Commit 6707c5ad authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes
Browse files

Translation updated by "Last-Translator: Olle Niit\n".

2005-06-05  Priit Laes  <plaes@cvs.gnome.org>

	* et.po: Translation updated by "Last-Translator: Olle Niit\n".
parent 70f42e45
2005-06-05 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by "Last-Translator: Olle Niit\n".
2005-05-24 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* Makefile.am (tips_POFILES) added et.po (Estonian).
......
......@@ -8,9 +8,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: olle@paalalinn.com\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-13 02:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-17 08:44+0300\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-26 02:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-29 20:18+0300\n"
"Last-Translator: Olle Niit\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -38,13 +38,17 @@ msgstr ""
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr "<tt>Ctrl</tt>-klõps ämbriga värvimise tööriistaga kasutab värvimiseks esiplaanivärvi asemel hoopis tagapõhjavärvi."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klõps ämbriga värvimise tööriistaga kasutab värvimiseks "
"esiplaanivärvi asemel hoopis tagapõhjavärvi."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr "<tt>Ctrl</tt>-lohistamine pööramise tööriistaga pöörab objekti 15 kraadiste nurkade kaupa."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-lohistamine pööramise tööriistaga pöörab objekti 15 kraadiste "
"nurkade kaupa."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -103,7 +107,7 @@ msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
msgstr "GIMP kasutab pildiga töötamiseks kihte. Mõtle neist kui hulgast üksteise taha asetatud slaidist või filtrist, milledest korraga läbi vaadates moodustub tervikpilt."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
......@@ -135,7 +139,9 @@ msgstr ""
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr "Kui sinu ekraan on liiga segi paisatud, võid pildiaknas Tab klahvi vajutada. See peidab või toob esile tööriistakasti ja teised dialoogid."
msgstr ""
"Kui sinu ekraan on liiga segi paisatud, võid pildiaknas Tab klahvi vajutada. "
"See peidab või toob esile tööriistakasti ja teised dialoogid."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
......@@ -184,7 +190,7 @@ msgid ""
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
msgstr "Kui kasutad joonistamise tööriista (Pintslit, pihustit või pliiatsit), <tt>Shift</tt>-klõps aitab tõmmata sirge joone sinu viimasest joonistuskohast praeguse punktini. Kui vajutad alla ka <tt>Ctrl</tt>-klahvi, saad joont kallutada 15 kraadi kaupa."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
......@@ -204,13 +210,15 @@ msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
"pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
msgstr "Sa saad reguleerida või liigutada valikut kasutades <tt>Alt</tt>-lohista. Kui see paneb akna liikuma, siis sinu aknahaldur juba kasutab <tt>Alt</tt> klahvi. Proovi samal ajal ka <tt>Shift</tt> klahvi all hoida."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
msgstr "Võlukepiga võid klõpsata ja lohistada vasakule-paremale, et määrata valiku ulatust."
msgstr ""
"Võlukepiga võid klõpsata ja lohistada vasakule-paremale, et määrata valiku "
"ulatust."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
......@@ -246,7 +254,10 @@ msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr "Sa saad joonistada lihtsaid kastikesi ja ringikesi kasutades Redigeeri-&gt;Valikujoone pintseldamine. Keerulisemaid kujundeid saad aga joonistada Vektorjoonte tööriista või Filters-&gt;Render-&gt;Gfig kasutades."
msgstr ""
"Sa saad joonistada lihtsaid kastikesi ja ringikesi kasutades Redigeeri-&gt;"
"Valikujoone pintseldamine. Keerulisemaid kujundeid saad aga joonistada "
"Vektorjoonte tööriista või Filters-&gt;Render-&gt;Gfig kasutades."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
......@@ -284,7 +295,10 @@ msgstr ""
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr "Pildi kihtede vahel liikumiseks saad kasutada <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> klahve (juhul kui sinu aknahaldur seda klahvikombinatsiooni kinni ei püüa...)."
msgstr ""
"Pildi kihtede vahel liikumiseks saad kasutada <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> "
"klahve (juhul kui sinu aknahaldur seda klahvikombinatsiooni kinni ei "
"püüa...)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
......@@ -300,4 +314,4 @@ msgid ""
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
\ No newline at end of file
msgstr ""
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment