Commit 498c3f5b authored by Alan01's avatar Alan01 Committed by Ask Hjorth Larsen
Browse files

Updated Danish translation of gimp-windows-installer

parent 2ce208c0
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-windows-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-14 22:02+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-11 15:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
......@@ -42,17 +42,17 @@ msgid ""
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP gitlab:%n_https://"
"gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nDo you wish to continue with "
"installation anyway?"
msgstr ""
"Dette er en udviklingsversion af GIMP, hvor nogle funktioner ikke er "
"færdiggjorte, eller programmet kan være ustabilt.%nDenne version af GIMP er "
"ikke beregnet til daglig brug, da den kan være ustabil, og du kan risikere "
"at miste dit arbejde.%nStøder du på problemer så undersøg, at de ikke er "
"allerede er løst i GIT, før du kontakter udviklerne eller rapporterer det i "
"GIMP-bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n"
"%nØnsker du alligevel at fortsætte installationen?"
"GIMP-gitlab:%n_https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues%n%nØnsker du "
"alligevel at fortsætte installationen?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment