Commit 47663730 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent f79fafb0
Pipeline #220737 passed with stages
in 36 minutes and 9 seconds
......@@ -96,12 +96,12 @@ msgid ""
"bug fixes. Notable improvements:"
msgstr ""
"El GIMP 2.10.16 proporciona diverses millores principals d'ús, una nova eina "
"per a les transformacions a lespai 3D, la nova versió del verificador i la "
"quantitat habitual de correccions derrors. Millores notables:"
"per a les transformacions a l'espai 3D, la nova versió del verificador i la "
"quantitat habitual de correccions d'errors. Millores notables:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid "Tools are now grouped in the toolbox by default"
msgstr "Les eines ara s’agrupen per defecte a la caixa d’eines"
msgstr "Les eines ara s'agrupen per defecte a la caixa d'eines"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid "Sliders now use a compact style with improved user interaction"
......@@ -286,7 +286,7 @@ msgid ""
"transform tool's GUI"
msgstr ""
"Afegeix les opcions «Restriccions als tiradors» i «Al voltant del centre» a "
"la interfície gràfica de leina de transformació de perspectiva"
"la interfície gràfica de l'eina de transformació de perspectiva"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
msgid "New generic canvas modifier 'Alt + middle click' to pick layers"
......@@ -610,8 +610,8 @@ msgid ""
"order to provide a smoother painting experience. Bigger changes are:"
msgstr ""
"En aquesta segona versió abans del GIMP 2.10.0, mentre la depuració continua "
"sent un objectiu primordial, un nou enfocament sha posat a la velocitat i "
"loptimització per tal d'oferir una experiència de pintura més suau. Els "
"sent un objectiu primordial, un nou enfocament s'ha posat a la velocitat i "
"l'optimització per tal d'oferir una experiència de pintura més suau. Els "
"canvis més grans són:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:92
......@@ -2632,7 +2632,7 @@ msgstr "Selecció d'eines: commuteu a l'últim"
#: ../app/actions/context-actions.c:737
msgctxt "context-action"
msgid "Tool Selection: Switch to Previous"
msgstr "Selecció d'eines: commuteu a lanterior"
msgstr "Selecció d'eines: commuteu a l'anterior"
#: ../app/actions/context-actions.c:741
msgctxt "context-action"
......@@ -2657,7 +2657,7 @@ msgstr "Selecció del pinzell: commuteu a l'últim"
#: ../app/actions/context-actions.c:761
msgctxt "context-action"
msgid "Brush Selection: Switch to Previous"
msgstr "Selecció de pinzells: commuteu a lanterior"
msgstr "Selecció de pinzells: commuteu a l'anterior"
#: ../app/actions/context-actions.c:765
msgctxt "context-action"
......@@ -2667,7 +2667,7 @@ msgstr "Selecció de pinzells: commuteu al següent"
#: ../app/actions/context-actions.c:773
msgctxt "context-action"
msgid "Pattern Selection: Select by Index"
msgstr "Selecció de patrons: seleccioneu per líndex"
msgstr "Selecció de patrons: seleccioneu per l'índex"
#: ../app/actions/context-actions.c:777
msgctxt "context-action"
......@@ -2682,7 +2682,7 @@ msgstr "Selecció del patró: commuteu a l'últim"
#: ../app/actions/context-actions.c:785
msgctxt "context-action"
msgid "Pattern Selection: Switch to Previous"
msgstr "Selecció del patró: commuteu a lanterior"
msgstr "Selecció del patró: commuteu a l'anterior"
#: ../app/actions/context-actions.c:789
msgctxt "context-action"
......@@ -2732,7 +2732,7 @@ msgstr "Selecció de degradats: commuteu a l'últim"
#: ../app/actions/context-actions.c:833
msgctxt "context-action"
msgid "Gradient Selection: Switch to Previous"
msgstr "Selecció del degradat: commuteu a lanterior"
msgstr "Selecció del degradat: commuteu a l'anterior"
#: ../app/actions/context-actions.c:837
msgctxt "context-action"
......@@ -3709,7 +3709,7 @@ msgstr "Can_via de pantalla"
#: ../app/actions/dock-actions.c:50
msgctxt "dock-action"
msgid "Close Dock"
msgstr "Tanca lacoblador"
msgstr "Tanca l'acoblador"
#: ../app/actions/dock-actions.c:55
msgctxt "dock-action"
......@@ -3835,7 +3835,7 @@ msgstr "E_stat i text"
#: ../app/actions/dockable-actions.c:125
msgctxt "dockable-action"
msgid "Loc_k Tab to Dock"
msgstr "Blo_queja la pestanya de lacoblador"
msgstr "Blo_queja la pestanya de l'acoblador"
#: ../app/actions/dockable-actions.c:127
msgctxt "dockable-action"
......@@ -11150,11 +11150,11 @@ msgstr "Especifica com s'ha de dibuixar l'àrea al voltant de la imatge."
msgid ""
"Check for availability of GIMP updates through background internet queries."
msgstr ""
"Comproveu la disponibilitat dactualitzacions del GIMP consultant internet."
"Comproveu la disponibilitat d'actualitzacions del GIMP consultant internet."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:47
msgid "Timestamp of the last update check."
msgstr "Marca de temps de la darrera comprovació dactualització."
msgstr "Marca de temps de la darrera comprovació d'actualització."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:53
msgid "How to handle embedded color profiles when opening a file."
......@@ -11562,7 +11562,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"When enabled, the brush outline will snap to individual dabs while painting."
msgstr ""
"Quan està habilitada, el contorn del pinzell sajustarà als brins "
"Quan està habilitada, el contorn del pinzell s'ajustarà als brins "
"individuals mentre pinta."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:403
......@@ -17184,7 +17184,7 @@ msgstr "Mostra la _imatge activa"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2156
msgid "Use tool _groups"
msgstr "Utilitza _grups deines"
msgstr "Utilitza _grups d'eines"
#. Tool Editor
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2163
......@@ -19238,7 +19238,7 @@ msgstr "El camí absolut està prohibit a l'extensió de GIMP «%s»: %s"
#: ../app/file-data/file-data-gex.c:156
#, c-format
msgid "File not allowed in root of GIMP extension '%s': %s"
msgstr "El fitxer no està permès a l’arrel de l’extensió GIMP «%s»: %s"
msgstr "El fitxer no està permès a l'arrel de l'extensió GIMP «%s»: %s"
#: ../app/file-data/file-data-gex.c:167
#, c-format
......@@ -20572,7 +20572,7 @@ msgstr "Barreja l'espai de colors"
#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:353
msgid "Which color space to use when blending RGB gradient segments"
msgstr ""
"Quin espai de color sutilitzarà quan es barregin els segments degradats de "
"Quin espai de color s'utilitzarà quan es barregin els segments degradats de "
"RGB"
#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:423
......@@ -20629,7 +20629,7 @@ msgstr "Quantitat de color del pinzell per barrejar"
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:86
msgctxt "smudge-tool"
msgid "No erasing effect"
msgstr "Sense efectes de lesborrat"
msgstr "Sense efectes de l'esborrat"
#: ../app/paint/gimpsmudgeoptions.c:93 ../app/paint/gimpsourceoptions.c:72
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:129 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:135
......@@ -24980,7 +24980,7 @@ msgstr "Interacció unificada"
#: ../app/tools/gimptransform3doptions.c:86
msgid "Combine all interaction modes"
msgstr "Combina tots els modes dinteracció"
msgstr "Combina tots els modes d'interacció"
#: ../app/tools/gimptransform3doptions.c:93
msgid "Constrain transformation to a single axis"
......@@ -24988,7 +24988,7 @@ msgstr "Restringeix la transformació a un únic eix"
#: ../app/tools/gimptransform3doptions.c:100
msgid "Transform along the Z axis"
msgstr "Transforma al llarg de leix Z"
msgstr "Transforma al llarg de l'eix Z"
#: ../app/tools/gimptransform3doptions.c:107
msgid "Transform in the local frame of reference"
......@@ -24997,7 +24997,7 @@ msgstr "Transforma en el marc de referència local"
#: ../app/tools/gimptransform3doptions.c:197
#, c-format
msgid "Constrain axis (%s)"
msgstr "Restringeix leix (%s)"
msgstr "Restringeix l'eix (%s)"
#: ../app/tools/gimptransform3doptions.c:206
#, c-format
......@@ -25052,7 +25052,7 @@ msgstr "Z"
#: ../app/tools/gimptransform3dtool.c:439
msgid "Rotation axis order"
msgstr "Ordre de leix de rotació"
msgstr "Ordre de l'eix de rotació"
#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:94
msgid "Direction of transformation"
......@@ -25367,12 +25367,12 @@ msgstr "Capa activa"
#: ../app/tools/tools-enums.c:59
msgctxt "line-art-source"
msgid "Layer below the active one"
msgstr "Capa per sota de lactiva"
msgstr "Capa per sota de l'activa"
#: ../app/tools/tools-enums.c:60
msgctxt "line-art-source"
msgid "Layer above the active one"
msgstr "Capa per damunt de lactiva"
msgstr "Capa per damunt de l'activa"
#: ../app/tools/tools-enums.c:89
msgctxt "rect-select-mode"
......@@ -26315,7 +26315,7 @@ msgstr "Obre el gestor d'errades"
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:186
msgid "See bug details"
msgstr "Mira els detalls de lerror"
msgstr "Mira els detalls de l'error"
#: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:205
msgid "Go to _Download page"
......@@ -26557,7 +26557,7 @@ msgstr "Cua encallada"
msgid ""
"Number of times the writing to the swap has been stalled, due to a full queue"
msgstr ""
"El nombre de vegades que lescriptura a la memòria d'intercanvi ha encallat "
"El nombre de vegades que l'escriptura a la memòria d'intercanvi ha encallat "
"degut a una cua plena"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:556
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment