Commit 41ed477b authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka
Browse files

Added sk.

2005-06-26  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* configure.in (ALL_LINGUAS): Added sk.
parent 31dfc85f
2005-06-26 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* configure.in (ALL_LINGUAS): Added sk.
2005-06-26 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
# translation of gimp-tips.HEAD.pot to Slovak
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz> 2002
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk> 2003
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2004.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
#
# $Id$
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips.HEAD\n"
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-14 17:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-23 22:03+0100\n"
"Last-Translator: Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <<sk-i18n@lists.linux.sk>>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-26 01:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-27 02:00+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:1
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
msgstr "<big>Vitajte v programe GIMP!</big>"
msgstr "<big>Víta vás GNU program na prácu s obrázkami GIMP!</big>"
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:2
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
......@@ -32,7 +31,7 @@ msgstr ""
"Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Alt</tt> na náhľad masky vrstvy v "
"dialógu Vrstvy prepína priame zobrazenie masky."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:3
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
......@@ -40,7 +39,7 @@ msgstr ""
"Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Ctrl</tt> na náhľad masky vrstvy v "
"dialógu Vrstvy prepína efekt masky vrstvy."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:4
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
......@@ -48,7 +47,7 @@ msgstr ""
"Pri stlačenom klávese <tt>Ctrl</tt> pri použití Plechovky sa použije farba "
"pozadia namiesto farby popredia."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:5
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
......@@ -56,7 +55,7 @@ msgstr ""
"Ťahanie s <tt>Ctrl</tt> s nástrojom Otočenie spôsobí otáčanie s 15 "
"stupňovými krokmi."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:6
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
......@@ -65,7 +64,7 @@ msgstr ""
"tt>je možné skryť všetky vrstvy okrem tej, na ktorú ste klikli. Ďalšie "
"kliknutie všetkyvrstvy zobrazí."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
......@@ -77,7 +76,7 @@ msgstr ""
"vrstva&quot; alebo &quot;Pohltiť vrstvu&quot; v dialógu Vrstvy, alebo to "
"urobte pomocou ponuky."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
......@@ -91,7 +90,7 @@ msgstr ""
"&quot;Uložiť klávesové skratky&quot;, tak sa skratky uložia, keď ukončíte "
"GIMP."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -101,17 +100,15 @@ msgstr ""
"ťahané výbery budú pritiahnuté k týmto vodítkam. Vodítka môže odstrániť tak, "
"že pomocou nástroja Presun ich vytiahnete mimo plochu obrázka."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
"GIMP vie vrátiť späť väčšinu zmien na obrázku, a preto sa nebojte "
"GIMP vám umožňuje vrátiť späť väčšinu zmien na obrázku, a preto sa nebojte "
"experimentovať."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
......@@ -119,27 +116,28 @@ msgid ""
msgstr ""
"GIMP podporuje priebežnú gzip kompresiu. Stačí pridať koncovku <tt>.gz</tt> "
"(alebo <tt>.bz2</tt>, ak máte nainštalovaný bzip2) k názvu súboru a obrázok "
"bude uložený komprimovaný. Rovnako to funguje prirodzene aj pri načítavaní "
"bude uložený komprimovaný. Rovnako to funguje, prirodzene, aj pri načítavaní "
"obrázkov."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:12
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"Na vytvorenie obrázka používa GIMP vrstvy. Môžete si ich predstaviť ako sadu "
"GIMP používa vrstvy na organizáciu vašich obrázkov. Môžete si ich predstaviť ako sadu "
"fólií alebo filtrov, cez ktoré sa pozeráte, keď chcete vidieť ich kompozíciu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Ak je meno právnika v katalógu právnikov je zobrazená ako <b>bold</b>, takáto "
"layer neobsahuje alfa-kanál."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:14
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
......@@ -151,7 +149,7 @@ msgstr ""
"v dialógu Úrovne (Nástroje-&gt;Farby-&gt;Úrovne). Prípadné farebné nádychy "
"môžete opraviť nástrojom Krivky (Nástroje-&gt;Farby-&gt;Krivky)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used "
"with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or "
......@@ -161,7 +159,7 @@ msgstr ""
"nastavenia kresliaceho nástroja. Môžete použiť štetec v režime prechodu, "
"gumu alebo dokonca rozmazanie."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:16
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
......@@ -169,7 +167,7 @@ msgstr ""
"Ak je na obrazovke veľký zmätok, opakované stlačenie klávesy <tt>Tab</tt> "
"v okne obrázka skryje alebo zobrazí panel nástrojov a ostatné dialógy."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:17
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
......@@ -179,7 +177,7 @@ msgstr ""
"niektorých prípadoch bude musieť zlúčiť všetky vrstvy (Obrázok-&gt;Do jednej "
"vrstvy), ak chcete pracovať s celým obrázkom."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:18
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
......@@ -191,7 +189,7 @@ msgstr ""
"(Obrázok-&gt;Režim-&gt;RGB), pridať alfa kanál (Vrstvy-&gt;Priesvitnosť-&gt;"
"Pridať alfa kanál) alebo zlúčiť vrstvy (Obrázok&gt;Do jednej vrstvy)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
......@@ -201,7 +199,7 @@ msgstr ""
"nový výber pridaný k predchádzajúcemu. Naopak, pomocou klávesy <tt>Ctrl</tt> "
"môžete ubrať z aktuálneho výberu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
"ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
......@@ -215,7 +213,7 @@ msgstr ""
"umiestnite kurzor do priesečníka vodítok a výsledný výber sa bude dotýkať "
"vodítok."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:21
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
......@@ -227,8 +225,7 @@ msgstr ""
"medzi týmto bodom a posledným kliknutím. Pokiaľ bude tiež stlačený kláves "
"<tt>Ctrl</tt>, tak čiara bude kreslená v 15 stupňových krokoch."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -240,7 +237,7 @@ msgstr ""
"vrstvy a každý aspekt vašej nedokončenej práce. Po dokončení projektu ho "
"môžete uložiť ako JPEG, PNG, GIF, ..."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:23
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
......@@ -250,7 +247,7 @@ msgstr ""
"hýbe oknom, kláves <tt>Alt</tt> už používa váš správca okien. Vyskúšajte "
"súčasne stlačiť aj <tt>Shift</tt>. "
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -258,7 +255,7 @@ msgstr ""
"Pri použití magickej paličky je možné dolaďovať rozsah výberu pomocou "
"kliknutia a potiahnutia ľavým a pravým tlačítkom."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:25
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
......@@ -267,7 +264,7 @@ msgstr ""
"Môžete vytvoriť a upravovať komplexný výber použitím nástroja Cesta. Dialóg "
"Cesty umožňuje pracovať s viacerými cestami a konvertovať ich do výberu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -275,19 +272,18 @@ msgstr ""
"Vrstvu z dialógu Vrstvy môžete chytiť a potiahnuť do panelu nástrojov. To "
"vytvorí nový obrázok, ktorý bude obsahovať iba túto vrstvu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
"Veľa vecí v GIMPe môžete jednoducho chytiť s myšou, potiahnuť a pustiť. "
"Napríklad ak potiahnete farbu z panelu nástrojov alebo z farebnej palety a "
"Veľa vecí v GIMPe môžete jednoducho chytiť, potiahnuť a pustiť. "
"Napríklad, ak potiahnete farbu z panelu nástrojov alebo z farebnej palety a "
"pustíte ju do obrázku, tak aktuálny obrázok alebo výber sa vyplní touto "
"farbou."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
......@@ -297,7 +293,7 @@ msgstr ""
"kruhy vykreslením čiary aktívnou stopou okolo hraníc aktuálneho výberu. "
"Zložitejšie tvary je možné kresliť pomocou Filtre-&gt;Generovanie-&gt;Gfig."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
......@@ -306,7 +302,7 @@ msgstr ""
"popisuje väčšinu vlastností programu GIMP. Tento pomocník funguje aj v "
"ponuke."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:30
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
......@@ -314,7 +310,7 @@ msgstr ""
"K mnohým operáciám s vrstvami máte prístup pomocou kliknutia pravým "
"tlačítkom myši na označenie vrstvy v dialógu Vrstvy."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
......@@ -324,7 +320,7 @@ msgstr ""
"vytvárania výberu môžete vybrať dokonalý štvorec alebo kruh, alebo aby ste "
"ho vycentrovali podľa jeho počiatočného bodu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:32
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
......@@ -335,7 +331,7 @@ msgstr ""
"ľubovoľným kresliacim nástrojom. Tlačítka v dialógu Kanále prepínajú "
"viditeľnosť tohoto nového kanála alebo ho konvertujú do výberu."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:33
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
......@@ -343,7 +339,7 @@ msgstr ""
"Pomocou kláves <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> môžete prechádzať cez vrstvy "
"v obrázku(pokiaľ túto kombináciu nepoužíva správca okien...)."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:34
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
......@@ -351,7 +347,7 @@ msgstr ""
"Ak je obrázok väčší ako okno, v ktorom je zobrazený, môžete ho presunúť "
"pomocou prostredného tlačítka myši."
#: ../tips/gimp-tips.xml.in.h:35
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
......@@ -362,15 +358,3 @@ msgstr ""
"&quot;Rýchla maska&quot; na ľavom spodnom okraji okna. Zmena sa uskutoční "
"kreslením do obrázku a opätovné stlačenie tlačítka ju skonvertuje späť na "
"normály výber."
#~ msgid ""
#~ "The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
#~ "transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. "
#~ "You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
#~ "selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
#~ msgstr ""
#~ "Vrstva pomenovaná ako &quot;Pozadie&quot; je špeciálna, lebo neobsahuje "
#~ "priesvitnosť. To vám zabraňuje, aby ste pridali vrstve masku alebo, aby "
#~ "ste vrstvu posunuli vyššie. Priesvitnosť tejto vrstve môžete pridať "
#~ "pomocou pravého tlačítka myši v dialógu Vrstvy a výberom &quot;Pridať "
#~ "alfa kanál&quot;."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment