Commit 44ba3238 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 93cf5356
Pipeline #189274 passed with stages
in 27 minutes and 4 seconds
......@@ -2340,15 +2340,15 @@ msgstr "Op_acitat:"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:176
msgid "gzip archive"
msgstr "arxiu gzip"
msgstr "Arxiu gzip"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:195
msgid "bzip archive"
msgstr "arxiu bzip"
msgstr "Arxiu bzip"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:214
msgid "xz archive"
msgstr "arxiu xz"
msgstr "Arxiu xz"
#: ../plug-ins/common/file-compressor.c:421
msgid "No sensible file extension, saving as compressed XCF."
......
......@@ -90,7 +90,7 @@ msgstr ""
"que no es puguin utilitzar estaran desactivats. Potser necessiteu canviar el "
"mode de la imatge a RGB (Imatge->Mode->RGB), afegir un canal alfa "
"(Capes-> Transparència-> Afegeix canal alfa) o aplanar la imatge "
"(Imatge->Aplana la Imatge)."
"(Imatge->Aplana la imatge)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
......@@ -222,7 +222,7 @@ msgid ""
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Podeu desar una selecció en un canal (Selecciona->Desa en un Canal) i "
"Podeu desar una selecció en un canal (Selecciona->Desa en un canal) i "
"després modificar aquest canal amb qualsevol eina de pintura. Utilitzeu els "
"botons del diàleg Canals per commutar la visibilitat d'aquest nou canal o "
"per convertir-lo en una selecció."
......
......@@ -962,7 +962,7 @@ msgid ""
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
msgstr ""
"El GIMP no ha pogut inicialitzar la interfície gràfica d'usuari.\n"
"Assegureu-vos que el vostre entorn de visualització està configurat "
"Assegureu-vos que l'entorn de visualització està configurat "
"adequadament."
#: ../app/main.c:615
......@@ -11110,7 +11110,7 @@ msgid ""
"windows."
msgstr ""
"Determina el tipus de finestra dels acobladors secundaris i de la caixa "
"d'eines. Això té a veure amb el comportament del vostre gestor de finestres."
"d'eines. Això té a veure amb el comportament del gestor de finestres."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:161
msgid "When enabled, the selected brush will be used for all tools."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment