Commit 5035e688 authored by Sven Neumann's avatar Sven Neumann Committed by Sven Neumann

fixed the newly added dependency.

2004-03-05  Sven Neumann  <sven@gimp.org>

	* Makefile.am: fixed the newly added dependency.

	* *.po: updated based on an uptodate gimp-tips.xml.in.
parent f3df250a
2004-03-05 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* Makefile.am: fixed the dependency.
2004-03-04 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* Makefile.am: added a missing dependency that caused the
......
......@@ -51,25 +51,8 @@ GENPOT = INTLTOOL_EXTRACT=$(INTLTOOL_EXTRACT) $(INTLTOOL_UPDATE) --gettext-packa
MSGMERGE = INTLTOOL_EXTRACT=$(INTLTOOL_EXTRACT) $(INTLTOOL_UPDATE) --gettext-package $(GETTEXT_PACKAGE)-tips --dist
# POTFILES is created from POTFILES.in by stripping comments, empty lines
# and Intltool tags (enclosed in square brackets), and appending a full
# relative path to them
POTFILES: POTFILES.in
( if test 'x$(srcdir)' != 'x.'; then \
posrcprefix='$(top_srcdir)/'; \
else \
posrcprefix="../"; \
fi; \
rm -f $@-t $@ \
&& (sed -e '/^#/d' \
-e "s/^\[.*\] +//" \
-e '/^[ ]*$$/d' \
-e "s@.*@ $$posrcprefix& \\\\@" < $(srcdir)/$@.in \
| sed -e '$$s/\\$$//') > $@-t \
&& chmod a-w $@-t \
&& mv $@-t $@ )
$(srcdir)/$(GETTEXT_PACKAGE)-tips.pot: $(POTFILES)
$(srcdir)/$(GETTEXT_PACKAGE)-tips.pot: $(tips_in_files)
$(GENPOT)
update-po: $(srcdir)/$(GETTEXT_PACKAGE)-tips.pot
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 00:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-06 17:46+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
......@@ -47,8 +47,8 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat omezí rotaci na násobky 15 stupňů."
......@@ -78,8 +78,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Po povolení \"Dynamické klávesové zkratky\" v dialogu Předvolby můžete měnit "
"klávesové zkratky. Provedete to otevřením menu, vybráním položky menu a "
......@@ -111,9 +111,9 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Při vykreslení cesty (Úpravy-&gt;Vykreslit cestu) mohou být použity kreslicí "
"nástroje s jejich aktuálním nastavením. Můžete použít Štětec v režimu "
......@@ -131,7 +131,7 @@ msgstr ""
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Většina zásuvných modulů pracuje na aktuální vrstvě aktuálního obrázku. "
......@@ -151,8 +151,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Některé efekty nemohou být provedeny na všech druzích obrázků. To je "
"indikováno zešedlou položkou menu. Možná budete muset změnit režim obrázku "
......@@ -226,17 +226,6 @@ msgstr ""
"a výsledný výběr se bude vodítek přesně dotýkat."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Použití Úpravy-&gt;Vykreslit výběr vám umožňuje kreslit jednoduché čtverce "
"nebo kružnice. Složitější tvary můžete kreslit pomocí nástroje Cesty nebo "
"pomocí Filtry-&gt;Vyobrazení-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -248,7 +237,7 @@ msgstr ""
"kreslení na aktuální pozici kurzoru. Stisknete-li také <tt>Ctrl</tt>, bude "
"čára omezena na násobky 15 stupňů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -260,11 +249,17 @@ msgstr ""
"zachováte vrstvy a každé aspekt své probíhající práce. Až je projekt hotov, "
"můžete jej uložit jako JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Výběr můžete upravit a nahradit pomocí tažení s <tt>Alt</tt>. Pokud to hýbe "
"oknem, klávesu <tt>Alt</tt> již používá váš manažer oken. Zkuste zároveň "
"stisknout <tt>Shift</tt>."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -272,17 +267,17 @@ msgstr ""
"Rozsah výběru pro přibližný výběr můžete upravit kliknutím a tažením doleva "
"a doprava."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#, fuzzy
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Pomocí nástroje Cesty můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Dialog "
"Cesty vám umožňuje pracovat na více cestách a konvertovat je na výběry."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -290,7 +285,7 @@ msgstr ""
"Vrstvu můžete táhnout z dialogu Vrstvy a pustit ji na panel nástrojů. Tím "
"vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -300,6 +295,17 @@ msgstr ""
"panelu nástrojů nebo palety barev a její puštění na obrázek vyplní aktuální "
"obrázek nebo výběr s touto barvou."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Použití Úpravy-&gt;Vykreslit výběr vám umožňuje kreslit jednoduché čtverce "
"nebo kružnice. Složitější tvary můžete kreslit pomocí nástroje Cesty nebo "
"pomocí Filtry-&gt;Vyobrazení-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -364,12 +370,3 @@ msgstr ""
"maska\" ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr kreslením v "
"obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na normální "
"výběr."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ msgstr ""
#~ "Výběr můžete upravit a nahradit pomocí tažení s <tt>Alt</tt>. Pokud to "
#~ "hýbe oknem, klávesu <tt>Alt</tt> již používá váš manažer oken. Zkuste "
#~ "zároveň stisknout <tt>Shift</tt>."
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 00:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-10 21:48+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
......@@ -47,8 +47,8 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-træk med roteringsværktøjet vil begrænse rotationen til 15 "
"graders vinkler."
......@@ -79,8 +79,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Hvis du aktiverer \"Dynamiske tastegenveje\" under indstillingerne, kan du "
"omdefinere genvejstaster i menuerne. Bring en menu frem, peg på et menupunkt "
......@@ -112,9 +112,9 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Hvis du bestryger en bane (Redigér-&gt;Bestryg bane), kan tegneværktøjerne "
"bruges med deres aktuelle indstillinger. Du kan bruge malerpenslen i "
......@@ -133,7 +133,7 @@ msgstr ""
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"De fleste udvidelsesmoduler arbejder på det aktive lag eller det aktive "
......@@ -154,8 +154,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Ikke alle effekter kan bruges på alle typer billeder. Dette bliver indikeret "
"ved et gråtonet menupunkt. Du får måske bruge for at ændre billedtilstanden "
......@@ -231,18 +231,6 @@ msgstr ""
"den resulterende markering lige præcis røre hjælpelinjerne."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Du kan tegne simple firkanter eller cirkler med Rediger-&gt;Bestryg "
"markering. Det bestryger kanten af den aktuelle markering. Mere komplekse "
"figurer kan tegnes med baneværktøjet eller med Filtre-&gt;Generér-&gt;"
"Figurer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -254,7 +242,7 @@ msgstr ""
"tegnepunkt til den nuværende markørposition. Hvis du også trykker på "
"<tt>Ctrl</tt>, tvinges linjen til at følge 15 graders vinkler."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -266,12 +254,17 @@ msgstr ""
"bevarer lagene og alle andre aspekter af dit igangværende arbejde. Når et "
"projekt er færdigt, kan du gemme det som JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Du kan tilpasse og flytte en markering med træk med <tt>Alt</tt> holdt nede."
"Du kan justere og genplacere en markering ved at bruge <tt>Alt</tt>-træk. "
"Hvis dette får vinduet til at flytte sig, bruger din vindueshåndtering "
"allerede <tt>Alt</tt>-tasten. Prøv at trykke på skiftetasten på samme tid."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -279,10 +272,10 @@ msgstr ""
"Du kan tilpasse markeringsintervallet for udflydende markering ved at klikke "
"og trække til højre eller venstre."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#, fuzzy
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
......@@ -290,7 +283,7 @@ msgstr ""
"\"-vinduet lader dig arbejde på flere baner og så konvertere dem til "
"markeringer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -298,7 +291,7 @@ msgstr ""
"Du kan trække et lag fra \"Lag\"-vinduet og slippe det i værktøjskassen. "
"Dette opretter et nyt billede som kun indeholder det lag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -308,6 +301,18 @@ msgstr ""
"farve fra værktøjskassen eller fra en farvepalet og slipper det i et "
"billede, vil billedet eller det markerede bliver fyldt ud med den farve."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Du kan tegne simple firkanter eller cirkler med Rediger-&gt;Bestryg "
"markering. Det bestryger kanten af den aktuelle markering. Mere komplekse "
"figurer kan tegnes med baneværktøjet eller med Filtre-&gt;Generér-&gt;"
"Figurer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -375,11 +380,7 @@ msgstr ""
"markerede ved at tegne i billedet og klikke på knappen igen for at "
"konvertere det tilbage til en normal markering."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan justere og genplacere en markering ved at bruge <tt>Alt</tt>-træk. "
#~ "Hvis dette får vinduet til at flytte sig, bruger din vindueshåndtering "
#~ "allerede <tt>Alt</tt>-tasten. Prøv at trykke på skiftetasten på samme tid."
#~ "Du kan tilpasse og flytte en markering med træk med <tt>Alt</tt> holdt "
#~ "nede."
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 1.3.17\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 00:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-07-08 01:53+0200\n"
"Last-Translator: Sven Neumann <sven@gimp.org>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
......@@ -43,9 +43,10 @@ msgstr ""
"statt der Vordergrund- die Hintergrundfarbe verwendet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Wird mit dem Transformationswerkzeug im Rotationsmodus die <tt>Strg</tt>-"
"Taste gedrückt, so können für den Winkel nur Vielfache von 15 Grad "
......@@ -70,11 +71,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Wenn in den Einstellungen \"Dynamische Tastaturkürzel\" aktiviert sind,\n"
"können Tastaturkürzel einfach zugewiesen und verändert werden. Dazu\n"
......@@ -101,9 +103,9 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
......@@ -113,9 +115,10 @@ msgid ""
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Die meisten Plugins bearbeiten nur die aktive Ebene des aktuellen Bildes. In "
......@@ -132,11 +135,12 @@ msgstr ""
"werden..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Nicht alle Effekte können auf alle Bildtypen angewendet werden. Dies wird "
"durch einen grauen Menüeintrag angezeigt. Es ist dann nötig, das Bild ins "
......@@ -214,17 +218,6 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Einfache Formen wie Ellipsen und Rechtecke können gezeichnet werden, indem "
"eine bestehende Selektion mit dem aktuellen Pinsel nachgezeichnet wird. Dazu "
"steht der Befehl Bearbeiten-&gt;Nachfahren zur Verfügung. Komplexere Formen "
"können mit dem GFig-Plugin (Filter-&gt;Render-&gt;Gfig) gezeichnet werden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
......@@ -235,7 +228,7 @@ msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-Taste gedrückt wird. Wird ausserdem <tt>Strg</tt> gedrückt, "
"so wird der Winkel auf Vielfache von 15 Grad beschränkt."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -247,13 +240,14 @@ msgstr ""
"Kanäle und Hilfslinien abzuspeichern, steht das GIMP-eigene Format XCF (mit "
"der Endung <tt>.xcf</tt>) zur Verfügung."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Selektionen können mit gedrückter <tt>Alt</tt>-Taste verschoben werden, ohne "
"dass ihr Inhalt mitverschoben wird."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -261,26 +255,38 @@ msgstr ""
"Durch horizontales Verschieben der Maus kann beim Benutzen des Zauberstabs "
"der Schwellwert für die Auswahl verändert werden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Einfache Formen wie Ellipsen und Rechtecke können gezeichnet werden, indem "
"eine bestehende Selektion mit dem aktuellen Pinsel nachgezeichnet wird. Dazu "
"steht der Befehl Bearbeiten-&gt;Nachfahren zur Verfügung. Komplexere Formen "
"können mit dem GFig-Plugin (Filter-&gt;Render-&gt;Gfig) gezeichnet werden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -336,3 +342,8 @@ msgid ""
"by painting in the image and click on the button again to convert it back to "
"a normal selection."
msgstr ""
#~ msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#~ msgstr ""
#~ "Selektionen können mit gedrückter <tt>Alt</tt>-Taste verschoben werden, "
#~ "ohne dass ihr Inhalt mitverschoben wird."
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 00:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-24 15:49-0500\n"
"Last-Translator: Adam Weinberger <adamw@FreeBSD.org>\n"
"Language-Team: English/Canadian <adamw@FreeBSD.org>\n"
......@@ -46,8 +46,8 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
......@@ -77,8 +77,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
......@@ -110,9 +110,9 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
"even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
......@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr ""
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
......@@ -150,8 +150,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
......@@ -225,17 +225,6 @@ msgstr ""
"guides."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -247,7 +236,7 @@ msgstr ""
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -259,11 +248,17 @@ msgstr ""
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -271,10 +266,10 @@ msgstr ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#, fuzzy
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
......@@ -282,7 +277,7 @@ msgstr ""
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -290,7 +285,7 @@ msgstr ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -300,6 +295,17 @@ msgstr ""
"colour from the toolbox or from a colour palette and dropping it into an "
"image will fill the current image or selection with that colour."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#, fuzzy
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -365,12 +371,3 @@ msgstr ""
"Mask\" button at the bottom left of an image window. Change your selection "
"by painting in the image and click on the button again to convert it back to "
"a normal selection."
#~ msgid ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
#~ msgstr ""
#~ "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If "
#~ "this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
#~ "already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-05 00:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-09 13:34+0100\n"
"Last-Translator: Pablo G. del Campo <pablodc@bigfoot.com>\n"
"Language-Team: Spanish <traductores@es.gnome.org>\n"
......@@ -49,8 +49,8 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#, fuzzy
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Al presionar <tt>Ctrl</tt> y arrastrar con la herramienta de rotación "
"limitará la rotación a ángulos de 15 grados."
......@@ -81,8 +81,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""