Commit 5717cd2f authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2004-01-20  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent cf136155
2004-01-20 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-01-20 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation from
......
This diff is collapsed.
2004-01-20 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-01-20 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation from
......
......@@ -28,8 +28,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-19 03:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 13:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-20 08:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-19 13:57+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -195,14 +195,13 @@ msgstr ""
"poważnego sygnału (nigdy | pytanie |zawsze).\n"
#: app/main.c:527
#, fuzzy
msgid ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
" Procedural Database compatibility mode.\n"
msgstr ""
" --pdb-compat-mode <off | on | warn>\n"
" Tryb zgodności bazy danych procedur (włączony | "
"wyłączony | ostrzeżenia).\n"
" Tryb zgodności bazy danych procedur (wyłączony | "
"włączony | ostrzeżenia).\n"
#: app/main.c:529
msgid " -b, --batch <commands> Process commands in batch mode.\n"
......@@ -1342,7 +1341,7 @@ msgid "Cut"
msgstr "Wycięcie"
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/core-enums.c:638
#: app/tools/gimptexttool.c:112 app/widgets/widgets-enums.c:94
#: app/tools/gimptexttool.c:113 app/widgets/widgets-enums.c:94
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
......@@ -2038,9 +2037,8 @@ msgid "Change Image Unit"
msgstr "Zmiana jednostki obrazu"
#: app/core/gimpimage.c:1940
#, fuzzy
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Dołączenie do obrazudanych pasożytniczych"
msgstr "Dołączenie do obrazu danych pasożytniczych"
#: app/core/gimpimage.c:1973
msgid "Remove Parasite from Image"
......@@ -2316,7 +2314,6 @@ msgstr ""
"Odczytywanie pliku \"%s\" z paletą: niepoprawna liczba kolumn w wierszu %d, "
"użyto wartości domyślnej."
#. maybe we should just abort?
#: app/core/gimppalette.c:505
#, c-format
msgid "Reading palette file '%s': Missing RED component in line %d."
......@@ -3904,6 +3901,7 @@ msgid "Scale Error: Both width and height must be greater than zero."
msgstr "Błąd przy skalowaniu: Szerokość i wysokość muszą być dodatnie."
#. <Image>/File
#. <Toolbox>/File
#: app/gui/image-menu.c:88 app/gui/toolbox-menu.c:49
msgid "/_File"
msgstr "/_Plik"
......@@ -3917,6 +3915,7 @@ msgid "/File/_Open..."
msgstr "/Plik/_Otwórz..."
#. <Image>/File/Open Recent
#. <Toolbox>/File/Open Recent
#: app/gui/image-menu.c:103 app/gui/toolbox-menu.c:64
msgid "/File/Open _Recent"
msgstr "/Plik/Os_tatnio otwierane"
......@@ -5004,9 +5003,8 @@ msgid "Invalid width or height. Both must be positive."
msgstr "Niepoprawna szerokość lub wysokość. Obie wartości muszą być dodatnie."
#: app/gui/layers-menu.c:46
#, fuzzy
msgid "/Te_xt Tool"
msgstr "Narzędzie tekstowe"
msgstr "/Narzędzie _tekstowe"
#: app/gui/layers-menu.c:51
msgid "/_Edit Layer Attributes..."
......@@ -5157,7 +5155,6 @@ msgid "Documents Menu"
msgstr "Menu dokumentów"
#: app/gui/menus.c:219
#, fuzzy
msgid "Templates Menu"
msgstr "Menu szablonów"
......@@ -5465,21 +5462,21 @@ msgstr "/_Usuń deseń..."
msgid "/_Refresh Patterns"
msgstr "/_Odśwież desenie"
#: app/gui/plug-in-menus.c:343
#: app/gui/plug-in-menus.c:342
#, c-format
msgid "Re_peat \"%s\""
msgstr "_Powtórz \"%s\""
#: app/gui/plug-in-menus.c:344
#: app/gui/plug-in-menus.c:343
#, c-format
msgid "R_e-show \"%s\""
msgstr "_Wyświetl ponownie \"%s\""
#: app/gui/plug-in-menus.c:370
#: app/gui/plug-in-menus.c:369
msgid "Repeat Last"
msgstr "Powtórz ostatni"
#: app/gui/plug-in-menus.c:373
#: app/gui/plug-in-menus.c:372
msgid "Re-Show Last"
msgstr "Wyświetl ponownie ostatni"
......@@ -6179,6 +6176,7 @@ msgid "Original Width:"
msgstr "Pierwotna szerokość:"
#. the new size labels
#. the print size labels
#: app/gui/resize-dialog.c:318 app/gui/resize-dialog.c:564
msgid "New Width:"
msgstr "Nowa szerokość: "
......@@ -7015,6 +7013,7 @@ msgid "New Path Options"
msgstr "Opcje nowej ścieżki"
#. The name entry hbox, label and entry
#. The name entry
#: app/gui/vectors-commands.c:492 app/gui/vectors-commands.c:610
msgid "Path name:"
msgstr "Nazwa ścieżki:"
......@@ -7363,7 +7362,7 @@ msgstr "Procedura tymczasowa"
msgid "Free Select"
msgstr "Zaznaczenie odręczne"
#: app/plug-in/plug-in.c:687
#: app/plug-in/plug-in.c:688
#, c-format
msgid ""
"Plug-In crashed: \"%s\"\n"
......@@ -7453,7 +7452,7 @@ msgstr ""
"pchnąć w tę łódź jeża\n"
"lub ośm skrzyń fig"
#: app/text/gimptext-compat.c:104 app/tools/gimptexttool.c:327
#: app/text/gimptext-compat.c:104 app/tools/gimptexttool.c:335
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Dodanie warstwy tekstowej"
......@@ -7921,6 +7920,7 @@ msgid "Origin X:"
msgstr "Początkowy X: "
#. the pixel size labels
#. the unit size labels
#: app/tools/gimpcroptool.c:999 app/tools/gimpselectionoptions.c:565
#: app/widgets/gimptemplateeditor.c:235 app/widgets/gimptemplateeditor.c:253
msgid "Width:"
......@@ -8014,9 +8014,8 @@ msgstr "Przesunięcie ścieżki"
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:255
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1210
#, fuzzy
msgid "Move Layer Mask"
msgstr "Przesunięcie warstwy"
msgstr "Przesunięcie maski warstwy"
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:267
#: app/tools/gimpeditselectiontool.c:1220
......@@ -8650,15 +8649,15 @@ msgstr ""
msgid "Create Path from Text"
msgstr "Utwórz z tekstu ścieżkę"
#: app/tools/gimptexttool.c:113
#: app/tools/gimptexttool.c:114
msgid "Add text to the image"
msgstr "Umieszczanie tekstu na obrazie"
#: app/tools/gimptexttool.c:114
#: app/tools/gimptexttool.c:115
msgid "/Tools/Te_xt"
msgstr "/Narzędzia/_Tekst"
#: app/tools/gimptexttool.c:415
#: app/tools/gimptexttool.c:433
msgid "GIMP Text Editor"
msgstr "Edytor tekstowy programu GIMP"
......@@ -9971,14 +9970,12 @@ msgid "View as Grid"
msgstr "Wyświetlanie w postaci siatki"
#: app/widgets/widgets-enums.c:136
#, fuzzy
msgid "Normal Window"
msgstr "Okna z obrazami"
msgstr "Zwykłe okno"
#: app/widgets/widgets-enums.c:137
#, fuzzy
msgid "Utility Window"
msgstr "Narzędzie"
msgstr "Okno narzędziowe"
#: app/xcf/xcf-load.c:291
msgid ""
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment