Updated Catalan translation by Quim Perez.

parent 85bf8313
2006-12-23 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-12-21 Marco Ciampa <ciampix@libero.it> 2006-12-21 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: minor italian update. * it.po: minor italian update.
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org> 2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation. * lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-19 Adam Weinberger <adamw@gnome.org> 2006-12-19 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
......
...@@ -10,15 +10,15 @@ msgid "" ...@@ -10,15 +10,15 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n" "Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-18 23:56+0200\n" "POT-Creation-Date: 2006-12-23 10:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-07 15:57+0200\n" "PO-Revision-Date: 2006-12-20 00:15+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n" "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n" "Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n" "X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253 #: ../libgimp/gimpexport.c:217 ../libgimp/gimpexport.c:253
#, c-format #, c-format
...@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr "Constant" ...@@ -602,7 +602,7 @@ msgstr "Constant"
msgid "Incremental" msgid "Incremental"
msgstr "Incremental" msgstr "Incremental"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:258 #: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623 ../modules/cdisplay_lcms.c:267
msgid "None" msgid "None"
msgstr "Cap" msgstr "Cap"
...@@ -723,7 +723,7 @@ msgid "%d GB" ...@@ -723,7 +723,7 @@ msgid "%d GB"
msgstr "%d GB" msgstr "%d GB"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175 #: ../libgimpbase/gimputils.c:170 ../libgimpbase/gimputils.c:175
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:250 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:259
msgid "(invalid UTF-8 string)" msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(la cadena de text UTF-8 no és vàlida)" msgstr "(la cadena de text UTF-8 no és vàlida)"
...@@ -738,16 +738,16 @@ msgstr "El perfil de color del vostre monitor (primari)." ...@@ -738,16 +738,16 @@ msgstr "El perfil de color del vostre monitor (primari)."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
msgid "" msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the " "When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a " "windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback." "fallback."
msgstr "" msgstr ""
"Si es marca l'opció, el GIMP intentarà fer servir el perfil de color del " "Si es marca l'opció, el GIMP intentarà fer servir el perfil de color del "
"sistema de finestres. El perfil configurat del monitor només es faria servir " "sistema de finestres. El perfil configurat del monitor només es faria servir "
"com a darrera opció final." "com a última opció."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
msgid "The default RGB workspace color profile." msgid "The default RGB working space color profile."
msgstr "El perfil de color predeterminat de l'espai de treball RGB." msgstr "El perfil de color RGB predeterminat de l'espai de treball."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK." msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
...@@ -763,10 +763,11 @@ msgstr "Estableix com estan mapejats els colors en la vostra pantalla." ...@@ -763,10 +763,11 @@ msgstr "Estableix com estan mapejats els colors en la vostra pantalla."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
msgid "" msgid ""
"Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device." "Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
msgstr "" msgstr ""
"Estableix com es converteixen els colors de l'espai de treball al dispositiu " "Estableix com es converteixen els colors RGB de l'espai de treball al "
"de simulació d'impressió." "dispositiu de simulació d'impressió."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24 #: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
msgid "No color management" msgid "No color management"
...@@ -796,18 +797,6 @@ msgstr "Saturació" ...@@ -796,18 +797,6 @@ msgstr "Saturació"
msgid "Absolute colorimetric" msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Mètrica de color absoluta" msgstr "Mètrica de color absoluta"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:88
msgid "Ask"
msgstr "Demana-ho"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
msgid "Use embedded profile"
msgstr "Empra el perfil inclòs"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
msgid "Convert to RGB workspace"
msgstr "Converteix a espai de treball RGB"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
#, c-format #, c-format
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string" msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
...@@ -892,26 +881,26 @@ msgstr "cadena de text UTF-8 invàlida" ...@@ -892,26 +881,26 @@ msgstr "cadena de text UTF-8 invàlida"
msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s" msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
msgstr "S'ha produït un error en analitzar '%s' a la línia %d: %s" msgstr "S'ha produït un error en analitzar '%s' a la línia %d: %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:152 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:170 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:153 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:171
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:279 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:306 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:280 ../libgimpmodule/gimpmodule.c:307
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:417 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:418
#, c-format #, c-format
msgid "Module '%s' load error: %s" msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "S'ha produït un error en carregar el mòdul '%s': %s" msgstr "S'ha produït un error en carregar el mòdul '%s': %s"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:374 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375
msgid "Module error" msgid "Module error"
msgstr "S'ha produït un error en el mòdul" msgstr "S'ha produït un error en el mòdul"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:375 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376
msgid "Loaded" msgid "Loaded"
msgstr "S'ha carregat" msgstr "S'ha carregat"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:376 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377
msgid "Load failed" msgid "Load failed"
msgstr "S'ha produït un error en carregar" msgstr "S'ha produït un error en carregar"
#: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:377 #: ../libgimpmodule/gimpmodule.c:378
msgid "Not loaded" msgid "Not loaded"
msgstr "No s'ha carregat" msgstr "No s'ha carregat"
...@@ -1145,9 +1134,8 @@ msgid "_Scale" ...@@ -1145,9 +1134,8 @@ msgid "_Scale"
msgstr "E_scala" msgstr "E_scala"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:295 #: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:295
#, fuzzy
msgid "Cr_op" msgid "Cr_op"
msgstr "Escapça" msgstr "Escap_ça"
#: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:314 #: ../libgimpwidgets/gimpstock.c:314
msgid "_Transform" msgid "_Transform"
...@@ -1303,16 +1291,16 @@ msgstr "Contrast" ...@@ -1303,16 +1291,16 @@ msgstr "Contrast"
msgid "Contrast c_ycles:" msgid "Contrast c_ycles:"
msgstr "C_icles de contrast:" msgstr "C_icles de contrast:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:107 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:116
msgid "Color management display filter using ICC color profiles" msgid "Color management display filter using ICC color profiles"
msgstr "" msgstr ""
"Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC" "Filtre de gestió de color de pantalles que fa servir perfils de color ICC"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:175 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:184
msgid "Color Management" msgid "Color Management"
msgstr "Gestió del color" msgstr "Gestió del color"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:281 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:288
msgid "" msgid ""
"This filter takes its configuration from the Color Management section in the " "This filter takes its configuration from the Color Management section in the "
"Preferences dialog." "Preferences dialog."
...@@ -1320,19 +1308,19 @@ msgstr "" ...@@ -1320,19 +1308,19 @@ msgstr ""
"Aquest filtre pren la seva configuració de la secció de «Gestió de color» en " "Aquest filtre pren la seva configuració de la secció de «Gestió de color» en "
"el diàleg de «Preferències»." "el diàleg de «Preferències»."
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:295 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:302
msgid "Mode of operation:" msgid "Mode of operation:"
msgstr "Mode d'operació:" msgstr "Mode d'operació:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:306 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:309
msgid "RGB workspace profile:" msgid "RGB working space profile:"
msgstr "Perfil de l'espai de treball RGB:" msgstr "Perfil de l'espai de treball RGB:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:316 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:316
msgid "Monitor profile:" msgid "Monitor profile:"
msgstr "Perfil del monitor:" msgstr "Perfil del monitor:"
#: ../modules/cdisplay_lcms.c:326 #: ../modules/cdisplay_lcms.c:323
msgid "Print simulation profile:" msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Perfil de simulació d'impressió:" msgstr "Perfil de simulació d'impressió:"
...@@ -1549,24 +1537,24 @@ msgstr "Senyal del Linux" ...@@ -1549,24 +1537,24 @@ msgstr "Senyal del Linux"
msgid "Linux Input Events" msgid "Linux Input Events"
msgstr "Senyals del Linux" msgstr "Senyals del Linux"
#: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:483 #: ../modules/controller_linux_input.c:373 ../modules/controller_midi.c:484
#: ../modules/controller_midi.c:509 #: ../modules/controller_midi.c:510
#, c-format #, c-format
msgid "Reading from %s" msgid "Reading from %s"
msgstr "S'està llegint de %s" msgstr "S'està llegint de %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:389 #: ../modules/controller_linux_input.c:389
#: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:465 #: ../modules/controller_linux_input.c:432 ../modules/controller_midi.c:466
#: ../modules/controller_midi.c:526 ../modules/controller_midi.c:597 #: ../modules/controller_midi.c:527 ../modules/controller_midi.c:598
#, c-format #, c-format
msgid "Device not available: %s" msgid "Device not available: %s"
msgstr "Dispositiu desconnectat: %s" msgstr "Dispositiu desconnectat: %s"
#: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:534 #: ../modules/controller_linux_input.c:397 ../modules/controller_midi.c:535
msgid "No device configured" msgid "No device configured"
msgstr "No s'ha configurat cap dispositiu" msgstr "No s'ha configurat cap dispositiu"
#: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:606 #: ../modules/controller_linux_input.c:441 ../modules/controller_midi.c:607
msgid "End of file" msgid "End of file"
msgstr "Fi del fitxer" msgstr "Fi del fitxer"
...@@ -1616,3 +1604,7 @@ msgstr "Controlador %03d" ...@@ -1616,3 +1604,7 @@ msgstr "Controlador %03d"
#: ../modules/controller_midi.c:437 #: ../modules/controller_midi.c:437
msgid "MIDI Events" msgid "MIDI Events"
msgstr "Senyals MIDI" msgstr "Senyals MIDI"
#: ../modules/controller_midi.c:458
msgid "GIMP MIDI controller"
msgstr "Controlador MIDI del GIMP"
2006-12-23 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-12-22 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org> 2006-12-22 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation. * lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-21 Marco Ciampa <ciampix@libero.it> 2006-12-21 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: minor italian update. * it.po: minor italian update.
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org> 2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation. * lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-20 Adam Weinberger <adamw@gnome.org> 2006-12-20 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
......
This diff is collapsed.
2006-12-23 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-12-20 Adam Weinberger <adamw@gnome.org> 2006-12-20 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation. * en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
...@@ -11,58 +11,55 @@ msgid "" ...@@ -11,58 +11,55 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n" "Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-19 00:18+0200\n" "POT-Creation-Date: 2006-12-23 10:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-19 00:19+0200\n" "PO-Revision-Date: 2006-12-20 00:41+0100\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n" "Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n" "Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:333 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:335
msgid "Missing exception information" msgid "Missing exception information"
msgstr "" msgstr "Falta la informació de l'excepció"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:342 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:344
#, python-format #, python-format
msgid "An error occured running %s" msgid "An error occured running %s"
msgstr "S'ha produït un error quan s'executava %s" msgstr "S'ha produït un error quan s'executava %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:353 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:355
msgid "_More Information" msgid "_More Information"
msgstr "_Més Informació" msgstr "_Més Informació"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:459 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:471 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:461 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:473
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:477 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:479
msgid "No" msgid "No"
msgstr "No" msgstr "No"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:469 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:477 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:471 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:479
msgid "Yes" msgid "Yes"
msgstr "Sí" msgstr "Sí"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:515 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:200 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:517 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:222
msgid "Python-Fu File Selection" msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Selecció del fitxer Python-Fu" msgstr "Selecció del fitxer Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:528
msgid "Python-Fu Folder Selection" msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Selecció de la carpeta Python-Fu" msgstr "Selecció de la carpeta Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:615 #: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:618
#, python-format #, python-format
msgid "Invalid input for '%s'" msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "El valor no és vàlid per a '%s'" msgstr "El valor no és vàlid per a '%s'"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:153 #: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:175
msgid "Python-Fu Color Selection" msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Selecció del color Python-Fu" msgstr "Selecció del color Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/procbrowser.c:174
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Navegador de funcions Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:107 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:107
msgid "Saving as colored XHTML" msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "S'està desant com a XHTML amb colors" msgstr "S'està desant com a XHTML amb colors"
...@@ -103,30 +100,40 @@ msgstr "Mida de la lletra en píxels" ...@@ -103,30 +100,40 @@ msgstr "Mida de la lletra en píxels"
msgid "Write a separate CSS file" msgid "Write a separate CSS file"
msgstr "Escriu un fitxer CSS separat" msgstr "Escriu un fitxer CSS separat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:44 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:46
msgid "Python Console" msgid "Python Console"
msgstr "Consola Python" msgstr "Consola Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:76 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:50
msgid "_Browse..." msgid "_Browse..."
msgstr "_Cerca..." msgstr "_Cerca..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:100 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:132
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Navegador de funcions Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:161
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per escriure: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:176
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure a '%s': %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:184
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Desa la sortida de la consola Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:218
msgid "Interactive Gimp-Python interpreter" msgid "Interactive Gimp-Python interpreter"
msgstr "Intèrpret interactiu per al Gimp-Python" msgstr "Intèrpret interactiu per al Gimp-Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:105 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gimpcons.py:223
msgid "_Console" msgid "_Console"
msgstr "_Consola" msgstr "_Consola"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gtkcons.py:221
msgid "Gimp-Python Console"
msgstr "Consola Gimp-Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gtkcons.py:222
msgid "Interactive Python Development"
msgstr "Desenvolupament interactiu de funcions Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:51 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:51
msgid "Add a layer of fog" msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Afegeix una capa de boira" msgstr "Afegeix una capa de boira"
...@@ -165,8 +172,8 @@ msgstr "_Rota la paleta..." ...@@ -165,8 +172,8 @@ msgstr "_Rota la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:58 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:80 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette" msgid "Palette"
msgstr "Paleta" msgstr "Paleta"
...@@ -214,30 +221,22 @@ msgstr "Blau o valor" ...@@ -214,30 +221,22 @@ msgstr "Blau o valor"
msgid "Ascending" msgid "Ascending"
msgstr "Ascendent" msgstr "Ascendent"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:51 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:50
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette" msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Crea un degradat repetitiu emprant els colors de la paleta" msgstr "Crea un degradat repetitiu emprant els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:56 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:55
msgid "Palette to _Repeating Gradient" msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Degradat _repetitiu de la paleta" msgstr "Degradat _repetitiu de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:73 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:72
msgid "Create a gradient using colors from the palette" msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Crea un degradat emprant els colors de la paleta" msgstr "Crea un degradat emprant els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:78 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:77
msgid "Palette to _Gradient" msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "De_gradat de la paleta" msgstr "De_gradat de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/pdbbrowse.py:37
msgid "Browse the Procedural Database"
msgstr "Cerca en la Base de dades de funcions"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/pdbbrowse.py:42
msgid "_Procedure Browser"
msgstr "_Cercador de funcions"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:57 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:57
msgid "Slice" msgid "Slice"
msgstr "Divideix" msgstr "Divideix"
...@@ -268,23 +267,23 @@ msgstr "Prefix dels noms de les imatges" ...@@ -268,23 +267,23 @@ msgstr "Prefix dels noms de les imatges"
msgid "Image format" msgid "Image format"
msgstr "Format de les imatges" msgstr "Format de les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
msgid "Separate image folder" msgid "Separate image folder"
msgstr "Posa les imatges en una carpeta a part" msgstr "Posa les imatges en una carpeta a part"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Folder for image export" msgid "Folder for image export"
msgstr "Carpeta per les imatge" msgstr "Carpeta per les imatge"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Space between table elements" msgid "Space between table elements"
msgstr "Separació entre els elements de la taula" msgstr "Separació entre els elements de la taula"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Javascript for onmouseover and clicked)" msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript per al onmouseover i el clicked)" msgstr "Javascript per al onmouseover i el clicked"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
msgid "Skip animation for table caps" msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Deshabilita l'animació de la taula" msgstr "Deshabilita l'animació de la taula"
......
2006-12-23 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-12-21 Marco Ciampa <ciampix@libero.it> 2006-12-21 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* it.po: minor italian update. * it.po: minor italian update.
2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org> 2006-12-20 Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>
* lt.po: Updated Lithuanian translation. * lt.po: Updated Lithuanian translation.
2006-12-14 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz> 2006-12-14 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
......
This diff is collapsed.
2006-12-23 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-12-22 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org> 2006-12-22 Hendrik Brandt <heb@gnome-de.org>
* de.po: Updated German translation. * de.po: Updated German translation.