Commit 6b42597d authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 6129f71a
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-24 19:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-24 19:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-01 19:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-01 19:25+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -88,6 +88,48 @@ msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid ""
"GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
"Most notable changes are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.4 zawiera wiele poprawek błędów, a także różne optymalizacje. "
"Najważniejsze zmiany:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid ""
"Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
"measurement line as horizon"
msgstr ""
"Wyprostowywanie w narzędziu miarki: warstwy mogą być obracane za pomocą "
"linii mierzenia jako horyzont"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
msgstr ""
"Szybsze uruchamianie: wczytywanie czcionek nie blokuje już uruchamiania"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid ""
"Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
"gradients"
msgstr ""
"Nadawanie etykiet czcionkom za pomocą tego samego interfejsu, co pędzle, "
"desenie i gradienty"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
msgstr ""
"Obsługa plików PSD: można importować uprzednio złożone wersje obrazów PSD"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid ""
"Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
"various metrics"
msgstr ""
"Aktualizacja panelu wydajności: nowa grupa „Pamięć” i ulepszona grupa "
"„Pamięć wymiany” wyświetlające różne statystyki"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid ""
"This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
"the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
"fixed."
......@@ -96,7 +138,7 @@ msgstr ""
"wersją naprawiającą błędy po dużym wydaniu, w której naprawiono kilkanaście "
"błędów."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
msgid ""
"It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
"importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
......@@ -108,7 +150,7 @@ msgstr ""
"dobry przykład naszych rozluźnionych zasad wprowadzania nowych funkcji "
"w stabilnych wydaniach."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
msgid ""
"First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
"new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
......@@ -117,11 +159,11 @@ msgstr ""
"program do nowego mechanizmu przetwarzania obrazów, GEGL. Najbardziej "
"wyróżniające się zmiany:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
msgstr "Przetwarzanie kolorów o wysokiej głębi (16/32 bity na kanał kolorów)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
msgid ""
"Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
"color-managed"
......@@ -129,37 +171,37 @@ msgstr ""
"Zarządzanie kolorami to teraz główna funkcja, większość widżetów i obszarów "
"podglądu podlega zarządzaniu kolorami"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
msgid ""
"On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
msgstr ""
"Podgląd efektów na obrazie, z podzielonym widokiem na przed/po przetworzeniu "
"pikseli"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
msgid ""
"Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
msgstr ""
"Wielowątkowe i przyspieszane sprzętowo renderowanie, przetwarzanie "
"i malowanie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
msgstr ""
"Ulepszono większość narzędzi, dodano kilka nowych narzędzi przekształceń"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
msgid ""
"Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa wielu formatów obrazów, zwłaszcza lepsze importowanie "
"obrazów PSD"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
msgstr "Nowo obsługiwane formaty obrazów: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
msgid ""
"Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
"MyPaint brushes…"
......@@ -167,25 +209,25 @@ msgstr ""
"Ulepszone malowanie cyfrowe: obracanie i odbijanie płótna, malowanie "
"symetryczne, pędzle programu MyPaint…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
msgstr "Przeglądanie i modyfikowanie metadanych Exif, XMP, IPTC i DICOM"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
msgstr ""
"Podstawowa obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: automatyczne lub "
"wybrane przez użytkownika rozmiary ikon"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
msgstr "Nowe motywy programu: jasny, szary, ciemny i systemowy"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
msgid "And much, much more…"
msgstr "Oraz wiele, wiele więcej…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-"
"released/"
......@@ -193,7 +235,7 @@ msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
msgid ""
"In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
"still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
......@@ -203,7 +245,7 @@ msgstr ""
"nadal głównym celem, skupiliśmy się także na prędkości i optymalizacji, aby "
"rysowanie było płynniejsze. Większe zmiany w tym wydaniu:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
msgid ""
"Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
"painting code."
......@@ -211,13 +253,13 @@ msgstr ""
"Duże optymalizacje rdzenia programu w zakresie rysowania i wyświetlania, "
"w tym wielowątkowy kod rysowania."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
msgstr ""
"Symetrie w plikach XCF są teraz zachowywane (zapisywane jako dane "
"pasożytnicze obrazu)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
msgid ""
"\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
"usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
......@@ -225,7 +267,7 @@ msgstr ""
"„Jasny” i „Ciemny” motyw zostały przepisane od zera, aby pozbyć się różnych "
"problemów z interfejsem. Usunięto motywy „Jaśniejszy” i „Ciemniejszy”."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
msgid ""
"New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
"Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
......@@ -235,7 +277,7 @@ msgstr ""
"przez filtr rzutu panoramy. Ten widżet zapewnia sterowanie obrotem 3D na "
"płótnie (odchylenie, kąt, walec)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
msgid ""
"Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
"trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
......@@ -246,7 +288,7 @@ msgstr ""
"ale także po ostrzeżeniach i błędach krytycznych, kiedy ustawiony jest klucz "
"debugowania „fatal-warnings”."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-"
"rc2-released/"
......@@ -254,7 +296,7 @@ msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-rc2-released/ zawiera "
"więcej informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
msgid ""
"GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
"release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
......@@ -264,12 +306,12 @@ msgstr ""
"GIMP 2.10.0, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu "
"poprawek błędów najważniejsze ulepszenia to:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr ""
"Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs"
......@@ -277,33 +319,33 @@ msgstr ""
"Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, "
"zachęcające do zgłaszania błędów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
msgid "Layer masks on layer groups"
msgstr "Maski warstw w grupach warstw"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne "
"przestrzenie kolorów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
msgid "Metadata defaults preferences now available"
msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
msgid "Various GUI polishing"
msgstr "Różne poprawki interfejsu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-"
"rc1-released/"
......@@ -311,7 +353,7 @@ msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-rc1-released/ zawiera "
"więcej informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
msgid ""
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability."
......@@ -319,53 +361,53 @@ msgstr ""
"GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
"ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
msgid "Better and faster color management"
msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr ""
"Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
"używającym technologii Wayland"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
msgid "Paste in place feature"
msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
msgid "Many usability improvements"
msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/"
......@@ -623,7 +665,7 @@ msgstr "Edytor pędzli"
#. initialize the list of gimp brushes
#: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:349
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3091
#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3100
msgid "Brushes"
msgstr "Pędzle"
......@@ -706,7 +748,7 @@ msgstr "Filtry"
#. initialize the list of gimp fonts
#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp-data-factories.c:383
#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3111
#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3120
msgid "Fonts"
msgstr "Czcionki"
......@@ -717,12 +759,12 @@ msgstr "Edytor gradientów"
#. initialize the list of gimp gradients
#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:374
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3107
#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3116
msgid "Gradients"
msgstr "Gradienty"
#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:390
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3115
#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3124
msgid "Tool Presets"
msgstr "Ustawienia narzędzia"
......@@ -751,7 +793,7 @@ msgstr "Warstwy"
#. initialize the list of mypaint brushes
#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:359
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3119
#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3128
msgid "MyPaint Brushes"
msgstr "Pędzle programu MyPaint"
......@@ -762,23 +804,23 @@ msgstr "Edytor palety"
#. initialize the list of gimp palettes
#: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:369
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3103
#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
msgid "Palettes"
msgstr "Palety"
#. initialize the list of gimp patterns
#: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:364
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3099
#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3108
msgid "Patterns"
msgstr "Desenie"
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3123
#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3132
msgid "Plug-ins"
msgstr "Wtyczki"
#. Quick Mask Color
#: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:385
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1683
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1692
msgid "Quick Mask"
msgstr "Szybka maska"
......@@ -3163,8 +3205,8 @@ msgid "Search commands by keyword, and run them"
msgstr "Wyszukuje polecenia według słów kluczowych, i je wykonuje"
#: ../app/actions/dialogs-actions.c:357
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2021
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2022 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2030
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2031 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
msgid "Toolbox"
msgstr "Przybornik"
......@@ -6194,7 +6236,7 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
#. Scaling
#: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1586
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1605
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1614
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
#: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:122 ../app/pdb/image-transform-cmds.c:158
......@@ -10403,24 +10445,33 @@ msgstr "Której wtyczki używać do importowania plików Raw aparatów cyfrowych
msgid "Export the image's color profile by default."
msgstr "Domyślne eksportowanie profilu kolorów obrazu."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
#. Translators: tooltip for configuration option (checkbox).
#. * It determines how file export plug-ins handle Exif by default.
#.
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
msgid "Export Exif metadata by default."
msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych Exif."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
#. Translators: tooltip for configuration option (checkbox).
#. * It determines how file export plug-ins handle XMP by default.
#.
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:220
msgid "Export XMP metadata by default."
msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych XMP."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:217
#. Translators: tooltip for configuration option (checkbox).
#. * It determines how file export plug-ins handle IPTC by default.
#.
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:226
msgid "Export IPTC metadata by default."
msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych IPTC."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:220
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:229
msgid "Try generating debug data for bug reporting when appropriate."
msgstr ""
"Tworzenie danych debugowania w celu zgłaszania błędów, kiedy to możliwe."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:223
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:232
msgid ""
"When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
"is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
......@@ -10429,22 +10480,22 @@ msgstr ""
"sposób, aby cały obraz był widoczny. Jeśli opcja nie jest włączona, skala "
"ustawiana jest zawsze na 1∶1."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:227
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:236
msgid ""
"Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
msgstr ""
"Poziom interpolacji wykorzystywany przy skalowaniu i innych "
"przekształceniach."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:234
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:243
msgid "Specifies the language to use for the user interface."
msgstr "Ustawia język używany przez interfejs użytkownika."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:237
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:246
msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
msgstr "Liczba wyświetlanych ostatnio otwartych plików w menu „Plik”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:240
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:249
msgid ""
"Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
"milliseconds (less time indicates faster marching)."
......@@ -10452,7 +10503,7 @@ msgstr ""
"Prędkość animacji obwódki widocznej wokół zaznaczonego obszaru. Wartość jest "
"podana w milisekundach (krótszy czas oznacza szybszą animację)."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:244
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:253
msgid ""
"GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
"take more memory than the size specified here."
......@@ -10460,7 +10511,7 @@ msgstr ""
"Program GIMP wyświetli ostrzeżenie, jeżeli ilość pamięci niezbędna do "
"utworzenia obrazu przekroczy podaną tutaj wartość."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:254
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:263
msgid ""
"Sets the monitor's horizontal resolution, in dots per inch. If set to 0, "
"forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
......@@ -10469,7 +10520,7 @@ msgstr ""
"Ustala rozdzielczość poziomą monitora w punktach na cal. Jeżeli ustawione "
"jest 0, wymusza zapytanie serwera X o rozdzielczość pionową i poziomą."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:259
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:268
msgid ""
"Sets the monitor's vertical resolution, in dots per inch. If set to 0, "
"forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
......@@ -10478,7 +10529,7 @@ msgstr ""
"Ustala rozdzielczość pionową monitora w punktach na cal. Jeżeli ustawione "
"jest 0, wymusza zapytanie serwera X o rozdzielczość pionową i poziomą."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:264
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:273
msgid ""
"If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
"used to be the default behaviour in older versions."
......@@ -10487,7 +10538,7 @@ msgstr ""
"jako aktywną. Zachowanie to występowało jako domyślne w starszych wersjach "
"programu."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:273
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:282
msgid ""
"Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
"of the image window."
......@@ -10495,13 +10546,13 @@ msgstr ""
"Ustala rozmiar podglądu nawigacyjnego, widocznego w prawym dolnym rogu okna "
"obrazu."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:277
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:286
msgid "Sets how many threads GIMP should use for operations that support it."
msgstr ""
"Określa liczbę wątków, jaką program GIMP może używać dla działań "
"obsługujących wielowątkowość."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:299
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:308
msgid ""
"Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
"the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
......@@ -10511,7 +10562,7 @@ msgstr ""
"Podglądy w oknie warstw i kanałów ułatwiają pracę, jednak przy pracy "
"z dużymi obrazami mogą negatywnie wpłynąć na prędkość działania programu."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:304
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:313
msgid ""
"Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
"dialogs."
......@@ -10519,11 +10570,11 @@ msgstr ""
"Ustawia rozmiar podglądu warstw i kanałów w nowo utworzonych oknach "
"dialogowych."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:308
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:317
msgid "Sets the default quick mask color."
msgstr "Ustawia domyślny kolor szybkiej maski."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:311
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:320
msgid ""
"When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
"physical image size changes. This setting only takes effect in multi-window "
......@@ -10533,7 +10584,7 @@ msgstr ""
"fizycznych wymiarów obrazu. To ustawienie jest uwzględniane tylko w trybie "
"wielu okien."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:316
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:325
msgid ""
"When enabled, the image window will automatically resize itself when zooming "
"into and out of images. This setting only takes effect in multi-window mode."
......@@ -10542,13 +10593,13 @@ msgstr ""
"powiększenia obrazu. To ustawienie jest uwzględniane tylko w trybie wielu "
"okien."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:321
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:330
msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
msgstr ""
"Powoduje, że przy każdym uruchomieniu programu GIMP przywracana jest "
"poprzednia zapisana sesja."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:324
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:333
msgid ""
"When enabled, GIMP will try to restore windows on the monitor they were open "
"before. When disabled, windows will appear on the currently used monitor."
......@@ -10557,14 +10608,14 @@ msgstr ""
"na którym były poprzednio otwarte. Wyłączenie powoduje, że okna będą "
"otwierane na obecnie używanym monitorze."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:329
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:338
msgid ""
"Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
msgstr ""
"Powoduje zapamiętywanie aktywnego narzędzia, desenia, koloru oraz pędzla "
"między sesjami programu GIMP."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:333
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:342
msgid ""
"When enabled, the same tool and tool options will be used for all input "
"devices. No tool switching will occur when the input device changes."
......@@ -10573,7 +10624,7 @@ msgstr ""
"urządzenia wejściowe. Podczas zmiany urządzenia wejściowego narzędzie nie "
"będzie przełączane."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:338
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:347
msgid ""
"Keep a permanent record of all opened and saved files in the Recent "
"Documents list."
......@@ -10581,19 +10632,19 @@ msgstr ""
"Zachowuje wszystkie wpisy otwartych i zapisanych plików na liście historii "
"dokumentów."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:342
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when GIMP exits."
msgstr ""
"Powoduje zapisywanie położeń i rozmiarów głównych okien dialogowych przed "
"zakończeniem działania programu GIMP."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:345
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:354
msgid "Save the tool options when GIMP exits."
msgstr ""
"Powoduje zapisywanie opcji narzędzi przed zakończeniem działania program "
"GIMP."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:360
msgid ""
"When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
"outline."
......@@ -10601,7 +10652,7 @@ msgstr ""
"Powoduje wyświetlanie podglądu kształtu aktywnego pędzla podczas używania "
"któregokolwiek z narzędzi rysowania."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:355
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:364
msgid ""
"When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
"related help page. Without this button, the help page can still be reached "
......@@ -10611,14 +10662,14 @@ msgstr ""
"dostęp do strony pomocy powiązanej z oknem. Przy wyłączonej opcji pomoc "
"nadal będzie dostępna przez naciśnięcie klawisza F1."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:360
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:369
msgid ""
"When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
"paint tool."
msgstr ""
"Powoduje, że w czasie rysowania nad obrazem wyświetlany jest kursor myszy."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:364
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:373
msgid ""
"When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Menubar\" command."
......@@ -10626,7 +10677,7 @@ msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie pasek menu jest widoczny. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Pasek menu”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:368
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:377
msgid ""
"When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
"with the \"View->Show Rulers\" command."
......@@ -10634,7 +10685,7 @@ msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie linijki są widoczne. Ustawienie można zmienić "
"w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Linijki”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:372
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:381
msgid ""
"When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
"toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
......@@ -10642,7 +10693,7 @@ msgstr ""
"Powoduje, że domyślnie paski przewijania są widoczne. Ustawienie można "
"zmienić w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Paski przewijania”."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:376
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:385
msgid ""