Commit 8027a818 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 4902f6e6
......@@ -168,7 +168,7 @@ msgstr "Afegeix un canal alfa"
#: ../libgimp/gimpexport.c:434
msgid "Confirm Save"
msgstr "Confirmeu que voleu desar"
msgstr "Confirmeu què voleu desar"
#: ../libgimp/gimpexport.c:440
msgid "Confirm"
......@@ -682,7 +682,7 @@ msgstr "Utilitza una paleta optimitzada per llocs web"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:451
msgctxt "convert-palette-type"
msgid "Use black and white (1-bit) palette"
msgstr "Utilitza una paleta en blanc i negre (de 1 bit)"
msgstr "Utilitza una paleta en blanc i negre (d'1 bit)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:452
msgctxt "convert-palette-type"
......
......@@ -1069,7 +1069,7 @@ msgstr "Ajusta el mapa de colors"
msgid ""
"Drag and drop colors to rearrange the colormap. The numbers shown are the "
"original indices. Right-click for a menu with sort options."
msgstr "Arrossegueu colors per ajustar el mapa de colors. Els nombres que es mostren són els índex originals. Feu clic amb el botó dret per a veure les opcions d'ordenació."
msgstr "Arrossegueu colors per ajustar el mapa de colors. Els nombres que es mostren són els índexs originals. Feu clic amb el botó dret per a veure les opcions d'ordenació."
#. Decompositions availables.
#. * All the following values have to be kept in sync with those of decompose.c
......@@ -3153,7 +3153,7 @@ msgstr "Pàgines:"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3528
msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
msgstr "Pàgines a carregar (p.ex. 1-4 o 1,3,5-7)"
msgstr "Pàgines a carregar (p. ex. 1-4 o 1,3,5-7)"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3533 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2657
msgid "Layers"
......@@ -4015,7 +4015,7 @@ msgstr "No es poden exportar imatges amb canals alfa."
#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:659
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: "
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura"
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura: "
#: ../plug-ins/common/file-xwd.c:686
#, c-format
......@@ -5630,7 +5630,7 @@ msgstr "Símbol"
msgid ""
"The unit's symbol if it has one (e.g. \" for inches). The unit's "
"abbreviation is used if doesn't have a symbol."
msgstr "El símbol de la unitat, si en té (p.ex. «\"» per a les polzades). S'utilitza l'abreviatura de la unitat si no té un símbol."
msgstr "El símbol de la unitat, si en té (p. ex. «\"» per a les polzades). S'utilitza l'abreviatura de la unitat si no té un símbol."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:107
msgid "Abbreviation"
......@@ -5638,7 +5638,7 @@ msgstr "Abreviatura"
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:107
msgid "The unit's abbreviation (e.g. \"cm\" for centimeters)."
msgstr "L'abreviatura de la unitat (p.ex. «cm» per centímetres)."
msgstr "L'abreviatura de la unitat (p. ex. «cm» per centímetres)."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:109
msgid "Singular"
......@@ -6788,7 +6788,7 @@ msgstr "Canal TIFF"
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:605
#, c-format
msgid "TIFF export cannot handle indexed images with an alpha channel."
msgstr "L'exportació a FITS no pot gestionar imatges amb canals alfa"
msgstr "L'exportació a FITS no pot gestionar imatges amb canals alfa."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:618
msgid ""
......@@ -8059,7 +8059,7 @@ msgstr "Profunditat de l'ombra:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:261
msgid ""
"The depth of the drop shadow, i.e. how far apart from the object it should be"
msgstr "La profunditat de l'ombrejat, p.ex. quina distància s'hauria d'allunyar de l'objecte"
msgstr "La profunditat de l'ombrejat, p. ex. quina distància s'hauria d'allunyar de l'objecte"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:266
msgid "Shadow blur:"
......@@ -8107,7 +8107,7 @@ msgstr "Direccions:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:109
msgid "The number of directions (i.e. brushes) to use"
msgstr "El nombre de direccions (p.ex. pinzells) que s'utilitzaran"
msgstr "El nombre de direccions (p. ex. pinzells) que s'utilitzaran"
#: ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:117
msgid "Start angle:"
......@@ -10914,7 +10914,7 @@ msgstr "Si dos extrems són més a prop d'aquest, llavors estan fets per ser igu
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:111
msgid "Corner Always Threshold:"
msgstr "Llindar del cantó"
msgstr "Llindar del cantó:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:115
msgid ""
......@@ -10950,7 +10950,7 @@ msgstr "Llindar d'error:"
msgid ""
"Amount of error at which a fitted spline is unacceptable. If any pixel is "
"further away than this from the fitted curve, we try again."
msgstr "Quantitat d'error en que no s'accepta una corba spline encabida. Si qualsevol píxel està més lluny de la corba, intenteu de nou."
msgstr "Quantitat d'error en què no s'accepta una corba spline encabida. Si qualsevol píxel està més lluny de la corba, intenteu de nou."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:169
msgid "Filter Alternative Surround:"
......@@ -10973,7 +10973,7 @@ msgstr "Si els angles entre els vectors produïts pel filtre envoltant i els pun
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:198
msgid "Filter Iteration Count:"
msgstr "Compte de la iteració del filtre"
msgstr "Compte de la iteració del filtre:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:202
msgid ""
......@@ -11092,7 +11092,7 @@ msgstr "Subdivideix el llindar:"
msgid ""
"How many pixels a point can diverge from a straight line and still be "
"considered a better place to subdivide."
msgstr "Quantitat de píxels en que un punt pot divergir d'una línia recta i encara ser considerat un lloc millor per a subdividir."
msgstr "Quantitat de píxels en què un punt pot divergir d'una línia recta i encara ser considerat un lloc millor per a subdividir."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:371
msgid "Tangent Surround:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment