Commit 4ab577ab authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen
Browse files

Added Danish translation from gimp_tips.da.txt from gimp-1-2 branch and

2002-03-02  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Added Danish translation from gimp_tips.da.txt from
	gimp-1-2 branch and converted it to UTF-8.
parent c1368d81
2002-03-02 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Added Danish translation from gimp_tips.da.txt from
gimp-1-2 branch and converted it to UTF-8.
2002-02-27 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* de.po: merged all existant translations from gimp_tips.de.txt.
......
# Danish translation of GIMP tips.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2002.
#
# Se ../po/da.po for en liste over konventioner i Gimp'en.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP tips\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-02 18:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-02 18:13+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
"Anchor Layer buttons in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, or use "
"the menus to do the same."
msgstr ""
"En flydende markering skal forankres til et nyt lag eller det sidste aktive "
"lag før der kan foretages andre operationer på billedet. Klik på Nyt lag- "
"eller Forankr lag-knapperne i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet eller brug "
"menuerne til at gøre det samme."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Klik og træk på en lineal for at placere en hjælpelinje i billedet. Alle "
"markeringer der bliver flyttet, vil så følge hjælpelinjerne. Du kan fjerne "
"linjerne igen ved at trække dem af billedet med flytteværktøjet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
">Colors->Levels). If there are any color casts, you can correct them with "
"the Curves tool (Image->Colors->Curves)."
msgstr ""
"Hvis nogle af din indskannede foto ikke ser farverige nok ud, kan du let "
"forbedre deres farvetoneinterval med \"Auto\"-knappen i niveauværktøjet "
"(Billede->Farver->Niveauer). Hvis der er farveudblødninger, kan du rette dem "
"med kurveværktøjet (Billede->Farver->Kurver)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"If you stroke a path (Edit->Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Hvis du bestryger en bane (Redigér->Bestryg) bliver det aktive tegneværktøj "
"og dets indstillinger brugt. Du kan bruge malerpenslen i "
"farveovergangstilstand, kloningsværktøjet med et mønster eller endda "
"viskelæderet eller udtværingsværktøjet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers->Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"De fleste udvidelsesmoduler arbejder på det aktive lag eller det aktive "
"billede. I nogle tilfælde bliver du nødt til at slå alle lagene sammen (Lag-"
">Fladgør billede) hvis du vil have modulet til at virke på hele billedet."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"Nearly all image operations are performed by right-clicking on the image. "
"And don't worry, you can undo most mistakes..."
msgstr ""
"Næsten alle billedoperationer foregår ved at højreklikke på billedet. Og vær "
"ikke nervøs, du kan fortryde de fleste fejltagelser..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
">Mode->RGB), add an alpha-channel (Layers->Add Alpha Channel) or flatten it "
"(Layers->Flatten Image)."
msgstr ""
"Ikke alle effekter kan bruges på alle typer billeder. Dette bliver indikeret "
"ved et gråtonet menupunkt. Du får måske bruge for at ændre billedtilstanden "
"til RGB (Billede->Tilstand->RGB), tilføje en alfakanal (Lag->Tilføj "
"alfakanal) eller fladgøre det (Lag->Fladgør billede)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
"stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
"composite of their contents."
msgstr ""
"Gimp'en bruger lag til at lade dig organisere dit billede. Tænk på dem som "
"en stabel lysbilleder eller filtre sådan så at når du kigger gennem dem, ser "
"du en bestemt sammensætning af deres indhold."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"The layer named \"Background\" it special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the \"Layers, "
"Channels and Paths\" dialog and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Laget ved navn \"Baggrund\" er specielt fordi det mangler gennemsigtighed. "
"Dette forhindrer dig i at tilføje en lagmaske eller hæve laget. Du kan "
"tilføje gennemsigtighed til det ved at højreklikke i \"Lag, kanaler og baner"
"\"-vinduet og vælge \"Tilføj alfakanal\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"Using Edit->Stroke allows you to draw simple squares or circles by painting "
"the edge of your current selection with the active brush. More complex "
"shapes can be drawn with Filters->Render->Gfig."
msgstr ""
"Rediger->Bestryg lader dig tegne simple firkanter eller cirkler ved at male "
"kanten af den aktuelle markering med den aktive pensel. Mere komplekse "
"figurer kan tegnes med Filtre->Generér->Figurer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
msgstr ""
"Du kan tilpasse markeringsintervallet for udflydende markering ved at klikke "
"og trække til højre eller venstre."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The \"Paths"
"\" tab in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog allows you to work on "
"multiple paths and to convert them to selections."
msgstr ""
"Du kan oprette og redigere komplekse markeringer med Bezier-værktøjet. "
"\"Baner\"-fanebladet i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet lader dig arbejde "
"på flere baner og så konvertere dem til markeringer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
"Du kan trække og slippe mange ting i Gimp'en. Hvis du f.eks. trækker en "
"farve fra værktøjskassen eller fra en farvepalet og slipper det i et "
"billede, vil billedet eller det markerede bliver fyldt ud med den farve."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Du kan få kontekstsensitiv hjælp til de fleste af Gimp'ens faciliteter ved "
"at trykke på F1-tasten på hvilket som helst tidspunkt. Det virker også inden "
"i menuer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog."
msgstr ""
"Du kan udføre mange lagoperationer ved at højreklikke på tekstetiketten til "
"et lag i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet."
# mon ikke 'dynamic' dækker over noget i retning af det skrevne
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"You can reassign shortcut keys on any menu by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the new shortcut key combination. This "
"is dynamic and is saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Du kan omdefinere genvejstaster i enhver menu ved at få menuen frem, vælge "
"et menupunkt og trykke den nye genvejstastekombination ned. Genvejen virker "
"med samme og bliver gemt når du afslutter Gimp'en."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select->Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels"
"\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the "
"visibility of this new channel or convert it to a selection."
msgstr ""
"Du kan gemme en markering som en kanel (Markering->Gem som kanal) og så "
"ændre denne kanal med maleværktøjerne. Ved hjælp af kanpperne i \"Kanaler\"-"
"fanebladet i \"Lag, kanaler og baner\"-vinduet kan du slå synligheden af "
"denne nye kanal til eller fra eller konvertere den til en markering."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Du kan bruge den midterste museknap til at flytte rundt i vinduet hvis det "
"er større end dets fremvisningsvindue."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the Quick Mask "
"button at the bottom left of an image window. Change your selection by "
"painting in the image and click on the button again to convert it back to a "
"normal selection."
msgstr ""
"Du kan bruge tegneværktøjerne til at ændre det markerede. Klik på hurtig "
"maske-knappen for neden til venstre i et billedvindue. Ændr det markerede "
"ved at tegne i billedet og klikke på knappen igen for at konvertere det "
"tilbage til en normal markering."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment