Commit 781d5bce authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Add Slovak translation

parent b5e9bdb5
Pipeline #219915 passed with stages
in 53 minutes and 57 seconds
......@@ -24,6 +24,7 @@ pl
pt_BR
ro
ru
sk
sl
sv
tr
......
# Slovak translation for gimp.
# Copyright (C) 2020 gimp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp gimp-2-10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-08 22:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-09 10:40+0200\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
msgstr "Licenčná zmluva"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Inštalátor zostavil Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr ""
"Táto verzia aplikácie GIMP vyžaduje systém Windows 7 alebo novšiu verziu "
"systému Windows."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
msgstr "Vývojová verzia"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP gitlab:%n_https://"
"gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nDo you wish to continue with "
"installation anyway?"
msgstr ""
"Toto je vývojová verzia aplikácie GIMP, v ktorej nemusia byť dokončené "
"niektoré funkcie, alebo môže byť nestabilná.%nTáto verzia aplikácie GIMP nie "
"je určená na každodennú prácu, pretože môže byť nestabilná a môžete stratiť "
"vašu prácu.%nAk natrafíte na akékoľvek problémy, v prvom rade overte, či už "
"neboli opravené v repozitári GIT. Následne kontaktujte vývojárov, alebo "
"nahláste problémy v repozitári gitlab aplikácie GIMP:%n_https://gitlab.gnome."
"org/GNOME/gimp/issues%n%nChcete napriek tomu pokračovať v inštalácii?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
msgstr "&Pokračovať"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:8
msgid "Exit"
msgstr "Skončiť"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid ""
"This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
msgstr ""
"Táto verzia aplikácie GIMP vyžaduje procesor, ktorý podporuje inštrukcie SSE."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
msgid "Display settings problem"
msgstr "Problém s nastaveniami zobrazenia"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel "
"display mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so "
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"Inštalátor zistil, že váš systém Windows nie je spustený v režime 32 bitov "
"na pixel. Je známe, že tento režim spôsobuje problémy so stabilitou "
"aplikácie GIMP. Preto sa pred pokračovaním odporúča zmeniť hĺbku farieb "
"zobrazenia na 32BPP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
msgid "E&xit"
msgstr "S&končiť"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid ""
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install "
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"Aplikácia GIMP je teraz pripravená na inštaláciu. Kliknutím na tlačidlo "
"Inštalovať sa vykoná inštalácia s použitím predvolených nastavení, alebo "
"môžete kliknutím na tlačidlo Prispôsobiť určiť, čo má byť nainštalované."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install"
msgstr "&Inštalovať"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:15
msgid "&Customize"
msgstr "P&rispôsobiť"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:16
msgid "Compact installation"
msgstr "Kompaktná inštalácia"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:17
msgid "Custom installation"
msgstr "Vlastná inštalácia"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:18
msgid "Full installation"
msgstr "Úplná inštalácia"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:19
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:20
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21
msgid "GIMP and all default plug-ins"
msgstr "GIMP a všetky predvolené zásuvné moduly"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22
msgid "Run-time libraries"
msgstr "Knižnice pracovného prostredia"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:23
msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
msgstr ""
"Knižnice pracovného prostredia použité aplikáciou GIMP, vrátane pracovného "
"prostredia GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Ladiace symboly"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Zahrnutie informácií pre pomoc s ladením aplikácie GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "Výkonný program systému MS-Windows pre GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Natívny vzhľad systému Windows pre aplikáciu GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Podpora starých zásuvných modulov"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Inštalácia knižníc potrebných zásuvnými modulmi tretích strán"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Preklady"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Skripty jazyka Python"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr ""
"Umožnenie použitia zásuvných modulov aplikácie GIMP vytvorených v "
"skriptovacom jazyku Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "Štetce aplikácie MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Inštalácia predvolenej sady štetcov aplikácie MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "Podpora pre PostScript"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Umožnenie aplikácii GIMP načítať súbory PostScript"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Podpora pre 32-bitové zásuvné moduly"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"Zahrnutie súborov potrebných pre použitie 32-bitových zásuvných modulov."
"&nPotrebné pre podporu jazyka Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "Dodatočné ikony:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Vytvoriť ikonu na &pracovnej ploche"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Vytvoriť ikonu na paneli &rýchleho spúšťania"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Odstrániť predchádzajúcu verziu aplikácie GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"Vyskytol sa problém pri aktualizácii prostredia aplikácie GIMP v %1. Ak "
"natrafíte na akékoľvek chyby pri načítavaní zásuvných modulov, skúste "
"odinštalovať a znovu nainštalovať aplikáciu GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Chyba pri extrahovaní dočasných údajov."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr ""
"Chyba pri aktualizácii informácií interpretovacieho nástroja jazyka Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Chyba pri aktualizácii informácií štetcov aplikácie MyPaint."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Vyskytla sa chyba pri aktualizácii súboru %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr ""
"Vyskytla sa chyba pri aktualizácii konfiguračného súboru %1 aplikácie GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Upraviť aplikáciou GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Vyberte priradenia súborov"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Prípony:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Vyberte typy súborov, ktoré si želáte priradiť k aplikácii GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Tým sa budú vybrané súbory otvárať v aplikácii GIMP, keď na ne dvakrát "
"kliknete v prieskumníkovi."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "Vybr&ať všetky"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "Zrušiť výb&er všetkých"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "Vybrať &nepoužívané"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Typy súborov, ktoré sa majú priradiť k aplikácii GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Odstraňuje sa predchádzajúca verzia aplikácie GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the "
"previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or "
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"Aplikácia GIMP %1 sa nedá nainštalovať popri vašej aktuálne nainštalovanej "
"verzii aplikácie GIMP a automatické odinštalovanie starej verzie zlyhalo.%n"
"%nProsím, odstráňte svojpomocne predchádzajúcu verziu aplikácie GIMP pred "
"inštaláciou tejto verzie do priečinka %2, alebo zvoľte vlastnú inštaláciu a "
"vyberte iný priečinok pre inštaláciu.%n%nInštalátor teraz skončí."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"Setup couldn't determine how to remove the old version automatically.%n"
"%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before "
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"Aplikácia GIMP %1 sa nedá nainštalovať popri vaše aktuálne nainštalovanej "
"verzii aplikácie GIMP a inštalátor nedokáže zistiť, akým spôsobom "
"automaticky odstrániť starú verziu.%n%nProsím, svojpomocne odstráňte "
"predchádzajúcu verziu aplikácie GIMP a všetky doplnky pred inštaláciou tejto "
"verzie do priečinka %2, alebo zvoľte vlastnú inštaláciu a vyberte iný "
"priečinok pre inštaláciu.%n%nInštalátor teraz skončí."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Predchádzajúca verzia aplikácie GIMP bola úspešne odstránená, ale pred "
"pokračovaním v inštalácii je potrebné reštartovať systém Windows.%n%nPo "
"reštarte vášho počítača a prihlásení správcu, bude inštalátor pokračovať."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Vyskytla sa chyba pri reštartovaní inštalátora. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Čistia sa staré súbory..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr ""
"Nezabúdajte: Aplikácie GIMP je slobodným softvérom.%n%nProsím, navštívte "
"adresu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "for free updates."
msgstr "na získanie bezplatných aktualizácií."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Nastavujú sa priradenia súborov..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr ""
"Nastavuje sa prostredie pre rozšírenie aplikácie GIMP v jazyku Python..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Nastavujú sa štetce aplikácie MyPaint..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Nastavuje sa prostredie aplikácie GIMP..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr ""
"Nastavuje sa konfigurácia aplikácie GIMP pre podporu 32-bitových zásuvných "
"modulov..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Spustiť aplikáciu GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid "Removing add-on"
msgstr "Odstraňuje sa doplnok"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Vnútorná chyba (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
msgstr ""
"Zdá sa, že aplikácia GIMP nie je nainštalovaná vo vybranom adresári. Napriek "
"tomu pokračovať?"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment