Commit 7c5b86b5 authored by Stanislav Visnovsky's avatar Stanislav Visnovsky Committed by Stano Visnovsky
Browse files

Added Slovak translation by Zdenko Podobny <zdpo@mailbox.sk>.

2002-03-13  Stanislav Visnovsky  <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>

        * sk.po: Added Slovak translation by Zdenko Podobny <zdpo@mailbox.sk>.
parent b91a8502
2002-03-13 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Added Slovak translation by Zdenko Podobny <zdpo@mailbox.sk>.
2002-03-11 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
# gimp-tips Slovak translation.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# Zdeno Podobny <zdpo@mailbox.sk>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-13 13:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-13 13:25+0100\n"
"Last-Translator: Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to The GIMP !</big>"
msgstr "<big>Vitajte v GIMPe!</big>"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"Kliknutie so stlačenou klávesou <tt>Alt</tt> na náhľad masky vrstvy v "
"dialóguVrstvy prepína priame zobrazenie masky."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"Kliknutie so stlačenou klávesou <tt>Ctrl</tt> na náhľad masky vrstvy v "
"dialóguVrstvy prepína efekt masky vrstvy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
msgstr ""
"Stlačenie klávesy <tt>Ctrl</tt> a ťahanie myšou v nástroji "
"Transformáciespôsobí otáčanie s 15 stupňovými krokmi."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Kliknutie na ikonu oka v dialógu Vrstvy so stlačenou klávesou <tt>Shift</"
"tt>je možné skryť všetky vrstvy okrem tej, na ktorú ste klikli. Ďalšie "
"kliknutie všetkyvrstvy zobrazí."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"Pri stlačenej klávese <tt>Shift</tt> pri použití Plechovky sa "
"namiestopoužitia farby pozadia použije farba popredia."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
"Anchor Layer buttons in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, or use "
"the menus to do the same."
msgstr ""
"Plávajúci výber musí byť pred použitím v ďalších operáciách ukotvený v "
"novejalebo aktívnej vrstve. Kliknite na tlačítko Nová vrstva alebo Ukotviť "
"vrstvu vdialógu \"Vrstvy, kanále a cesty\", alebo to urobte pomocou ponuky."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Kliknutím a potiahnutím na pravítko umiestníte do obrázka vodítko.Všetky "
"ťahané výbery budú pritiahnuté k týmto vodítkam. Vodítka môže odstrániťtak, "
"že pomocou nástroja Presun ich vytiahnete mimo plochu obrázka."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Image-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Ak niektoré vaše naskenované fotografie sa vám nezdajú dostatočne farebné,"
"môžete zlepšiť ich celkový úrovňový rozsah tlačítkom \"Automaticky"
"\"v dialógu Nástrojov (Obrázok-&gt;Farby-&gt;Gama korekcia). Ak je na nich "
"akýkoľvek farebný nádych, môžete ho upraviť s nástrojom krivky (Obrázok-&gt;"
"Farby-&gt;Krivky)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Ak obtiahnete cestu (Úpravy-&gt;Ťah), použije sa pri tom aktuálny "
"kresliacinástroj a jeho nastavenia. Je možné použiť štetec v režime prechodu,"
"razítko so vzorkou alebo dokonca rozmazanie."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
"Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
"install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
"fonts, which are also scalable."
msgstr ""
"Pokiaľ sa písma sú hranaté (nemajú pekné oblé tvary), je to preto,lebo nie "
"sú vektorové. Väčšina X serverov podporuje Postscriptovévektorové písma "
"Type 1. Nahrajte a nainštalujte si ich. Niektoréservery písiem umožňujú "
"používať tiež TrueType (<tt>.ttf</tt>) písma, ktorétiež sú vektorové."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Ak je na obrazovke veľký zmätok, opakované stlačenie klávesy <tt>Tab</tt> "
"v okne obrázka skryje alebo zobrazí panel nástrojov a ostatné dialógy."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Väčšina zásuvných modulov pracuje s aktuálnou vrstvou aktuálneho obrázku. V "
"niektorých prípadoch bude musieť zlúčiť všetky vrstvy (Vrstvy-&gt;Do jednej "
"vrstvy), ak chcete pracovať s celým obrázkom."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Nearly all image operations are performed by right-clicking on the image. "
"And don't worry, you can undo most mistakes..."
msgstr ""
"Skoro všetky operácie s obrázkami sa spúšťajú pomocou kliknutia pravým "
"tlačítkom na obrázok. A nebojte sa, väčšinu chýb môžete opraviť pomocou "
"funkcie \"Vrátiť späť\"..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Nie každý efekt sa dá použiť na všetky typy obrázkov. Môžete to zistiť podľa "
"šedej položky v ponuke. Možno bude potrebné zmeniť mód obrázku na RBG "
"(Obrázok-&gt;Farebný mód-&gt;RGB), pridať alfa kanál (Vrstvy-&gt;Pridať alfa "
"kanál) alebo zlúčiť vrstvy (Vrstvy-&gt;Do jednej vrstvy)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Stlačením a podržaním klávesy <tt>Shift</tt> pred vytvorením výberu, bude "
"nový výber pridaný k predchádzajúcemu. Naopak, pomocou klávesy <tt>Ctrl</tt> "
"môžete ubrať z aktuálneho výberu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
"<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image "
"will be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP podporuje priebežnú gzip kompresiu. Stačí pridať koncovku <tt>.gz</tt> "
"(alebo <tt>.bz2</tt>, ak máte nainštalovaný bzip2) k názvu súboru a obrázok "
"bude uložený komprimovaný. Rovnako to funguje prirodzene aj pri načítavaní "
"obrázkov."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
"stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
"composite of their contents."
msgstr ""
"Na vytvorenie obrázka používa GIMP vrstvy. Môžete si ich predstaviť ako sadu "
"fólií alebo filtrov, cez ktoré sa pozeráte, keď chcete vidieť ich kompozíciu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila! "
"It's completed."
msgstr ""
"Dialóg voľby používa podobne ako shell klávesu Tab na dokončovanie názvu "
"súboru. Napíšte len časť názvu, stlačte <tt>Tab</tt> a je to! Dokončené."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"The layer named \"Background\" it special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the \"Layers, "
"Channels and Paths\" dialog and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Vrstva pomenovaná ako \"Pozadie\" je špeciálna, lebo neobsahuje "
"priesvitnosť. To vám zabraňuje, aby ste pridali vrstve masku alebo, aby ste "
"vrstvu posunuli vyššie. Priesvitnoť tejto vrstve môžete pridať pomocou "
"pravého tlačítka myši v dialógu \"Vrstvy, kanále a cesty\" a výberom "
"\"Pridať alfa kanál\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"To create a perfect circle, hold <tt>Shift</tt> while doing an ellipse "
"select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical guides "
"tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"Ak chcete vytvoriť dokonalý kruh, podržte klávesu <tt>Shift</tt> počas "
"vytvárania elipsového výberu. Na presné umiestnenie kruhu potiahnite "
"vodorovné a zvislé vodítka dotýkajúce sa kruhu, ktorý chcete označiť, "
"umiestnite kurzor do priesečníka vodítok a výsledný výber sa bude dotýkať "
"vodítok."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Položka Úpravy-&gt;Ťah umožňuje kresliť jednoduché štvorce alebo kruhy "
"vykreslením čiary aktívnou stopou okolo hraníc aktuálneho výberu. "
"Zložitejšie tvary je možné kresliť pomocou Filtre-&gt;Generovanie-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
"Ak pri použití kresliace nástroja (štetca, rozprašovača alebo ceruzky) bude "
"stlačená klávesa <tt>Shift</tt>, tak po kliknutí sa vytvorí rovná čiara "
"medzi týmto bodom a posledným kliknutím. Pokiaľ bude tiež stlačená klávesa "
"<tt>Ctrl</tt>, tak čiara bude kreslená v 15 stupňových krokoch."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Keď ukladáte obrázok, na ktorom budete ešte pracovať, skúste použiť natívny "
"formát XCF programu GIMP (používa príponu <tt>.xcf</tt>), ktorý uchová "
"vrstvy a každý aspekt vašej nedokončenej práce. Po dokončení projektu ho "
"môžete uložiť ako JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
msgstr ""
"Výber je možné doladiť a premiestniť pomocou klávesy <tt>Alt</tt> a ťahom "
"myši."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
msgstr ""
"Pri použití magickej paličky je možné dolaďovať rozsah výberu pomocou "
"kliknutia a potiahnutia ľavým a pravým tlačítkom."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The \"Paths"
"\" tab in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog allows you to work on "
"multiple paths and to convert them to selections."
msgstr ""
"Môžete vytvoriť a upravovať komplexný výber použitím Bézierovho výberu. "
"Zložka \"Cesty\" v dialógu \"Vrstvy, kanále a cesty\" umožňuje pracovať s "
"viacerými cestami a konvertovať ich do výberu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag a layer from the \"Layers, Channels and Paths\" dialog and drop "
"it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Vrstvu z dialógu \"Vrstvy, kanále a cesty\" môžete chytiť a potiahnuť do "
"panela nástrojov. To vytvorí nový obrázok, ktorý bude obsahovať iba túto "
"vrstvu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
"Veľa vecí v GIMPe môžete jednoducho chytiť s myšou, potiahnuť a pustiť. "
"Napríklad ak potiahnete farbu z panela nástrojov alebo z farebnej palety a "
"pustíte ju do obrázku, tak aktuálny obrázok alebo výber sa vyplní touto "
"farbou."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Pomocou stlačenia klávesy F1 získate pomocníka citlivého na kontext, ktorý "
"popisuje väčšinu vlastností programu GIMP. Tento pomocník funguje aj v "
"ponuke."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog."
msgstr ""
"K mnohým operáciám s vrstvami máte prístup pomocou kliknutia pravým "
"tlačítkom myši na označenie vrstvy v dialógu \"Vrstvy, kanále a cesty\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a perfect square or "
"circle, or to have it centered on its starting point."
msgstr ""
"Stlačením alebo pustením kláves <tt>Shift</tt> a <tt>Ctrl</tt> počas "
"vytvárania výberu môžete vybrať dokonalý štvorec alebo kruh, alebo vyberať "
"od stredu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can reassign shortcut keys on any menu by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the new shortcut key combination. This "
"is dynamic and is saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Klávesové skratky môžete jednoducho zmeniť tak, že označíte v ponuke položku "
"a stlačíte novú klávesovú skratku. Zmena je dynamická a je uložená pri "
"ukončení GIMPu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels"
"\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the "
"visibility of this new channel or convert it to a selection."
msgstr ""
"Výber je možné zapísať do kanála (Výber-&gt;Uložiť do kanála) a potom "
"meniťľubovoľným kresliacim nástrojom. Tlačítka v zložke \"Kanále\" v dialógu"
"\"Vrstvy, kanále a cesty\" prepínajú viditeľnosť tohoto nového kanálaalebo "
"ho konvertujú do výberu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pomocou kláves <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> môžete prechádzať cez vrstvy "
"v obrázku(pokiaľ túto kombináciu nepoužíva správca okien...)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Ak je obrázok väčší ako okno, v ktorom je zobrazený, môžete ho presunúť "
"pomocou prostredného tlačítka myši."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:37
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the Quick Mask "
"button at the bottom left of an image window. Change your selection by "
"painting in the image and click on the button again to convert it back to a "
"normal selection."
msgstr ""
"Na zmenu výberu môžete použiť kresliace nástroje. Stačí stlačiť tlačítko "
"Rýchla maska na ľavom spodnom okraji okna. Zmena sa uskutoční kreslením do "
"obrázku a opätovné stlačenie tlačítka ju skonvertuje späť na normály výber."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment