Commit 4e8087be authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 40b83450
Pipeline #248210 passed with stages
in 47 minutes and 5 seconds
......@@ -1618,7 +1618,7 @@ msgstr "La connexió a org.freedesktop.FileManager1 ha fallat:"
#: ../libgimpbase/gimputils.c:511
msgid "Calling ShowItems failed: "
msgstr "Ha fallat la crida per mostrar els articles:"
msgstr "Ha fallat la crida per a mostrar els articles:"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:258
#, c-format
......@@ -1731,7 +1731,7 @@ msgstr ""
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:71
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "El perfil de color CMYK emprat per convertir entre RGB i CMYK."
msgstr "El perfil de color CMYK emprat per a convertir entre RGB i CMYK."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:74
msgid ""
......@@ -2122,7 +2122,7 @@ msgstr "Obre un gestor de fitxers per a navegar per les vostres carpetes"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:239
msgid "Open a file selector to browse your files"
msgstr "Obre un gestor de fitxers per trobar els teus fitxers"
msgstr "Obre un gestor de fitxers per a trobar els teus fitxers"
#: ../libgimpwidgets/gimpfileentry.c:251
msgid "Indicates whether or not the folder exists"
......@@ -2228,7 +2228,7 @@ msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
"Feu clic en el comptagotes, després feu clic en un color a la pantalla per "
"Feu clic en el comptagotes, després feu clic en un color a la pantalla per a "
"seleccionar-lo."
#. toggle button to (de)activate the instant preview
......@@ -2823,7 +2823,7 @@ msgid ""
"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
"channels."
msgstr ""
"Canal MIDI d'on es rebran els senyals. Poseu-ho a -1 per rebre senyal de "
"Canal MIDI d'on es rebran els senyals. Poseu-ho a -1 per a rebre senyal de "
"tots els canals MIDI."
#: ../modules/controller-midi.c:226
......
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgid ""
"Check out the last version of the source code online by clicking the \"Source"
"\" button."
msgstr ""
"Aquest connector és un exercici de '%s' per demostrar la creació del "
"Aquest connector és un exercici de '%s' per a demostrar la creació del "
"connector.\n"
"Consulteu la darrera versió del codi font en línia fent clic al botó «Font»."
......@@ -200,7 +200,7 @@ msgid ""
"text view displaying their own code (hence also demonstrating how to package "
"data) and a button which calls a GEGL operation on the active layer."
msgstr ""
"Aquesta extensió proporciona un conjunt d’exemples bàsics per demostrar com "
"Aquesta extensió proporciona un conjunt d’exemples bàsics per a demostrar com "
"crear els vostres propis connectors. Cada connector fa el mateix, tret que "
"es desenvolupi en un llenguatge de programació diferent. Tots creen un "
"diàleg GTK+ amb una visualització de text que mostra el seu propi codi (per "
......@@ -217,7 +217,7 @@ msgstr "Alinea les capes visibles de la imatge"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:250
msgid "There are not enough layers to align."
msgstr "No hi ha prou capes per alinear."
msgstr "No hi ha prou capes per a alinear."
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:660
msgid "Align Visible Layers"
......@@ -1396,7 +1396,7 @@ msgstr "S'està escapçant en mode Tall intel·ligent"
#: ../plug-ins/common/crop-zealous.c:260
msgid "Nothing to crop."
msgstr "Res per escapçar."
msgstr "Res per a escapçar."
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:426
msgid "_Curve Bend..."
......@@ -3563,7 +3563,7 @@ msgid ""
"When toggled, the resulting image will be scaled to fit into the given size "
"without changing the aspect ratio."
msgstr ""
"Si es marca l'opció, la imatge resultant es reduirà per encaixar en la mida "
"Si es marca l'opció, la imatge resultant es reduirà per a encaixar en la mida "
"donada sense canviar la relació d'aspecte."
#. Unit
......@@ -3803,7 +3803,7 @@ msgstr "Dades del model d'elevació digital"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:384
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for size verification: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per verificar-ne la mida: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a verificar-ne la mida: %s"
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:464
#, c-format
......@@ -4453,7 +4453,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1203
msgid "Use size entered above for all frames"
msgstr "Utilitz la mida introduïda a dalt per a tots els marcs"
msgstr "Utilitza la mida introduïda a dalt per a tots els marcs"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1210
msgid ""
......@@ -8514,7 +8514,7 @@ msgstr "Pinta les vores"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:207
msgid "Selects if to place strokes all the way out to the edges of the image"
msgstr ""
"Seleccioneu-lo per situar tots els traços a l'exterior de les vores de la "
"Seleccioneu-lo per a situar tots els traços a l'exterior de les vores de la "
"imatge"
#: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:212
......@@ -12044,7 +12044,7 @@ msgstr "Cantó envoltat:"
msgid ""
"Number of points to consider when determining if a point is a corner or not."
msgstr ""
"Nombre de punts per considerar, quan es determina si un punt és un angle o "
"Nombre de punts per a considerar, quan es determina si un punt és un angle o "
"no."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:152
......@@ -12077,7 +12077,7 @@ msgstr "Filtre alternatiu envoltant:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:181
msgid "A second number of adjacent points to consider when filtering."
msgstr "Quan es filtra, un segon nombre de punts adjacents per considerar."
msgstr "Quan es filtra, un segon nombre de punts adjacents per a considerar."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:191
msgid "Filter Epsilon:"
......@@ -12116,7 +12116,7 @@ msgstr "Percentatge de filtre:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:222
msgid ""
"To produce the new point, use the old point plus this times the neighbors."
msgstr "Per produir el nou punt, utilitzeu el punt antic més els dels costats."
msgstr "Per a produir el nou punt, utilitzeu el punt antic més els dels costats."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:232
msgid "Filter Secondary Surround:"
......@@ -12127,7 +12127,7 @@ msgid ""
"Number of adjacent points to consider if 'filter_surround' points defines a "
"straight line."
msgstr ""
"Nombre de punts adjacents per considerar si els punts del «filtre_envoltant» "
"Nombre de punts adjacents per a considerar si els punts del «filtre_envoltant» "
"defineixen una línia recta."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:245
......@@ -12136,7 +12136,7 @@ msgstr "Filtre envoltant:"
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:247
msgid "Number of adjacent points to consider when filtering."
msgstr "Nombre de punts per considerar quan es filtra."
msgstr "Nombre de punts per a considerar quan es filtra."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:257
msgid "Keep Knees"
......@@ -12200,7 +12200,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Quantitat d'error del qual no té sentit valorar. Això succeeix, per exemple, "
"quan estem tractant d'encaixar el contorn de la part exterior d'una «O» amb "
"una sola corba spline. L'encabiment inicial no és prou bo per millorar la "
"una sola corba spline. L'encabiment inicial no és prou bo per a millorar la "
"iteració Newton-Raphson. Potser seria millor detectar els casos en què no hi "
"ha angles."
......@@ -12223,7 +12223,7 @@ msgid ""
"Number of points to consider when deciding whether a given point is a better "
"place to subdivide."
msgstr ""
"Nombre de punts per a tenir en compte si un punt donat és bo per subdividir."
"Nombre de punts per a tenir en compte si un punt donat és bo per a subdividir."
#: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path-dialog.c:353
msgid "Subdivide Threshold:"
......
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgid ""
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"El GIMP utilitza capes per estructurar la imatge. És com si fos una pila de "
"El GIMP utilitza capes per a estructurar la imatge. És com si fos una pila de "
"diapositives o filtres transparents que es sobreposen i es poden veure tots "
"els continguts de cada capa."
......@@ -129,7 +129,7 @@ msgid ""
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Feu clic i arrossegueu el regle per posar una guia a la imatge. Totes les "
"Feu clic i arrossegueu el regle per a posar una guia a la imatge. Totes les "
"imatges seleccionades s'ajustaran a les guies. Podeu treure les guies "
"arrossegant-les fora de la imatge amb l'eina Mou."
......@@ -171,7 +171,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Premeu i manteniu la tecla <tt>Maj</tt> abans de fer una selecció i us "
"permetrà afegir la selecció actual en comptes de reemplaçar-la. Utilitzeu "
"<tt>Ctrl</tt> abans de fer una selecció per sostreure-la de l'actual."
"<tt>Ctrl</tt> abans de fer una selecció per a sostreure-la de l'actual."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......
......@@ -55,7 +55,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Té moltes funcionalitats. Pot utilitzar-se com a un programa simple de "
"pintura, com una aplicació professional de retoc fotogràfic, com un sistema "
"en línia de processament per lots, per renderitzar imatges de forma massiva, "
"en línia de processament per lots, per a renderitzar imatges de forma massiva, "
"per a convertir imatges entre formats, etc."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:5
......@@ -315,7 +315,7 @@ msgstr ""
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
msgid "New 3D Transform tool to rotate and pan items"
msgstr "Una nova eina de transformació 3D per girar i desplaçar elements"
msgstr "Una nova eina de transformació 3D per a girar i desplaçar elements"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
msgid "Much smoother brush outline motion on the canvas"
......@@ -347,7 +347,7 @@ msgid ""
"View menu: new \"Show All\" option to reveal pixels outside the canvas "
"boundary"
msgstr ""
"Menú Visualitza: nova opció «Mostra-ho tot» per revelar píxels fora del "
"Menú Visualitza: nova opció «Mostra-ho tot» per a revelar píxels fora del "
"límit del llenç"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
......@@ -375,7 +375,7 @@ msgstr "Eina selecció lliure: millora la interacció copia-enganxa"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
msgid "Transform tools: new Image transform type to transform the whole image"
msgstr ""
"Eines de transformació: nou tipus de transformació d'imatge per transformar "
"Eines de transformació: nou tipus de transformació d'imatge per a transformar "
"tota la imatge"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
......@@ -4741,7 +4741,7 @@ msgstr "Píxels que s'han copiat al porta-retalls."
#: ../app/actions/edit-commands.c:392 ../app/actions/edit-commands.c:669
#: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:303
msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
msgstr "No hi ha cap imatge al porta-retalls per enganxar."
msgstr "No hi ha cap imatge al porta-retalls per a enganxar."
#: ../app/actions/edit-commands.c:408
msgid "Cut Named"
......@@ -4779,7 +4779,7 @@ msgstr "Enganxat com a capa nova perquè els píxels de destí estan bloquejats.
#: ../app/actions/edit-commands.c:686
msgid "There are no selected layers or channels to cut from."
msgstr "No hi ha capes ni canals seleccionats per tallar-los."
msgstr "No hi ha capes ni canals seleccionats per a tallar-los."
#: ../app/actions/edit-commands.c:691 ../app/actions/edit-commands.c:724
#: ../app/actions/edit-commands.c:749
......@@ -7012,12 +7012,12 @@ msgstr "Suprimeix aquesta imatge"
#: ../app/actions/items-commands.c:204 ../app/actions/items-commands.c:250
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:737
msgid "There are no selected layers or channels to fill."
msgstr "No hi ha capes ni canals seleccionats per omplir."
msgstr "No hi ha capes ni canals seleccionats per a omplir."
#: ../app/actions/items-commands.c:291 ../app/actions/items-commands.c:337
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:811
msgid "There are no selected layers or channels to stroke to."
msgstr "No hi ha capes ni canals seleccionats per traçar."
msgstr "No hi ha capes ni canals seleccionats per a traçar."
# Quim: no és 'menú de les capes' pel mateix criteri que 'brushes menu'
#: ../app/actions/layers-actions.c:52
......@@ -11410,7 +11410,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si es marca l'opció, una imatge esdevindrà la imatge activa quan la seva "
"finestra d'imatge rebi el focus. Això és útil amb els gestors de finestres "
"que utilitzen «fes clic per enfocar»."
"que utilitzen «fes clic per a enfocar»."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:23 ../app/config/gimprc-blurbs.h:28
msgid "Sets the dynamics search path."
......@@ -14275,7 +14275,7 @@ msgstr "S'està calculant alfa per als píxels que no es coneixen"
#: ../app/core/gimpdrawable-fill.c:215 ../app/vectors/gimpvectors.c:677
msgid "Not enough points to fill"
msgstr "No hi ha prou punts per omplir"
msgstr "No hi ha prou punts per a omplir"
#: ../app/core/gimpdrawable-fill.c:270
msgctxt "undo-type"
......@@ -14306,7 +14306,7 @@ msgstr "Desplaçament dibuixable"
#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:111
#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:333 ../app/vectors/gimpvectors.c:699
msgid "Not enough points to stroke"
msgstr "No hi ha prou punts per traçar"
msgstr "No hi ha prou punts per a traçar"
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:808 ../app/tools/gimpfliptool.c:135
msgctxt "undo-type"
......@@ -14877,7 +14877,7 @@ msgstr "La capa que es vol fusionar cap avall està bloquejada."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:357
msgid "There is no visible layer to merge down to."
msgstr "No hi ha cap capa visible per fusionar cap avall."
msgstr "No hi ha cap capa visible per a fusionar cap avall."
#: ../app/core/gimpimage-merge.c:382
msgctxt "undo-type"
......@@ -15452,11 +15452,11 @@ msgstr "Suprimeix els forats"
#: ../app/core/gimpselection.c:308
msgid "There is no selection to fill."
msgstr "No hi ha res seleccionat per omplir."
msgstr "No hi ha res seleccionat per a omplir."
#: ../app/core/gimpselection.c:344
msgid "There is no selection to stroke."
msgstr "No hi ha cap selecció per traçar."
msgstr "No hi ha cap selecció per a traçar."
#: ../app/core/gimpselection.c:750
msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty."
......@@ -16392,7 +16392,7 @@ msgstr "Fusiona les capes"
#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:95
msgid "Layers Merge Options"
msgstr "Opcions per fusionar capes"
msgstr "Opcions per a fusionar capes"
#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:101
msgid "_Merge"
......@@ -16683,7 +16683,7 @@ msgstr "Nivell: %s, vides: %s"
#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:150
msgid "Left/Right to move, Space to fire, 'p' to pause, 'q' to quit"
msgstr ""
"Esquerra/Dreta per a moure, espai per disparar, «p» per a fer una pausa i "
"Esquerra/Dreta per a moure, espai per a disparar, «p» per a fer una pausa i "
"«q» per a sortir"
#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:816
......@@ -17834,7 +17834,7 @@ msgstr "Les àrees seleccionades continuen fora de la imatge"
#. Grow Selection Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2457
msgid "Grow Selection Dialog"
msgstr "Diàleg per eixamplar la selecció"
msgstr "Diàleg per a eixamplar la selecció"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2462
msgid "Grow radius:"
......@@ -17934,7 +17934,7 @@ msgstr "_Neteja l'historial d'accions"
msgid "Display"
msgstr "Visualització"
# Quim: llista d'opcions per definir com ha de ser el fons de la nova capa
# Quim: llista d'opcions per a definir com ha de ser el fons de la nova capa
#. Transparency
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2679
msgid "Transparency"
......@@ -18099,7 +18099,7 @@ msgstr "Mostra el contorn del pin_zell"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2928
msgid "S_nap brush outline to stroke"
msgstr "Ajusta el contorn del pi_nzell per traçar"
msgstr "Ajusta el contorn del pi_nzell per a traçar"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2932
msgid "Show pointer for paint _tools"
......@@ -19185,16 +19185,16 @@ msgstr "Fes clic-i-arrossega per a moure el punt mig"
#: ../app/display/gimptoolfocus.c:1119
msgid "Click-Drag to resize the limit"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per redimensionar el límit"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per a redimensionar el límit"
#: ../app/display/gimptoolfocus.c:1121 ../app/display/gimptoolfocus.c:1134
#, c-format
msgid "%s to resize the focus"
msgstr "%s per redimensionar el focus"
msgstr "%s per a redimensionar el focus"
#: ../app/display/gimptoolfocus.c:1126 ../app/display/gimptoolfocus.c:1139
msgid "Click-Drag to resize the focus"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per redimensionar el focus"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per a redimensionar el focus"
#: ../app/display/gimptoolfocus.c:1133
msgid "Click-Drag to change the aspect ratio"
......@@ -19206,7 +19206,7 @@ msgstr "Fes clic-i-arrossega per a moure el focus"
#: ../app/display/gimptoolfocus.c:1148
msgid "Click-Drag to rotate the focus"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per girar el focus"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per a girar el focus"
#: ../app/display/gimptoolfocus.c:1149 ../app/display/gimptoolgyroscope.c:729
#: ../app/display/gimptoolline.c:1557 ../app/tools/gimppainttool.c:662
......@@ -19226,7 +19226,7 @@ msgstr "%s per a passos restringits"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:725
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1841
msgid "Click-Drag to rotate"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per girar"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per a girar"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:734
msgid "Click-Drag to pan"
......@@ -19235,7 +19235,7 @@ msgstr "Fes clic-i-arrossega per a desplaçar"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:740
#, c-format
msgid "%s to rotate"
msgstr "%s per girar"
msgstr "%s per a girar"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:741
#, c-format
......@@ -19254,7 +19254,7 @@ msgstr "Fes clic-i-arrossega per a moure"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:868
msgid "Click-Drag to rotate and scale"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per girar i ajustar la mida"
msgstr "Fes clic-i-arrossega per a girar i ajustar la mida"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:871
msgid "Click-Drag to shear and scale"
......@@ -21008,7 +21008,7 @@ msgstr "Flux"
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:80
msgid "The amount of brush color to blend"
msgstr "Quantitat de color del pinzell per barrejar"
msgstr "Quantitat de color del pinzell per a barrejar"
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:86
msgctxt "smudge-tool"
......@@ -22858,7 +22858,7 @@ msgstr "Omple les àrees transparents"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:128
msgid "Allow completely transparent regions to be filled"
msgstr "Deixa regions completament transparents per omplir"
msgstr "Deixa regions completament transparents per a omplir"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:136
msgid "Base filled area on all visible layers"
......@@ -22877,7 +22877,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Basa l'opacitat del farciment en la diferència de color del píxel on es fa "
"clic (vegeu el llindar) o en les vores de la línia artística. Desactiveu "
"l'antialiàsing per omplir tota l'àrea de manera uniforme."
"l'antialiàsing per a omplir tota l'àrea de manera uniforme."
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:174
#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:122
......@@ -22990,12 +22990,12 @@ msgstr "No hi ha cap font de línia artística vàlida seleccionada."
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:786 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:924
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:270 ../app/tools/gimppainttool.c:492
msgid "Click in any image to pick the background color"
msgstr "Feu clic en qualsevol imatge per definir el color de fons"
msgstr "Feu clic en qualsevol imatge per a definir el color de fons"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:793 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:933
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:262 ../app/tools/gimppainttool.c:486
msgid "Click in any image to pick the foreground color"
msgstr "Feu clic en qualsevol imatge per definir el color de primer pla"
msgstr "Feu clic en qualsevol imatge per a definir el color de primer pla"
#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:70
msgid "Select by Color"
......@@ -23069,7 +23069,7 @@ msgstr "Feu clic per clonar"
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:91 ../app/tools/gimpclonetool.c:96
#, c-format
msgid "%s to set a new clone source"
msgstr "%s per definir la imatge a clonar"
msgstr "%s per a definir la imatge a clonar"
#. Translators: the translation of "Click" must be the first word
#: ../app/tools/gimpclonetool.c:95
......@@ -23266,7 +23266,7 @@ msgstr "Es_capça"
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:160
msgid "Click-Drag to draw a crop rectangle"
msgstr "Feu clic-i-arrossega per tallar un rectangle"
msgstr "Feu clic-i-arrossega per a tallar un rectangle"
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:280
msgid "Click or press Enter to crop"
......@@ -23481,7 +23481,7 @@ msgstr "Feu clic per a esborrar la línia"
#: ../app/tools/gimperasertool.c:107
#, c-format
msgid "%s to pick a background color"
msgstr "%s per definir el color de fons"
msgstr "%s per a definir el color de fons"
#. the anti_erase toggle
#: ../app/tools/gimperasertool.c:166
......@@ -24047,12 +24047,12 @@ msgstr "Feu clic per cicatritzar"
#: ../app/tools/gimphealtool.c:78 ../app/tools/gimphealtool.c:83
#, c-format
msgid "%s to set a new heal source"
msgstr "%s per definir una imatge nova per curar cicatrius"
msgstr "%s per a definir una imatge nova per curar cicatrius"
#. Translators: the translation of "Click" must be the first word
#: ../app/tools/gimphealtool.c:82
msgid "Click to set a new heal source"
msgstr "Feu clic per definir la imatge per curar cicatrius"
msgstr "Feu clic per a definir la imatge per curar cicatrius"
#: ../app/tools/gimphistogramoptions.c:64
msgid "Histogram Scale"
......@@ -25017,11 +25017,11 @@ msgstr "_Empastifa"
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:79
msgid "Click to smudge"
msgstr "Feu clic per empastifar"
msgstr "Feu clic per a empastifar"
#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:80
msgid "Click to smudge the line"
msgstr "Feu clic per empastifar la línia"
msgstr "Feu clic per a empastifar la línia"
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:124
msgid "Font size unit"
......@@ -25528,7 +25528,7 @@ msgstr "Aplicar la transformació engrandirà la imatge pel factor de %g."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:675
msgid "There is no layer to transform."
msgstr "No hi ha cap capa per transformar."
msgstr "No hi ha cap capa per a transformar."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:684
msgid "A selected layer's position and size are locked."
......@@ -25540,11 +25540,11 @@ msgstr "La selecció no interseca amb una capa seleccionada."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:705
msgid "There is no selection to transform."
msgstr "No hi ha res seleccionat per transformar."
msgstr "No hi ha res seleccionat per a transformar."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:720
msgid "There is no path to transform."
msgstr "No hi ha cap camí per transformar."
msgstr "No hi ha cap camí per a transformar."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:727
msgid "The active path's strokes are locked."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment