Commit 3ffb2ce0 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov Committed by Alexander Alexandrov Shopov

Updated Bulgarian translation by Victor Dachev <vdachev@gmail.com>

2005-11-01  Alexander Shopov  <ash@contact.bg>

	* bg.po: Updated Bulgarian translation by
	Victor Dachev <vdachev@gmail.com>
parent 1f71121b
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 13:42+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-09 13:40+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-01 10:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-23 19:16+0300\n"
"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -85,7 +85,7 @@ msgid ""
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP."
msgstr ""
"Ако се включи „Изпо;зване на динамични бързи клавиши“ в настройките, могат "
"Ако се включи „Използване на динамични бързи клавиши“ в настройките, могат "
"да се задават нови бързи клавиши. Това се прави като се активира менюто, "
"избира се действие и се натиска желаната клавишна комбинация. Ако „Запазване "
"на бързите клавиши при излизане“ е включено, те ще бъдат запазвани при "
......@@ -251,7 +251,7 @@ msgid ""
"pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Можете да прецизирате или преместите селекция със <tt>Alt</tt> и влачене. "
"Ако така се мести целият прозорец, менъджъра на процеорци вече изпозва "
"Ако така се мести целият прозорец, мениджъра на прозорци вече използва "
"клавиша<tt>Alt</tt>. Опитайте да задържите <tt>Shift</tt> едновременно."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
......@@ -269,7 +269,7 @@ msgid ""
"selections."
msgstr ""
"Можете да създавате и променяте комплексни селекции с инструмента за пътеки. "
"Дилалогът на пътеките ви позволява да работите по неколко пътеки и да ги "
"Дилалогът на пътеките ви позволява да работите по няколко пътеки и да ги "
"превърнете в селекции."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
......@@ -297,8 +297,8 @@ msgid ""
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Можете да очертаете съществуваща селекция с Редактиране-&gt;Очертаване на "
"селекцията. По-сложни форми могат да бъдат нарисувани с инстумента за Пътеки "
"или Флилтри-&gt;Генериране-&gt;Gfig."
"селекцията. По-сложни форми могат да бъдат нарисувани с инструмента за "
"Пътеки или Флилтри-&gt;Генериране-&gt;Gfig."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
......@@ -313,8 +313,8 @@ msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Можете да направите много неща със слоева като натиснете текстовия етикет на "
"слоя в прозореца със слевете."
"Можете да направите много неща със слоеве като натиснете текстовия етикет на "
"слоя в прозореца със слоевете."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
......@@ -322,7 +322,7 @@ msgid ""
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
"to have it centered on its starting point."
msgstr ""
Ожете да натискате и освобождавате клавишите <tt>Shift</tt> и <tt>Ctrl</tt> "
ожете да натискате и освобождавате клавишите <tt>Shift</tt> и <tt>Ctrl</tt> "
"докато създавате селекция, за да я ограничите до квадрат или кръг или да я "
"направите центрирана спрямо началната точка."
......@@ -334,7 +334,7 @@ msgid ""
"selection."
msgstr ""
"Можете да запазвате селекция като канал (Избиране -&gt; Запазване като "
"канал) и да редактирате канала със инструментите за рисуване.Чрез изпозване "
"канал) и да редактирате канала със инструментите за рисуване.Чрез използване "
"на бутоните в прозореца за канали, можете да промените видимостта на новия "
"канал или да го превърнете в селекция."
......@@ -344,7 +344,7 @@ msgid ""
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Можете да използвате <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> за да преминавате в "
"различните слоеве на изображението (ако менуджъра на прозорци не е "
"различните слоеве на изображението (ако мениджъра на прозорци не е "
"конфигуриран да използва тази комбинация за друго...)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment