Commit 5ad96758 authored by Pablo Saratxaga's avatar Pablo Saratxaga
Browse files

Added last vietnamese po file

parent 801c6d61
2003-01-30 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* configure.in: Added Vietnamese (vi) to ALL_LINGUAS
2003-01-30 Maurits Rijk <lpeek.mrijk@consunet.nl>
 
* plug-ins/common/c_astretch.c
......
......@@ -258,7 +258,7 @@ AC_SUBST(GETTEXT_PACKAGE)
AC_DEFINE_UNQUOTED(GETTEXT_PACKAGE, "$GETTEXT_PACKAGE",
[The prefix for our gettext translation domains.])
ALL_LINGUAS="ca cs da de el en_GB es fi fr ga gl hu hr it ja ko nl no pl pt pt_BR ro ru sk sv tr uk zh_CN zh_TW"
ALL_LINGUAS="ca cs da de el en_GB es fi fr ga gl hu hr it ja ko nl no pl pt pt_BR ro ru sk sv tr uk vi zh_CN zh_TW"
AC_PROG_INTLTOOL
AM_GLIB_GNU_GETTEXT
......
2003-01-30 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* vi.po: Updated Vietnamese file
2003-01-29 Abel Cheung <maddog@linux.org.hk>
* zh_TW.po: Updated traditional Chinese translation.
......
# GIMP-LIBGIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 1995-2002 Free Software Foundation, Inc.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002 - 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-libgimp 1.3.x\n"
"POT-Creation-Date: 2002-09-16 16:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-09-15 15:27+0700\n"
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@linuxmail.org>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi Team <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-30 11:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-30 23:28+0700\n"
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: libgimp/gimpexport.c:170 libgimp/gimpexport.c:206
msgid "can't handle layers"
msgstr "không thể xử lý lớp"
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s không thể xử lý các layer"
#: libgimp/gimpexport.c:171 libgimp/gimpexport.c:180 libgimp/gimpexport.c:189
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Hoà nhập các Lớp nhìn thấy"
msgstr "Hoà nhập các Layer nhìn thấy"
#: libgimp/gimpexport.c:179
msgid "can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "không thể xử lý offset lớp, kích cỡ hay độ đục"
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s không thể xử lý các layer offset, kích cỡ hay độ đục"
#: libgimp/gimpexport.c:188 libgimp/gimpexport.c:197
msgid "can only handle layers as animation frames"
msgstr "chỉ xử lý được các lớp làm khung hoạt cảnh"
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s chỉ xử lý được các layer như các khung hoạt cảnh"
#: libgimp/gimpexport.c:189 libgimp/gimpexport.c:198
msgid "Save as Animation"
......@@ -38,28 +41,32 @@ msgid "Flatten Image"
msgstr "Làm phẳng Ảnh"
#: libgimp/gimpexport.c:215
msgid "can't handle transparency"
msgstr "không thể xử lý độ trong suốt"
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s không thể xử lý độ trong suốt"
#: libgimp/gimpexport.c:224
msgid "can only handle RGB images"
msgstr "chỉ có thể xử lý các ảnh RGB"
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý các ảnh RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:262
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Chuyển đổi sang RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:233
msgid "can only handle grayscale images"
msgstr "chỉ có thể xử lý ảnh cân bằng xám"
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý ảnh cân bằng xám"
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:274
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Chuyển đổi sang Cân Bằng Xám"
#: libgimp/gimpexport.c:242
msgid "can only handle indexed images"
msgstr "chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục"
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục"
#: libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:262 libgimp/gimpexport.c:272
msgid ""
......@@ -70,20 +77,24 @@ msgstr ""
"lập mặc định (chỉnh kết quả thủ công)"
#: libgimp/gimpexport.c:252
msgid "can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "chỉ xử lý được các ảnh RGB hay cân bằng xám"
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s chỉ xử lý được các ảnh RGB hay cân bằng xám"
#: libgimp/gimpexport.c:261
msgid "can only handle RGB or indexed images"
msgstr "chỉ xử lý được ảnh RGB hay phụ lục"
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s chỉ xử lý được ảnh RGB hay phụ lục"
#: libgimp/gimpexport.c:271
msgid "can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục hay cân bằng xám"
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục hay cân bằng xám"
#: libgimp/gimpexport.c:282
msgid "needs an alpha channel"
msgstr "cần một kênh alpha"
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s cần một kênh alpha"
#: libgimp/gimpexport.c:283
msgid "Add Alpha Channel"
......@@ -94,62 +105,63 @@ msgstr "Thêm Kênh Alpha"
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:356
#: libgimp/gimpexport.c:357
msgid "Confirm Save"
msgstr "Khẳng định Lưu"
#: libgimp/gimpexport.c:360
#: libgimp/gimpexport.c:361
msgid "Confirm"
msgstr "Khẳng định"
#: libgimp/gimpexport.c:362
#: libgimp/gimpexport.c:363
msgid "Cancel"
msgstr "Bỏ qua"
#: libgimp/gimpexport.c:376
#, c-format
msgid ""
"You are about to save %s as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu %s thành %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các lớp nhìn được."
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:414
#: libgimp/gimpexport.c:416
msgid "Export File"
msgstr "Xuất ra Tập Tin"
#: libgimp/gimpexport.c:419
msgid "Export"
msgstr "Xuất Ra"
#: libgimp/gimpexport.c:421
msgid "Ignore"
msgstr "Lờ Đi"
#: libgimp/gimpexport.c:438
#: libgimp/gimpexport.c:427
msgid "Export"
msgstr "Xuất Ra"
#: libgimp/gimpexport.c:453
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr "Ảnh nên được xuất ra trước khi nó được lưu lại vì những lý do sau:"
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:503
#: libgimp/gimpexport.c:526
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Chuyển đổi khi xuất ra không làm thay đổi ảnh gốc của bạn."
#: libgimp/gimpexport.c:571
msgid "a layer mask"
msgstr "một mask lớp"
#: libgimp/gimpexport.c:595
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một layer mask thành %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các layer nhìn được."
#: libgimp/gimpexport.c:573
msgid "a channel (saved selection)"
msgstr "một kênh (phần được lưu)"
#: libgimp/gimpexport.c:600
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một kênh (phần chọn được lưu) thành %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các layer nhìn được."
#: libgimp/gimpmenu.c:163 libgimp/gimpmenu.c:283 libgimp/gimpmenu.c:398
#: libgimp/gimpmenu.c:580
......@@ -160,6 +172,43 @@ msgstr "Không"
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:174
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Đang nạp module: '%s'\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:189 libgimpmodule/gimpmodule.c:206
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:312 libgimpmodule/gimpmodule.c:339
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:432
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Lỗi nạp module '%s':\n"
"%s"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:270
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Đang bỏ qua module: '%s'\n"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:409
msgid "Module error"
msgstr "Lỗi module"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:410
msgid "Loaded"
msgstr "Đã nạp"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:411
msgid "Load failed"
msgstr "Không nạp được"
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:412
msgid "Not loaded"
msgstr "Không được nạp"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:85
msgid "/Foreground Color"
msgstr "/Màu Tiền Cảnh"
......@@ -176,6 +225,74 @@ msgstr "/Đen"
msgid "/White"
msgstr "/Trắng"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:141
msgid "Scales"
msgstr "Độ cân chỉnh"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:163 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
msgstr "_H"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_S"
msgstr "_S"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_V"
msgstr "_V"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_R"
msgstr "_R"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_G"
msgstr "_G"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_B"
msgstr "_B"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
msgid "_A"
msgstr "_A"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:173 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr "Màu sắc"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
msgid "Saturation"
msgstr "Độ bão hòa"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:253
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:267
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "He_x Triplet:"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
msgid "Select Folder"
msgstr "Chọn Thư Mục"
......@@ -184,111 +301,201 @@ msgstr "Chọn Thư Mục"
msgid "Select File"
msgstr "Chọn Tập Tin"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:88
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:185
msgid "KiloBytes"
msgstr "KiloByte"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:186
msgid "MegaBytes"
msgstr "MegaByte"
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:187
msgid "GigaBytes"
msgstr "GigaByte"
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:91
msgid "Anchor"
msgstr "Neo"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:89
msgid "Duplicate"
msgstr "Nhân đôi"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:92
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Nhân đôi"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:90
msgid "Edit"
msgstr "Biên soạn"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:93
msgid "_Edit"
msgstr "_Biên soạn"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:91
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:94
msgid "Linked"
msgstr "Nối kết"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:92
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:95
msgid "Paste as New"
msgstr "Dán làm Mới"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:93
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:96
msgid "Paste Into"
msgstr "Dán vào"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:94
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:97
msgid "_Reset"
msgstr "Đặt _lại"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:95
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:98
msgid "Visible"
msgstr "Nhìn được"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:127
msgid "Resize"
msgstr "Đặt lại kích thước"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:131
msgid "_Resize"
msgstr "Đặt _lại kích cỡ"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:132 libgimpwidgets/gimpstock.c:184
msgid "_Scale"
msgstr "_Cân chỉnh"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:128 libgimpwidgets/gimpstock.c:171
msgid "Scale"
msgstr "Cân chỉnh"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:140
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Khoảng cách c_hữ"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:149
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:141
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Khoảng cách _dòng"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:162
msgid "Crop"
msgstr "Xén"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:167
msgid "Transform"
msgstr "Chuyển dạng"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:180
msgid "_Transform"
msgstr "Chuyển _dạng"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:170
msgid "Rotate"
msgstr "Xoay"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:183
msgid "_Rotate"
msgstr "X_oay"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:172
msgid "Shear"
msgstr "Kéo cắt"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185
msgid "_Shear"
msgstr "_Kéo cắt"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:265
msgid "More..."
msgstr "Thêm..."
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:526
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:525
msgid "Unit Selection"
msgstr "Chọn Đơn Vị"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:571
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:570
msgid "Unit"
msgstr "Đơn Vị"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:575
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:574
msgid "Factor"
msgstr "Tác nhân"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:849
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:984
msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Nếu nút \"Thời gian\" không được nhấn, hãy dùng giá trị này để sinh số lượng "
"hạt ngẫu nhiên - Điều này cho phép nhắc lại hoạt động \"ngẫu nhiên\" được "
"nhận"
"Hãy dùng giá trị này để gieo trình sinh số ngẫu nhiên - Điều này cho phép nhắc "
"lại hoạt động \"ngẫu nhiên\" được trao"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:854
msgid "_Time"
msgstr "_Thời gian"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:988
msgid "_Randomize"
msgstr "Để ngẫ_u nhiên"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:863
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:999
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Gieo trình sinh số ngẫu nhiên bằng số ngẫu nhiên được tạo"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:122
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr ""
"Trình sinh số lượng hạt ngẫu nhiên từ thời gian hiện thời - điều này đảm bảo "
"cho sự ngẫu nhiên hoá"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1189
msgid "Bytes"
msgstr "Byte"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:188
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1190
msgid "KiloBytes"
msgstr "KiloByte"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
msgid "Color Deficiency Type:"
msgstr ""
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1191
msgid "MegaBytes"
msgstr "MegaByte"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:483
msgid "None (normal vision)"
msgstr "Không (nhìn bình thường)"
#: modules/cdisplay_colorblind.c:487
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr ""
#: modules/cdisplay_colorblind.c:491
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr ""
#: modules/cdisplay_colorblind.c:495
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr ""
#: modules/cdisplay_gamma.c:90
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Trình lọc hiển thị màu gamma"
#: modules/cdisplay_gamma.c:156
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
#: modules/cdisplay_gamma.c:317
msgid "Gamma:"
msgstr "Gamma:"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Trình lọc hiển thị màu có độ tương phản cao"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
msgstr "Độ tương phản"
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:315
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr ""
#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr ""
#: modules/colorsel_triangle.c:182
msgid "_Triangle"
msgstr "_Tam giác"
#: modules/colorsel_water.c:104
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Trình chọn màu kiểu dáng màu nước"
#: modules/colorsel_water.c:176
msgid "_Watercolor"
msgstr "Màu n_ước"
#: modules/colorsel_water.c:251
msgid "Pressure"
msgstr "Áp lực"
#~ msgid "a layer mask"
#~ msgstr "một mask lớp"
#~ msgid "a channel (saved selection)"
#~ msgstr "một kênh (phần được lưu)"
#~ msgid "_Time"
#~ msgstr "_Thời gian"
#~ msgid "Bytes"
#~ msgstr "Byte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1192
msgid "GigaBytes"
msgstr "GigaByte"
2003-01-30 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* vi.po: Added Vietnamese file
2003-01-26 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokmal) translation.
......
......@@ -4411,7 +4411,7 @@ msgstr "JPEG Vorschau"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1104
#, c-format
msgid "Size: %ld bytes (%02.01f kB)"
msgstr "Größe: %lu Bytes (%02.01f kB)"
msgstr "Größe: %ld Bytes (%02.01f kB)"
#: plug-ins/common/jpeg.c:1513 plug-ins/common/jpeg.c:1621
msgid "Size: unknown"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment