Commit 6df51ccc authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen
Browse files

Updated Danish translation.

2003-03-10  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent 3ab2e648
2003-03-10 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2003-03-04 Pablo Gonzalo del Campo <pablodc@bigfoot.com>
* es.po: Updated Spanish translation by Francisco Vila Doncel <fravd@wanadoo.es>
......
# Danish translation of GIMP tips.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002.
# Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002, 03.
#
# Se ../po/da.po for en liste over konventioner i Gimp'en.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP tips\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-09 19:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-07 21:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-10 21:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-10 21:19+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -280,13 +280,12 @@ msgstr ""
"på flere baner og så konvertere dem til markeringer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#, fuzzy
msgid ""
"You can drag a layer from the \"Layers, Channels and Paths\" dialog and drop "
"it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Du kan trække et lag fra <i>Lag, kanaler og baner</i>-vinduet og slippe det "
"i værktøjskassen. Dette opretter et nyt billede som kun indeholder det lag."
"Du kan trække et lag fra \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet og slippe det i "
"værktøjskassen. Dette opretter et nyt billede som kun indeholder det lag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment