Commit 6e207c09 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation

parent 4163f6df
2006-08-17 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2006-07-27 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz> 2006-07-27 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: exterminating "Vzdušný štětec". * cs.po: exterminating "Vzdušný štětec".
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE. # Finnish messages for gimp-tips.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # Suomennos: http://gnome.fi/
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# #
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.3\n" "Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-10 18:11+0200\n" "POT-Creation-Date: 2006-08-16 14:11+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-10 18:21+0200\n" "PO-Revision-Date: 2006-08-17 08:34+0300\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n" "Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" "Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>" msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr "" msgstr "<big>Tervetuloa käyttämään GIMPiä!</big>"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid "" msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles " "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly." "viewing the mask directly."
msgstr "" msgstr ""
"<tt>Alt</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa piilottaa ja "
"näyttää maskin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid "" msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles " "<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask." "the effect of the layer mask."
msgstr "" msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa piilottaa ja "
"näyttää tasomaskin efektin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid "" msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background " "<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color." "color instead of the foreground color."
msgstr "" msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-napsauta ämpäritäyttötyökalua, jos haluat täyttää taustavärillä "
"edustavärin sijasta."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid "" msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 " "<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles." "degree angles."
msgstr "" msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-raahaus kiertotyökalulla rajaa kierron 15 asteen kulmiin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid "" msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers " "<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers." "but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr "" msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-napsautus silmänkuvaan tasoikkunassa piilottaa kaikki muut "
"tasot paitsi napsautetun, ja <tt>Shift</tt>-napsautus uudestaan näyttää "
"jälleen muutkin tasot."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid "" msgid ""
...@@ -57,6 +66,10 @@ msgid "" ...@@ -57,6 +66,10 @@ msgid ""
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or " "Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same." "use the menus to do the same."
msgstr "" msgstr ""
"Kelluva valinta täytyy ankkuroida joko uuteen tasoon tai viimeisimpään "
"aktiiviseen tasoon ennen kuin muita toimintoja voidaan tehdä kuvalle "
"Napsauta joko \"Uusi taso\"- tai \"Ankkuroi taso\"-painiketta tasoikkunassa "
"tai tee sama toimenpide valikosta."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid "" msgid ""
...@@ -79,6 +92,8 @@ msgid "" ...@@ -79,6 +92,8 @@ msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to " "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment." "experiment."
msgstr "" msgstr ""
"GIMP antaa mahdollisuuden perua suurimman osan kuviin tehdyistä "
"muutoksista, joten kokeile vapaasti eri vaihtoehtoja."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid "" msgid ""
...@@ -86,6 +101,9 @@ msgid "" ...@@ -86,6 +101,9 @@ msgid ""
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will " "bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too." "be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr "" msgstr ""
"GIMP tukee gzip-pakkausta lennosta. Lisää joko <tt>.gz</tt> tai "
"<tt>.bz2</tt> tiedostonimeen ja kuva tallennetaan pakattuna. Toki "
"GIMP myös avaa pakatut kuvat yhtä helposti."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid "" msgid ""
...@@ -93,6 +111,9 @@ msgid "" ...@@ -93,6 +111,9 @@ msgid ""
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of " "slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents." "their contents."
msgstr "" msgstr ""
"GIMP käyttää tasoja joilla voit järjestellä kuvan sisällön. Voit ajatella "
"tasoja pinona dioja tai suodattimia, joiden läpi katsottaessa näet niiden "
"yhdessä tuottaman kuvan."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid "" msgid ""
...@@ -121,6 +142,9 @@ msgid "" ...@@ -121,6 +142,9 @@ msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times " "If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs." "in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr "" msgstr ""
"Jos näytöllä on liikaa ikkunoita, voit painaa <tt>Sarkainta</tt> useita "
"kertoja kuvaikkunassa, jolloin työkalulaatikko ja muut ikkunat suljetaan "
"tai näytetään."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17 #: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid "" msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment