Commit 3e5c0c6a authored by Carles Ferrando's avatar Carles Ferrando Committed by Gil Forcada

[l10n]Updated Catalan (Valencian) translation

parent f7c45670
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-24 17:46+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-09 00:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-23 20:58+0100\n"
"Last-Translator: Eulalia <eulaliapages@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
......@@ -98,7 +98,7 @@ msgid ""
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Feu clic i arrossegueu el regle per posar una guia a la imatge. Totes les "
"imatges seleccionades s'ajustaran a les guies. Podeu treure les guies "
"imatges seleccionades s'ajustaran a les guies. Podeu traure les guies "
"arrossegant-les fora de la imatge amb l'eina Mou."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
......@@ -192,7 +192,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Premeu i manteniu la tecla <tt>majúscules</tt> abans de fer una selecció i "
"vos permetrà afegir la selecció actual en comptes de reemplaçar-la. "
"Utilitzeu <tt>Ctrl</tt> abans de fer una selecció per sostreure-la de "
"Utilitzeu <tt>Ctrl</tt> abans de fer una selecció per sostraure-la de "
"l'actual."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment