Commit 66090769 authored by Jakub Friedl's avatar Jakub Friedl Committed by Jakub Friedl
Browse files

updated Czech translation

2007-01-30  Jakub Friedl  <jfriedl@suse.cz>

  * cs.po: updated Czech translation


svn path=/trunk/; revision=21813
parent 11b1d24a
2007-01-30 Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>
* cs.po: updated Czech translation
2007-01-30 Marco Ciampa <ciampix@libero.it>
* eo.po: updated Esperanto translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-23 11:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-23 11:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-30 11:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-30 11:59+0100\n"
"Last-Translator: Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -65,11 +65,7 @@ msgstr ""
"pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation,Inc., 59 Temple "
"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
#: ../app/app_procs.c:130
msgid "(This console window will close in ten seconds)\n"
msgstr "(Toto konzolové okno se zavře během deseti sekund)\n"
#: ../app/app_procs.c:240
#: ../app/app_procs.c:208
#, c-format
msgid ""
"Unable to open a test swap file.\n"
......@@ -92,97 +88,97 @@ msgstr "Nebyl specifikován dávkový interpretr, používá se výchozí '%s'.\
msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
msgstr "Dávkový interpretr '%s' není k dispozici. Dávkový režim zakázán."
#: ../app/main.c:136 ../tools/gimp-remote.c:79
#: ../app/main.c:142 ../tools/gimp-remote.c:79
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Informace o verzi a skončit"
#: ../app/main.c:141
#: ../app/main.c:147
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Zobrazit informace o verzi a skončit"
#: ../app/main.c:146
#: ../app/main.c:152
msgid "Be more verbose"
msgstr "Být podrobnější"
#: ../app/main.c:151
#: ../app/main.c:157
msgid "Start a new GIMP instance"
msgstr "Spustit novou instanci GIMPu"
#: ../app/main.c:156
#: ../app/main.c:162
msgid "Run without a user interface"
msgstr "Spustit bez uživatelského rozhraní"
#: ../app/main.c:161
#: ../app/main.c:167
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
msgstr "Nenačítat stopy, přechody, vzorky, ..."
#: ../app/main.c:166
#: ../app/main.c:172
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Nenačítat žádná písma"
#: ../app/main.c:171
#: ../app/main.c:177
msgid "Do not show a startup window"
msgstr "Nezobrazovat okno při spouštění"
#: ../app/main.c:176
#: ../app/main.c:182
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
msgstr "Nepoužívat sdílenou paměť mezi GIMPem a zásuvnými moduly"
#: ../app/main.c:181
#: ../app/main.c:187
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
msgstr "Nepoužívat speciální funkce akcelerace CPU"
#: ../app/main.c:186
#: ../app/main.c:192
msgid "Use an alternate sessionrc file"
msgstr "Používat alternativní soubor sessionrc"
#: ../app/main.c:191
#: ../app/main.c:197
msgid "Use an alternate user gimprc file"
msgstr "Používat alternativní soubor gimprc uživatele"
#: ../app/main.c:196
#: ../app/main.c:202
msgid "Use an alternate system gimprc file"
msgstr "Používat alternativní soubor gimprc systému"
#: ../app/main.c:201
#: ../app/main.c:207
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
msgstr "Dávkový příkaz, který spustit (může být použito vícekrát)"
#: ../app/main.c:206
#: ../app/main.c:212
msgid "The procedure to process batch commands with"
msgstr "Procedura, kterou zpracovávat dávkové příkazy"
#: ../app/main.c:211
#: ../app/main.c:217
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
msgstr "Posílat zprávy na konzolu místo používání dialogu"
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
#: ../app/main.c:217
#: ../app/main.c:223
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
msgstr "Režim kompatibility s PDB (off|on|warn)"
#. don't translate the mode names (never|query|always)
#: ../app/main.c:223
#: ../app/main.c:229
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
msgstr "Ladění při pádu (never|query|always)"
#: ../app/main.c:228
#: ../app/main.c:234
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
msgstr "Povolit nefatální ladicí obsluhu signálů"
#: ../app/main.c:233
#: ../app/main.c:239
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Považovat všechna varování za fatální"
#: ../app/main.c:238
#: ../app/main.c:244
msgid "Output a gimprc file with default settings"
msgstr "Vypsat soubor gimprc s implicitním nastavením"
#: ../app/main.c:308
#: ../app/main.c:327
msgid "[FILE|URI...]"
msgstr "[SOUBOR|URI...]"
#: ../app/main.c:325
#: ../app/main.c:345
msgid ""
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
......@@ -190,11 +186,24 @@ msgstr ""
"GIMP nemohl inicializovat grafické uživatelské rozhraní.\n"
"Přesvědčte se, že máte správně nastaveno zobrazovací prostředí."
#: ../app/main.c:369
#: ../app/main.c:392
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "Již běží jiná instance GIMPu."
#: ../app/main.c:529 ../tools/gimp-remote.c:323
#: ../app/main.c:467
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
msgstr "Výstup GIMPu. Pro zavření okna napište libovolný znak."
#: ../app/main.c:468
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Pro zavření tohoto okna napište libovolný znak)\n"
#: ../app/main.c:485
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
msgstr "Výstup GIMPu. Okno můžete minimalizovat, ale nezavírejte ho."
#: ../app/main.c:587 ../tools/gimp-remote.c:323
#, c-format
msgid "%s version %s"
msgstr "%s verze %s"
......@@ -4123,7 +4132,7 @@ msgstr "Nahradit"
msgid "Anti erase"
msgstr "Opak gumy"
#: ../app/base/tile-swap.c:419
#: ../app/base/tile-swap.c:436
msgid ""
"Unable to open swap file. The Gimp has run out of memory and cannot use the "
"swap file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your work "
......@@ -4996,16 +5005,16 @@ msgid "Merge paths"
msgstr "Sloučit cesty"
#: ../app/core/core-enums.c:859 ../app/core/core-enums.c:890
msgid "Guide"
msgstr "Vodítko"
#: ../app/core/core-enums.c:860 ../app/core/core-enums.c:891
#: ../app/core/gimpimage-grid.c:58 ../app/dialogs/grid-dialog.c:149
#: ../app/tools/tools-enums.c:211
msgid "Grid"
msgstr "Mřížka"
#: ../app/core/core-enums.c:861 ../app/core/core-enums.c:892
#: ../app/core/core-enums.c:860 ../app/core/core-enums.c:892
msgid "Guide"
msgstr "Vodítko"
#: ../app/core/core-enums.c:861 ../app/core/core-enums.c:893
msgid "Sample Point"
msgstr "Vzorkovací bod"
......@@ -5124,7 +5133,7 @@ msgstr "Velikost obrázku"
msgid "Image resolution change"
msgstr "Změna rozlišeníobrázku"
#: ../app/core/core-enums.c:893
#: ../app/core/core-enums.c:891
msgid "Change indexed palette"
msgstr "Změnit indexovanou paletu"
......@@ -5890,7 +5899,7 @@ msgstr "Odstranit vzorkovací bod"
msgid "Move Sample Point"
msgstr "Přesunout vzorkovací bod"
#: ../app/core/gimpimage-undo-push.c:3248
#: ../app/core/gimpimage-undo-push.c:2293
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Nelze vrátit %s"
......@@ -8427,12 +8436,12 @@ msgstr "V souboru interpretru %s se odkazuje na špatný interpretr: %s"
msgid "Bad binary format string in interpreter file %s"
msgstr "Špatný řetězec binárního formátu v souboru interpretru %s"
#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:431 ../app/plug-in/gimpplugin.c:470
#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:437 ../app/plug-in/gimpplugin.c:476
#, c-format
msgid "Terminating plug-in: '%s'\n"
msgstr "Ukončuji zásuvný modul: '%s'\n"
#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:614
#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:620
#, c-format
msgid ""
"Plug-in crashed: \"%s\"\n"
......@@ -9982,7 +9991,7 @@ msgstr "Výběr obdélníku: výběr obdélníkové oblasti"
msgid "_Rectangle Select"
msgstr "Výběr _obdélníku"
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1052 ../app/tools/gimprectangletool.c:1696
#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1054 ../app/tools/gimprectangletool.c:1719
msgid "Rectangle: "
msgstr "Obdélník: "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment