Commit 5b2e0fcd authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent c5efb31d
2004-03-09 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-03-09 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-08 03:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-08 10:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-09 03:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-09 20:49+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2480,15 +2480,23 @@ msgstr "/Podle _předvoleb"
msgid "Toggle QuickMask"
msgstr "Přepnout Rychlou masku"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1388
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1395
#, c-format
msgid "Close %s?"
msgstr "Zavřít %s?"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1390
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1405
msgid "_Discard changes"
msgstr "Za_hodit změny"
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1445
#, c-format
msgid "Changes were made to '%s'. Close anyway?"
msgstr "V '%s' byly provedeny změny. Přesto zavřít?"
msgid "Changes were made to '%s'."
msgstr "V '%s' byly provedeny změny."
#: app/display/gimpdisplayshell.c:1459
msgid "Unsaved changes will be lost."
msgstr "Neuložené změny budou ztraceny."
#: app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:79
msgid "Drop New Layer"
......@@ -2847,7 +2855,11 @@ msgstr ""
"Není vhodné vytvářet paletu z více než 255 barev, zamýšlíte-li z tohoto "
"obrázku vytvořit průhledný nebo animovaný GIF."
#: app/gui/convert-dialog.c:510
#: app/gui/convert-dialog.c:498
msgid "Cannot convert to a palette with more than 256 colors."
msgstr "Nemohu převést do palety s více než 256 barvami."
#: app/gui/convert-dialog.c:517
msgid "Select Custom Palette"
msgstr "Zvolte vlastní paletu"
......@@ -9892,9 +9904,6 @@ msgstr "Vytvářet a upravovat obrázky a fotografie"
#~ msgid "No Selection"
#~ msgstr "Žádný výběr"
#~ msgid "Thumbnail %d of %d"
#~ msgstr "Miniatura č. %d z %d"
#~ msgid "Modify Curves for Channel:"
#~ msgstr "Upravit křivky pro kanál:"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment