Commit 445b467e authored by Daniel Șerbănescu's avatar Daniel Șerbănescu

Updated Romanian Translation

parent 13f178af
This diff is collapsed.
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-06 18:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-06 18:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-10 19:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-10 23:09+0200\n"
"Last-Translator: Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>\n"
"Language-Team: Gnome Romanian Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -46,15 +46,8 @@ msgstr ""
"Puteți executa multe operații de strat prin clic-dreapta pe eticheta text a "
"unui strat în dialogul de straturi."
# de la 2.8 salvarea se face exclusiv în xcf, salvarea în xcf nu acoperă „every aspect” (citat de pe gimp-developer-list: „It was never true -- e.g. undo history is not saved, tool options are
# not saved...”), iar salvarea la alt tip de fișier se face prin export
# de la 2.8 salvarea se face exclusiv în xcf, salvarea în xcf nu acoperă „every aspect” (citat de pe gimp-developer-list: „It was never true -- e.g. undo history is not saved, tool options are not saved...”), iar salvarea la alt tip de fișier se face prin export
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -63,8 +56,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Când salvați o imagine pentru a lucra la ea mai târziu, folosiți XCF, "
"formatul nativ GIMP (cu extensia <tt>.xcf</tt>). Astfel se conservă "
"straturile și alte câteva aspecte al lucrului în desfășurare. Odată ce "
"proiectul este complet, puteți să îl exportați ca JPEG, PNG, GIF, ..."
"straturile și multe alte aspecte ale lucrului în desfășurare. Odată ce "
"proiectul este complet, puteți să îl exportați ca JPEG, PNG, GIF, etc."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment