Commit 5b1bc245 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent b935db6b
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-28 19:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-29 18:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-29 18:43+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -4812,13 +4812,13 @@ msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym kursorem X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:686
#, c-format
msgid "The width of frame %d of '%s' is too big for X cursor."
msgstr "Szerokość klatki %d z \"%s\" jest za duża dla kursora X."
msgid "Frame %d of '%s' is too wide for an X cursor."
msgstr "Klatka %d z \"%s\" jest za szeroka dla kursora X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:693
#, c-format
msgid "The height of frame %d of '%s' is too big for X cursor."
msgstr "Wysokość klatki %d z \"%s\" jest za duża dla kursora X."
msgid "Frame %d of '%s' is too high for an X cursor."
msgstr "Klatka %d z \"%s\" jest za wysoka dla kursora X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:896
#, c-format
......@@ -4827,13 +4827,13 @@ msgstr "brak fragmentu obrazu w \"%s\"."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:938
#, c-format
msgid "The width of '%s' is too big for X cursor."
msgstr "Szerokość \"%s\" jest za duża dla kursora X."
msgid "'%s' is too wide for an X cursor."
msgstr "\"%s\" jest za szerokie dla kursora X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:945
#, c-format
msgid "The height of '%s' is too big for X cursor."
msgstr "Wysokość \"%s\" jest za duża dla kursora X."
msgid "'%s' is too high for an X cursor."
msgstr "\"%s\" jest za wysokie dla kursora X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1015
#, c-format
......@@ -4968,43 +4968,45 @@ msgstr "Komentarz jest ograniczony do %d znaków."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1489
#, c-format
msgid "This plug-in can only handle RGBA image format with 8bit color depth."
msgid "This plug-in can only handle RGBA image files with 8bit color depth."
msgstr ""
"Ta wtyczka obsługuje tylko format obrazu RGBA o 8-bitowej głębi kolorów."
"Ta wtyczka obsługuje tylko pliki obrazów RGBA o 8-bitowej głębi kolorów."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1507
#, c-format
msgid "Width of '%s' is too large. Please reduce more than %dpx."
msgid "Frame '%s' is too wide. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr ""
"Szerokość \"%s\" jest za duża. Proszę ją zmniejszyć o więcej niż %d pikseli."
"Klatka \"%s\" jest za szeroka. Proszę ją zmniejszyć nie więcej niż o %d "
"pikseli."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1514
#, c-format
msgid "Height of '%s' is too large. Please reduce more than %dpx."
msgid "Frame '%s' is too high. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr ""
"Wysokość \"%s\" jest za duża. Proszę ją zmniejszyć o więcej niż %d pikseli."
"Klatka \"%s\" jest za wysoka. Proszę ją zmniejszyć nie więcej niż o %d "
"pikseli."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1521
#, c-format
msgid "The size of '%s' is zero!"
msgstr "Rozmiar \"%s\" wynosi zero."
msgid "Width and/or height of frame '%s' is zero!"
msgstr "Szerokość i/lub wysokość klatki \"%s\" wynosi zero."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1561
#, c-format
msgid ""
"Cannot save the cursor because the hot spot is not on '%s'.\n"
"Cannot save the cursor because the hot spot is not on frame '%s'.\n"
"Try to change the hot spot position, layer geometry or save without auto-"
"crop."
msgstr ""
"Nie można zapisać kursora, ponieważ gorący punkt nie znajduje się na \"%s"
"\".\n"
"Nie można zapisać kursora, ponieważ gorący punkt nie znajduje się w klatce "
"\"%s\".\n"
"Proszę spróbować zmienić położenie gorącego punktu, geometrię warstw lub "
"zapisać bez automatycznego przycinania."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1717
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1718
#, c-format
msgid ""
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames which "
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames whose "
"width or height is more than %ipx.\n"
"It will clutter the screen in some environments."
msgstr ""
......@@ -5012,30 +5014,29 @@ msgstr ""
"szerokości lub wysokości większej niż %i pikseli.\n"
"Spowoduje to zaśmiecenie ekranu w niektórych środowiskach."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1724
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1725
msgid ""
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames whose "
"nominal size is not supported by gnome-appearance-properties.\n"
"You can satisfy it by checking \"Replace the size of all frame...\" in the "
"save dialog, or your cursor may not appear in gnome-appearance-properties."
"nominal size is not supported by GNOME settings.\n"
"You can satisfy it by checking \"Replace the size of all frames...\" in the "
"save dialog, or your cursor may not appear in GNOME settings."
msgstr ""
"Kursor został pomyślnie zapisany, ale zawiera jedną lub więcej klatek o "
"rozmiarze nominalnym nieobsługiwanym przez program gnome-appearance-"
"properties.\n"
"rozmiarze nominalnym nieobsługiwanym przez ustawienia środowiska GNOME.\n"
"Można to naprawić przez zaznaczenie opcji \"Zastąpienie rozmiaru wszystkich "
"klatek...\" w oknie zapisywania. W innym przypadku kursor nie pojawi się w "
"programie gnome-appearance-properties."
"ustawieniach środowiska GNOME."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1961
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1962
#, c-format
msgid ""
"The parasite \"%s\" is too long for X cursor.\n"
"The overflowed string was dropped."
"The parasite \"%s\" is too long for an X cursor comment. It was cut off to "
"fit."
msgstr ""
"Pasożyt \"%s\" jest za długi dla kursora systemu X.\n"
"Nadmiarowy ciąg został usunięty."
"Pasożyt \"%s\" jest za długi dla komentarza kursora systemu X. Został "
"skrócony, aby pasował."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2163
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2164
#, c-format
msgid ""
"Sorry, this plug-in cannot handle a cursor which contains over %i different "
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment