Commit 63ab8e38 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 6721b968
2004-03-22 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-03-21 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 23:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 13:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-22 03:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-22 10:09+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1311,7 +1311,7 @@ msgid "Cut"
msgstr "Vyjmout"
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/core-enums.c:636
#: app/tools/gimptexttool.c:127 app/widgets/widgets-enums.c:94
#: app/tools/gimptexttool.c:133 app/widgets/widgets-enums.c:94
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -1949,7 +1949,7 @@ msgstr "Povolit Rychlou masku"
msgid "Disable QuickMask"
msgstr "Zakázat Rychlou masku"
#: app/core/gimpimage-undo-push.c:2974
#: app/core/gimpimage-undo-push.c:2847
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Nelze vrátit %s"
......@@ -3942,9 +3942,8 @@ msgid "/Select/_Invert"
msgstr "/Výběr/_Invertovat"
#: app/gui/image-menu.c:292
#, fuzzy
msgid "/Select/Fr_om Path"
msgstr "/Výběr/Do _cesty"
msgstr "/Výběr/Z c_esty"
#: app/gui/image-menu.c:297
msgid "/Select/_Float"
......@@ -7351,7 +7350,7 @@ msgstr ""
"Příliš žluťoučký kůň\n"
"úpěl ďábelské kódy."
#: app/text/gimptext-compat.c:106 app/tools/gimptexttool.c:634
#: app/text/gimptext-compat.c:106 app/tools/gimptexttool.c:676
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Přidat textovou vrstvu"
......@@ -8032,7 +8031,7 @@ msgstr "Upravit vybranou barvu"
msgid "R_eset Color"
msgstr "Obnovit bar_vu"
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:243 app/widgets/gimpthumbbox.c:187
#: app/tools/gimpimagemaptool.c:243 app/widgets/gimpthumbbox.c:206
msgid "_Preview"
msgstr "_Náhled"
......@@ -8557,23 +8556,23 @@ msgstr ""
msgid "Create Path from Text"
msgstr "Vytvořit cestu z textu"
#: app/tools/gimptexttool.c:128
#: app/tools/gimptexttool.c:134
msgid "Add text to the image"
msgstr "Přidání textu do obrázku"
#: app/tools/gimptexttool.c:129
#: app/tools/gimptexttool.c:135
msgid "/Tools/Te_xt"
msgstr "/Nástroje/_Text"
#: app/tools/gimptexttool.c:667
#: app/tools/gimptexttool.c:709
msgid "GIMP Text Editor"
msgstr "Textový editor pro GIMP"
#: app/tools/gimptexttool.c:757 app/tools/gimptexttool.c:760
#: app/tools/gimptexttool.c:799 app/tools/gimptexttool.c:802
msgid "Confirm Text Editing"
msgstr ""
msgstr "Potvrdit úpravu textu"
#: app/tools/gimptexttool.c:781
#: app/tools/gimptexttool.c:823
msgid ""
"The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
"tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
......@@ -8581,6 +8580,9 @@ msgid ""
"\n"
"You can edit the layer or create a new text layer from its text attributes."
msgstr ""
"Vrstva, kterou jste vybrali, je vrstva textu, ale byla upravena jinými nástroji. Úprava vrstvy s nástrojem text tyto změny zahodí.\n"
"\n"
"Můžete vrstvu upravovat nebo vytvořit novou vrstvu textu z atributů jejího textu."
#: app/tools/gimpthresholdtool.c:93
msgid "Reduce image to two colors using a threshold"
......@@ -9141,7 +9143,7 @@ msgstr ""
msgid "Invalid UTF-8"
msgstr "Neplatné UTF-8"
#: app/widgets/gimpdock.c:383
#: app/widgets/gimpdock.c:394
msgid "You can drop dockable dialogs here."
msgstr "Sem můžete upustit ukotvitelné dialogy."
......@@ -9611,7 +9613,7 @@ msgstr "Otevřít textový soubor (UTF-8)"
msgid "Invalid UTF-8 data in file '%s'."
msgstr "Neplatná data v kódování UTF-8 v souboru '%s'."
#: app/widgets/gimpthumbbox.c:170
#: app/widgets/gimpthumbbox.c:189
#, c-format
msgid ""
"Click to update preview\n"
......@@ -9620,11 +9622,11 @@ msgstr ""
"Aktualizujte náhled kliknutím\n"
"Klávesou %s vynutíte aktualizaci, i když je náhled aktuální"
#: app/widgets/gimpthumbbox.c:239 app/widgets/gimpthumbbox.c:285
#: app/widgets/gimpthumbbox.c:250 app/widgets/gimpthumbbox.c:296
msgid "No Selection"
msgstr "Žádný výběr"
#: app/widgets/gimpthumbbox.c:371 app/widgets/gimpthumbbox.c:391
#: app/widgets/gimpthumbbox.c:382 app/widgets/gimpthumbbox.c:402
#, c-format
msgid "Thumbnail %d of %d"
msgstr "Miniatura %d z %d"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment