Commit 598def51 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 🌻
Browse files

Updated Polish translation

parent 42647ec6
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 13:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-04 16:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-04 16:33+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -763,12 +763,12 @@ msgstr "Rozlany (dół)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:683
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Spiralny (w prawo)"
msgstr "Spiralny (w prawo)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:684
msgctxt "gradient-type"
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Spiralny (w lewo)"
msgstr "Spiralny (w lewo)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:716
msgctxt "grid-style"
......@@ -1546,11 +1546,11 @@ msgstr "podczas przetwarzaniu tokenu „%s”: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:658
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:671 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:734
#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:816
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:703
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:719
msgid "fatal parse error"
msgstr "krytyczny błąd podczas przetwarzania"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:439
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-path.c:487
#, c-format
msgid "Cannot expand ${%s}"
msgstr "Nie można rozwinąć ${%s}"
......@@ -1777,76 +1777,44 @@ msgstr "_Przywróć"
msgid "Visible"
msgstr "Widoczny"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:70
msgid "Ne_xt"
msgstr "_Dalej"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:71
msgid "Pre_vious"
msgstr "_Wstecz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:72
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:73
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:74
msgid "Save as"
msgstr "Zapisz jako"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:75
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:76
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:127 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:131
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:115 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:119
msgid "_Stroke"
msgstr "Ry_suj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:150
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:137
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Odstępy międzyz_nakowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:151
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:138
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Odstępy między_wierszowe"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:152
msgid "I_ndent"
msgstr "W_cięcie"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:176
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:157
msgid "Re_size"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:177 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:312
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:158 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:293
msgid "_Scale"
msgstr "Prze_skaluj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:284
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:265
msgid "Cr_op"
msgstr "K_adruj"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:292
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:273
msgid "_Select"
msgstr "_Zaznacz"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:295 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:307
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:318
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:276 ../libgimpwidgets/gimpicons.c:288
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:299
msgid "_Transform"
msgstr "_Przekształć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:311
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:292
msgid "_Rotate"
msgstr "O_bróć"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:314
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:295
msgid "_Shear"
msgstr "_Zetnij"
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 13:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-04 16:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-04 16:33+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -82,11 +82,11 @@ msgstr "Po_zioma podstawa:"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:683
msgid "Fill (top to bottom)"
msgstr "Wypełnienie (z góry na dół)"
msgstr "Wypełnienie (z góry na dół)"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:684
msgid "Fill (bottom to top)"
msgstr "Wypełnienie (z dołu do góry)"
msgstr "Wypełnienie (z dołu do góry)"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:694
msgid "_Vertical style:"
......@@ -8098,7 +8098,7 @@ msgstr "Płaskorzeźba:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:616
#: ../plug-ins/gimpressionist/paper.c:209
msgid "Specifies the amount of embossing to apply to the image (in percent)"
msgstr "Określa stopień wytłoczenia obrazu (w procentach)"
msgstr "Określa stopień wytłoczenia obrazu (w procentach)"
#: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:59
msgid "Co_lor"
......
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-script-fu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 13:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-04 16:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-04 16:33+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -901,7 +901,7 @@ msgstr "Tworzy cztery prowadnice dookoła granic bieżącego zaznaczenia"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:27
msgid "New Guide (by _Percent)..."
msgstr "Nowa prowadnica (w p_rocentach)…"
msgstr "Nowa prowadnica (w p_rocentach)…"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:28
msgid "Add a guide at the position specified as a percentage of the image size"
......@@ -924,7 +924,7 @@ msgstr "Pionowe"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:37
msgid "Position (in %)"
msgstr "Położenie (w %)"
msgstr "Położenie (w %)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:27
msgid "New _Guide..."
......@@ -932,7 +932,7 @@ msgstr "Nowa p_rowadnica…"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:28
msgid "Add a guide at the orientation and position specified (in pixels)"
msgstr "Dodaje prowadnice w ustalonym położeniu (w pikselach)"
msgstr "Dodaje prowadnice w ustalonym położeniu (w pikselach)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:36
msgid "Position"
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 13:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-04 16:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-04 16:33+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -271,7 +271,7 @@ msgid ""
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt> i kliknięcie ikony oka umieszczonej obok podglądu wybranej "
"warstwy (w oknie „Warstwy”) ukrywa wszystkie warstwy poza jedną. Ponowne "
"warstwy (w oknie „Warstwy”) ukrywa wszystkie warstwy poza jedną. Ponowne "
"kliknięcie ikony oka z klawiszem <tt>Shift</tt> wyświetli wszystkie warstwy."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
......@@ -290,7 +290,7 @@ msgid ""
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pomiędzy warstwami obrazu można przełączać się przy użyciu klawiszy <tt>Alt</"
"tt>-<tt>Tab</tt> (o ile nie przechwyci ich menedżer okien)."
"tt>-<tt>Tab</tt> (o ile nie przechwyci ich menedżer okien)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
......
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment