktuálním nastavením. Můžete použít Štětec v režimu "
......@@ -128,10 +119,9 @@ msgstr ""
"stisknutím <tt>Tab</tt> skrýt nebo zobrazit panel nástrojů a jiné dialogy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Většina zásuvných modulů pracuje na aktuální vrstvě aktuálního obrázku. "
......@@ -147,12 +137,11 @@ msgstr ""
"tlačítkem. A nebojte se, většinu chyb můžete vrátit zpět..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Některé efekty nemohou být provedeny na všech druzích obrázků. To je "
"indikováno zešedlou položkou menu. Možná budete muset změnit režim obrázku "
......@@ -226,18 +215,6 @@ msgstr ""
"a výsledný výběr se bude vodítek přesně dotýkat."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Použití Úpravy-&gt;Vykreslit výběr vám umožňuje kreslit jednoduché čtverce "
"nebo kružnice. Vykreslí okraje vašeho aktuálního výběru. Složitější tvary "
"můžete kreslit pomocí nástroje Cesty nebo pomocí Filtry-&gt;Vyobrazení-&gt;"
"Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -249,7 +226,7 @@ msgstr ""
"kreslení na aktuální pozici kurzoru. Stisknete-li také <tt>Ctrl</tt>, bude "
"čára omezena na násobky 15 stupňů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -261,11 +238,17 @@ msgstr ""
"zachováte vrstvy a každé aspekt své probíhající práce. Až je projekt hotov, "
"můžete jej uložit jako JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Výběr můžete upravit a nahradit pomocí tažení s <tt>Alt</tt>. Pokud to hýbe "
"oknem, klávesu <tt>Alt</tt> již používá váš manažer oken. Zkuste zároveň "
"stisknout <tt>Shift</tt>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -273,17 +256,14 @@ msgstr ""
"Rozsah výběru pro přibližný výběr můžete upravit kliknutím a tažením doleva "
"a doprava."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Pomocí nástroje Beziér můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Dialog "
"Cesty vám umožňuje pracovat na více cestách a konvertovat je na výběry."
msgstr "Pomocí nástroje Cesty můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Dialog Cesty vám umožňuje pracovat na více cestách a konvertovat je na výběry."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -291,7 +271,7 @@ msgstr ""
"Vrstvu můžete táhnout z dialogu Vrstvy a pustit ji na panel nástrojů. Tím "
"vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -301,6 +281,13 @@ msgstr ""
"panelu nástrojů nebo palety barev a její puštění na obrázek vyplní aktuální "
"obrázek nebo výběr s touto barvou."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr "Použití Úpravy-&gt;Vykreslit výběr vám umožňuje kreslit jednoduché čtverce nebo kružnice. Složitější tvary můžete kreslit pomocí nástroje Cesty nebo pomocí Filtry-&gt;Vyobrazení-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -365,23 +352,3 @@ msgstr ""
"maska\" ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr kreslením v "
"obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na normální "
"výběr."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ msgstr ""
#~ "Výběr můžete upravit a nahradit pomocí tažení s <tt>Alt</tt>. Pokud to "
#~ "hýbe oknem, klávesu <tt>Alt</tt> již používá váš manažer oken. Zkuste "
#~ "zároveň stisknout <tt>Shift</tt>."
#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
#~ "Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
#~ "install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
#~ "fonts, which are also scalable."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže se vaše písma zobrazují hranatá, je to kvůli tomu, že to nejsou "
#~ "vektorová písma. Většina X serverů podporuje vektorová písma Postscript "
#~ "Type 1. Stáhněte je a nainstalujte. Některé font servery vám umožňují "
#~ "používat písma TrueType (<tt>.ttf</tt>), která jsou také vektorová."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment