Commit 6e207c09 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation

parent 4163f6df
2006-08-17 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2006-07-27 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: exterminating "Vzdušný štětec".
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Finnish messages for gimp-tips.
# Suomennos: http://gnome.fi/
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP 2.3\n"
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-10 18:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-10 18:21+0200\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-16 14:11+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-17 08:34+0300\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr ""
msgstr "<big>Tervetuloa käyttämään GIMPiä!</big>"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Alt</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa piilottaa ja "
"näyttää maskin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa piilottaa ja "
"näyttää tasomaskin efektin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-napsauta ämpäritäyttötyökalua, jos haluat täyttää taustavärillä "
"edustavärin sijasta."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-raahaus kiertotyökalulla rajaa kierron 15 asteen kulmiin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-napsautus silmänkuvaan tasoikkunassa piilottaa kaikki muut "
"tasot paitsi napsautetun, ja <tt>Shift</tt>-napsautus uudestaan näyttää "
"jälleen muutkin tasot."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
......@@ -57,6 +66,10 @@ msgid ""
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Kelluva valinta täytyy ankkuroida joko uuteen tasoon tai viimeisimpään "
"aktiiviseen tasoon ennen kuin muita toimintoja voidaan tehdä kuvalle "
"Napsauta joko \"Uusi taso\"- tai \"Ankkuroi taso\"-painiketta tasoikkunassa "
"tai tee sama toimenpide valikosta."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
......@@ -79,6 +92,8 @@ msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
"GIMP antaa mahdollisuuden perua suurimman osan kuviin tehdyistä "
"muutoksista, joten kokeile vapaasti eri vaihtoehtoja."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -86,6 +101,9 @@ msgid ""
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP tukee gzip-pakkausta lennosta. Lisää joko <tt>.gz</tt> tai "
"<tt>.bz2</tt> tiedostonimeen ja kuva tallennetaan pakattuna. Toki "
"GIMP myös avaa pakatut kuvat yhtä helposti."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
......@@ -93,6 +111,9 @@ msgid ""
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP käyttää tasoja joilla voit järjestellä kuvan sisällön. Voit ajatella "
"tasoja pinona dioja tai suodattimia, joiden läpi katsottaessa näet niiden "
"yhdessä tuottaman kuvan."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
......@@ -121,6 +142,9 @@ msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Jos näytöllä on liikaa ikkunoita, voit painaa <tt>Sarkainta</tt> useita "
"kertoja kuvaikkunassa, jolloin työkalulaatikko ja muut ikkunat suljetaan "
"tai näytetään."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment