Commit 481ea256 authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent a70f015d
2006-01-03 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2005-12-22 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
......
......@@ -2,1334 +2,1344 @@
# Copyright © 2005 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002 - 2003.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-libgimp Gnome HEAD\n"
""
msgstr "Project-Id-Version: Gimp-libgimp Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-04 03:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-16 16:18+0930\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-03 10:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-03 23:06+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.5.1b\n"
#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:140
#:../libgimp/gimpbrushmenu.c:140
msgid "Brush Selection"
msgstr "Chọn chổi"
#: ../libgimp/gimpbrushmenu.c:180 ../libgimp/gimppatternmenu.c:165
#:../libgimp/gimpbrushmenu.c:180 ../libgimp/gimppatternmenu.c:165
msgid "_Browse..."
msgstr "_Duyệt..."
#: ../libgimp/gimpexport.c:215 ../libgimp/gimpexport.c:251
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:215 ../libgimp/gimpexport.c:251
#,c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s không thể xử lý các lớp."
#: ../libgimp/gimpexport.c:216 ../libgimp/gimpexport.c:225
#: ../libgimp/gimpexport.c:234
#:../libgimp/gimpexport.c:216 ../libgimp/gimpexport.c:225
#:../libgimp/gimpexport.c:234
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Hoà nhập các lớp nhìn thấy"
#: ../libgimp/gimpexport.c:224
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:224
#,c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s không thể xử lý các độ dịch lớp, kích cỡ hay độ đục."
#: ../libgimp/gimpexport.c:233 ../libgimp/gimpexport.c:242
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:233 ../libgimp/gimpexport.c:242
#,c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s xử lý được các lớp chỉ như các khung hoạt cảnh."
#: ../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:243
#:../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:243
msgid "Save as Animation"
msgstr "Lưu là Hoạt cảnh"
#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:252
#: ../libgimp/gimpexport.c:261
#:../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:252
#:../libgimp/gimpexport.c:261
msgid "Flatten Image"
msgstr "Làm phẳng ảnh"
#: ../libgimp/gimpexport.c:260
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:260
#,c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s không thể xử lý độ trong suốt."
#: ../libgimp/gimpexport.c:269
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:269
#,c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "%s không thể xử lý các mặt nạ lớp."
#: ../libgimp/gimpexport.c:270
#:../libgimp/gimpexport.c:270
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Áp dụng mặt nạ lớp"
#: ../libgimp/gimpexport.c:278
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:278
#,c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s có thể xử lý chỉ các ảnh RGB thôi."
#: ../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:317
#: ../libgimp/gimpexport.c:326
#:../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:317
#:../libgimp/gimpexport.c:326
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Chuyển đổi sang RGB"
#: ../libgimp/gimpexport.c:287
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:287
#,c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s có thể xử lý chỉ ảnh cân bằng xám thôi."
#: ../libgimp/gimpexport.c:288 ../libgimp/gimpexport.c:317
#: ../libgimp/gimpexport.c:338
#:../libgimp/gimpexport.c:288 ../libgimp/gimpexport.c:317
#:../libgimp/gimpexport.c:338
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Chuyển đổi sang Cân bằng Xám"
#: ../libgimp/gimpexport.c:296
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:296
#,c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục."
#: ../libgimp/gimpexport.c:297 ../libgimp/gimpexport.c:326
#: ../libgimp/gimpexport.c:336
#:../libgimp/gimpexport.c:297 ../libgimp/gimpexport.c:326
#:../libgimp/gimpexport.c:336
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Chuyển đổi thành Phụ Lục dùng các thiết\n"
msgstr "Chuyển đổi thành Phụ Lục dùng các thiết\n"
"lập mặc định (chỉnh kết quả thủ công)."
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:306
#,c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s xử lý được chỉ ảnh phụ lục bitmap (hai màu) thôi."
#: ../libgimp/gimpexport.c:307
#:../libgimp/gimpexport.c:307
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Chuyển đổi thành Phụ Lục dùng các thiết\n"
msgstr "Chuyển đổi thành Phụ Lục dùng các thiết\n"
"lập bitmap mặc định (chỉnh kết quả thủ công)."
#: ../libgimp/gimpexport.c:316
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:316
#,c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s chỉ xử lý được các ảnh RGB hay cân bằng xám"
#: ../libgimp/gimpexport.c:325
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:325
#,c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s xử lý được chỉ ảnh RGB hay phụ lục thôi."
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:335
#,c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục hay cân bằng xám thôi."
#: ../libgimp/gimpexport.c:346
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:346
#,c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s cần một kênh anfa."
#: ../libgimp/gimpexport.c:347
#:../libgimp/gimpexport.c:347
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Thêm kênh anfa."
#: ../libgimp/gimpexport.c:381
#:../libgimp/gimpexport.c:381
msgid "Confirm Save"
msgstr "Khẳng định lưu"
#: ../libgimp/gimpexport.c:387
#:../libgimp/gimpexport.c:387
msgid "Confirm"
msgstr "Khẳng định"
#: ../libgimp/gimpexport.c:459
#:../libgimp/gimpexport.c:462
msgid "Export File"
msgstr "Xuất ra tập tin"
#: ../libgimp/gimpexport.c:463
#:../libgimp/gimpexport.c:466
msgid "_Ignore"
msgstr "_Bỏ qua"
#: ../libgimp/gimpexport.c:465
#:../libgimp/gimpexport.c:468
msgid "_Export"
msgstr "_Xuất"
#. the headline
#: ../libgimp/gimpexport.c:493
#, c-format
#.the headline
#:../libgimp/gimpexport.c:497
#,c-format
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
"reasons:"
msgstr "Ảnh nên được xuất ra trước khi nó được lưu là %s, vì những lý do sau:"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:564
#.the footline
#:../libgimp/gimpexport.c:568
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Chuyển đổi khi xuất ra sẽ không sửa đổi ảnh gốc của bạn."
#: ../libgimp/gimpexport.c:664
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:668
#,c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một mặt nạ lớp là %s.\n"
msgstr "Bạn sắp lưu một mặt nạ lớp là %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các lớp nhìn được."
#: ../libgimp/gimpexport.c:670
#, c-format
#:../libgimp/gimpexport.c:674
#,c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một kênh (phần chọn được lưu) là %s.\n"
msgstr "Bạn sắp lưu một kênh (phần chọn được lưu) là %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các lớp nhìn được."
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
#:../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
msgid "Font Selection"
msgstr "Chọn phông chữ"
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
#:../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
msgid "Sans"
msgstr "Không chân"
#: ../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
#:../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Chọn dốc"
#: ../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:167
#:../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:131
msgid "(Empty)"
msgstr "(Rỗng)"
#: ../libgimp/gimppalettemenu.c:102
#:../libgimp/gimppalettemenu.c:102
msgid "Palette Selection"
msgstr "Chọn bảng chọn"
#: ../libgimp/gimppatternmenu.c:125
#:../libgimp/gimppatternmenu.c:125
msgid "Pattern Selection"
msgstr "Chọn mẫu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:171
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:140
msgid "by name"
msgstr "theo tên"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:172
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:141
msgid "by description"
msgstr "theo mô tả"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:173
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:142
msgid "by help"
msgstr "theo trợ giúp"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:174
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:143
msgid "by author"
msgstr "theo tác giả"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:175
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:144
msgid "by copyright"
msgstr "theo bản quyền"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:176
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:145
msgid "by date"
msgstr "theo ngày"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:177
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:146
msgid "by type"
msgstr "theo kiểu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:371
msgid "Searching by name - please wait"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tên — vui lòng chờ..."
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:377
msgid "Searching"
msgstr "Đang tìm kiếm"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:391
msgid "Searching by description - please wait"
msgstr "Đang tìm kiếm theo mô tả — vui lòng chờ..."
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:388
msgid "Searching by name"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tên"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:399
msgid "Searching by help - please wait"
msgstr "Đang tìm kiếm theo trợ giúp — vui lòng chờ..."
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:409
msgid "Searching by description"
msgstr "Đang tìm kiếm theo mô tả"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:407
msgid "Searching by author - please wait"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tác giả — vui lòng chờ..."
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:416
msgid "Searching by help"
msgstr "Đang tìm kiếm theo trợ giúp"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:415
msgid "Searching by copyright - please wait"
msgstr "Đang tìm kiếm theo bản quyền — vui lòng chờ..."
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:423
msgid "Searching by author"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tác giả"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:423
msgid "Searching by date - please wait"
msgstr "Đang tìm kiếm theo ngày — vui lòng chờ..."
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:430
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Đang tìm kiếm theo bản quyền"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:431
msgid "Searching by type - please wait"
msgstr "Đang tìm kiếm theo kiểu — vui lòng chờ..."
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:437
msgid "Searching by date"
msgstr "Đang tìm kiếm theo ngày"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:439
msgid "Searching - please wait"
msgstr "Đang tìm kiếm — vui lòng chờ..."
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:444
msgid "Searching by type"
msgstr "Đang tìm kiếm theo kiểu"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:447
#, c-format
msgid "%d Procedures"
msgstr "Thủ tục %d"
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:454
#,c-format
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "Thủ tục %d"
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:454
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:463
msgid "No matches for your query"
msgstr "Không khớp gì."
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:458
#, c-format
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
#,c-format
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
msgstr[0] "%d thủ tục khớp với truy vấn bạn."
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:507
#.count label
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:516 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:114
msgid "No matches"
msgstr "Không khớp gì."
#: ../libgimp/gimpprocview.c:143
#:../libgimp/gimpprocview.c:143
msgid "Parameters"
msgstr "Tham số"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:156
#:../libgimp/gimpprocview.c:156
msgid "Return Values"
msgstr "Giá trị trả gởi"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:169
#:../libgimp/gimpprocview.c:169
msgid "Additional Information"
msgstr "Thông tin thêm"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:210
#:../libgimp/gimpprocview.c:210
msgid "Author:"
msgstr "Tác giả :"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:222
#:../libgimp/gimpprocview.c:222
msgid "Date:"
msgstr "Ngày :"
#: ../libgimp/gimpprocview.c:234
#:../libgimp/gimpprocview.c:234
msgid "Copyright:"
msgstr "Bản quyền :"
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:57
#:../libgimp/gimpunitcache.c:57
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:26
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:26
msgid "_White (full opacity)"
msgstr "_Trắng (đục hết)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
msgid "_Black (full transparency)"
msgstr "_Đen (trong suốt hết)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgid "Layer's _alpha channel"
msgstr "Kênh _anfa của lớp"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgstr "Kênh anfa của lớp _truyền"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
msgid "_Selection"
msgstr "Sự _chọn lựa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
msgid "_Grayscale copy of layer"
msgstr "Bản sao cân bằng _xám của lớp"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
msgid "FG to BG (RGB)"
msgstr "Cảnh gần thành nền (RGB)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
msgid "FG to BG (HSV)"
msgstr "Cảnh gần thành nền (HSV)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
msgid "FG to transparent"
msgstr "Cảnh gần thành trong suốt"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
msgid "Custom gradient"
msgstr "Độ dốc tự chọn"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
msgid "FG color fill"
msgstr "Tô màu cảnh gần"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:94
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:94
msgid "BG color fill"
msgstr "Tô màu nền"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
msgid "Pattern fill"
msgstr "Điền mẫu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Thêm vào lựa chọn hiện thời"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Thay thế lựa chọn hiện thời"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
msgid "Gray"
msgstr "Xám"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:494
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
msgid "Indexed"
msgstr "Phụ lục"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
msgid "Alpha"
msgstr "Anfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:194
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:194
msgid "Small"
msgstr "Nhỏ"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
msgid "Medium"
msgstr "Vừa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
msgid "Large"
msgstr "Lớn"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:228
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:228
msgid "Light checks"
msgstr "Kiểm tra độ sáng"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:229
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:229
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Kiểm tra nửa sắc"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
msgid "Dark checks"
msgstr "Kiểm tra độ tối"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
msgid "White only"
msgstr "Chỉ màu trắng"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
msgid "Gray only"
msgstr "Chỉ màu xám"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
msgid "Black only"
msgstr "Chỉ màu đen"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:261
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:261
msgid "Image source"
msgstr "Nguồn ảnh"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:262
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:262
msgid "Pattern source"
msgstr "Nguồn mẫu"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:291
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:291
msgid "Lightness"
msgstr "Độ nhẹ"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:292
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:292
msgid "Luminosity"
msgstr "Độ sáng"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
msgid "Average"
msgstr "Trung bình"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:321
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:321
msgid "Dodge"
msgstr "Tránh"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:322
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:322
msgid "Burn"
msgstr "Ghi"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:386 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:526
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:386 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:561
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:387
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:387
msgid "Bi-linear"
msgstr "Tuyến kép"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
msgid "Radial"
msgstr "Tỏa tròn"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
msgid "Square"
msgstr "Vuông"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
msgid "Shaped (dimpled)"
msgstr "Vỡ hình (nhiều trũng)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Xoắn ốc (chiều kim đồng hồ)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
msgid "Spiral (ccw)"
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:425
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:427
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Giao (chấm)"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:428
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Giao (chữ thập mảnh)"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
msgid "Dashed"
msgstr "Gạch gạch"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
msgid "Double dashed"
msgstr "Gạch đôi"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
msgid "Solid"
msgstr "Đặc"
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:460
msgid "Stock ID"
msgstr "ID chuẩn"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:426
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:461
msgid "Inline pixbuf"
msgstr "Ký hiệu trực tiếp"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:427
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
msgid "Image file"
msgstr "Cỡ ảnh"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:456
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:491
msgid "RGB color"
msgstr "Màu RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:457 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:492
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:492 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
msgid "Grayscale"
msgstr "Cân bằng xám"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:458
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
msgid "Indexed color"
msgstr "Màu phụ lục"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:490
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:525
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:491
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:526
msgid "RGB-alpha"
msgstr "RGB-anfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
msgid "Grayscale-alpha"
msgstr "Mức xám-anfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:495
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
msgid "Indexed-alpha"
msgstr "Phụ lục-anfa"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:525
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:560
msgid "None (Fastest)"
msgstr "Không (nhanh nhất)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
msgid "Cubic"