Commit 5781ee75 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 09ed4152
Pipeline #251810 passed with stages
in 39 minutes and 53 seconds
......@@ -200,7 +200,7 @@ msgid ""
"text view displaying their own code (hence also demonstrating how to package "
"data) and a button which calls a GEGL operation on the active layer."
msgstr ""
"Aquesta extensió proporciona un conjunt dexemples bàsics per a demostrar com "
"Aquesta extensió proporciona un conjunt d'exemples bàsics per a demostrar com "
"crear els vostres propis connectors. Cada connector fa el mateix, tret que "
"es desenvolupi en un llenguatge de programació diferent. Tots creen un "
"diàleg GTK+ amb una visualització de text que mostra el seu propi codi (per "
......@@ -4448,7 +4448,7 @@ msgstr ""
"La mida nominal no té relació amb la mida real (amb l'amplada o amb "
"l'alçada).\n"
"Només s'utilitza per a determinar quin fotograma depèn amb quina seqüència "
"de l'animació i quina seqüència s'utilitza en cada cas basant-se amb el "
"de l'animació i quina seqüència s'utilitza en cada cas basant-se en el "
"valor de «gtk-cursor-theme-size»."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1203
......@@ -7106,7 +7106,7 @@ msgstr "Canals addicionals amb dades no especificades."
#. * Let's ask what to do with the channel.
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:299
msgid "Non-conformant TIFF: extra channels without 'ExtraSamples' field."
msgstr "TIFF no conforme: canals addicionals sense camp «Mostres Addicionals»"
msgstr "TIFF no conforme: canals addicionals sense camp «Mostres Addicionals»."
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:361
#, c-format
......@@ -8547,7 +8547,7 @@ msgstr "Foscor de l'ombra:"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:249
msgid "How much to \"darken\" the drop shadow"
msgstr "Quantitat de «foscor» de lombra caiguda"
msgstr "Quantitat de «foscor» de l'ombra caiguda"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:255
msgid "Shadow depth:"
......
......@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr ""
"funcions no estiguin finalitzades o siguin inestables. %n Aquesta versió del "
"GIMP no està pensada per al treball diari, ja que pot ser inestable i "
"podríeu perdre el vostre projecte.%n Si teniu cap problema, comproveu primer "
"que no shagi arreglat al GIT abans de contactar amb els desenvolupadors o "
"que no s'hagi arreglat al GIT abans de contactar amb els desenvolupadors o "
"informar en el gitlab:%n_https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%n del "
"GIMP. Tot i això, voleu continuar amb la instal·lació?"
......
......@@ -91,23 +91,20 @@ msgstr ""
"infantil."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
#, fuzzy
msgid "Many usability improvements on the slider widget"
msgstr "Moltes millores d'usabilitat a l'estri lliscant"
msgstr "Moltes millores d'usabilitat al giny lliscant"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
#, fuzzy
msgid "Usability cleaning in the Layers dockable"
msgstr "S'està netejant la facilitat d'ús a la capa acoblable"
msgstr "Millores d'usabilitat en les capes acoblables"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"The action search now shows all actions even inactive ones (yet pushed "
"below)"
msgstr ""
"La cerca d'accions ara mostra totes les accions fins i tot les inactives "
"(s'ha empès a sota)"
"(mostrades al final)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
#, fuzzy
......@@ -118,7 +115,6 @@ msgstr ""
"apropiats"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
#, fuzzy
msgid "Different default tools depending on pointer device type"
msgstr ""
"Diferents eines predeterminades depenent del tipus de dispositiu del punter"
......@@ -129,7 +125,6 @@ msgid "Default dynamics is now \"Pressure Size\""
msgstr "La dinàmica predeterminada ara és «Mida de la pressió»"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
#, fuzzy
msgid "Various usability improvements in the Input Device editor"
msgstr "Diverses millores d'usabilitat a l'editor de dispositius d'entrada"
......@@ -139,7 +134,6 @@ msgid "New \"Paint Select\" experimental tool in the playground"
msgstr "Nova eina experimental «Paint Select» al terreny de joc"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
#, fuzzy
msgid "Plug-in API now provides many dialog generation utilities"
msgstr ""
"L'API de connectors ara proporciona moltes utilitats de generació de diàlegs"
......@@ -150,7 +144,7 @@ msgid ""
" to the GTK+3 toolkit. Noteworthy improvements (though some are still work-"
"in-progress) include:"
msgstr ""
"Aquesta és la primera versió de desenvolupament del GIMP 3.0 que sha "
"Aquesta és la primera versió de desenvolupament del GIMP 3.0 que s'ha "
"centrat en el GTK+3 toolkit. Entre les millores destacables (encara que "
"algunes s'estan fent) hi ha:"
......@@ -173,12 +167,12 @@ msgstr "Reescriptura de l'API del connector principal"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
msgid "Plug-in API now available in C/C++, Python 3, Javascript, Lua and Vala"
msgstr ""
"LAPI del connector ja està disponible en C/C++, Python 3, Javascript, Lua i"
"L'API del connector ja està disponible en C/C++, Python 3, Javascript, Lua i"
" Vala"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
msgid "New manageable extension format"
msgstr "Nou format dextensió manejable"
msgstr "Nou format d'extensió manejable"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
msgid "CSS-based themes and actual symbolic icon theme support"
......@@ -261,7 +255,7 @@ msgstr ""
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
msgid "Tool groups now expand on hover rather than click by default"
msgstr ""
"Els grups d’eines ara s’expandeixen per defecte quan s'hi sobre passa el "
"Els grups d'eines ara s'expandeixen per defecte quan s'hi sobre passa el "
"cursor en comptes de fer clic"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
......@@ -492,7 +486,7 @@ msgid ""
"Unified Transform tool now defaults to preserving aspect ratio when scaling "
"up or down"
msgstr ""
"Leina Biaix en conjunt conserva ara per defecte la relació d'aspecte quan "
"L'eina Biaix en conjunt conserva ara per defecte la relació d'aspecte quan "
"s'augmenta proporcionalment o es redueix"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:78
......@@ -647,7 +641,7 @@ msgstr "Filtre nou «Ombra llarga»"
msgid ""
"The \"Straighten\" option of the Measure Tool now allows vertical "
"straightening"
msgstr "Lopció «Redreça» de l'eina compàs permet ara el redreçat vertical"
msgstr "L'opció «Redreça» de l'eina compàs permet ara el redreçat vertical"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:102
msgid ""
......@@ -12396,7 +12390,7 @@ msgstr "Mostra la imatge activa a la caixa d'eines."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:695
msgid "Show the GIMP mascot at the top of the toolbox."
msgstr "Mostra la mascota del GIMP a la part superior de la caixa deines."
msgstr "Mostra la mascota del GIMP a la part superior de la caixa d'eines."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:698
msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
......@@ -12587,7 +12581,6 @@ msgid "Convert to built-in sRGB or grayscale profile"
msgstr "Converteix al perfil incorporat sRGB o d'escala de grisos"
#: ../app/core/core-enums.c:223
#, fuzzy
msgctxt "color-profile-policy"
msgid "Convert to preferred RGB or grayscale profile (defaulting to built-in)"
msgstr ""
......@@ -16560,7 +16553,7 @@ msgid ""
"Do you really want to reset all input devices to default configuration?"
msgstr ""
"Realment voleu restablir la configuració predeterminada de tots els "
"dispositius dentrada?"
"dispositius d'entrada?"
#: ../app/dialogs/item-options-dialog.c:203
msgid "Color tag:"
......@@ -16745,7 +16738,7 @@ msgstr "Gira %s?"
#: ../app/dialogs/metadata-rotation-import-dialog.c:101
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Manté loriginal"
msgstr "_Manté l'original"
#: ../app/dialogs/metadata-rotation-import-dialog.c:102
#: ../app/tools/gimprotatetool.c:104
......@@ -16762,7 +16755,7 @@ msgstr "Girat"
#: ../app/dialogs/metadata-rotation-import-dialog.c:194
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Aquesta imatge conté metadades dorientació Exif."
msgstr "Aquesta imatge conté metadades d'orientació Exif."
#: ../app/dialogs/metadata-rotation-import-dialog.c:209
msgid "Would you like to rotate the image?"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment