Commit 398d6f18 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka
Browse files

Fixed typo.

2005-02-21  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Fixed typo.
parent 39fd4b39
2005-02-21 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Fixed typo.
2005-02-02 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -223,7 +223,7 @@ msgid ""
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
"Ak pri použití kresliace nástroja (štetca, rozprašovača alebo ceruzky) bude "
"Ak pri použití kresliaceho nástroja (štetca, rozprašovača alebo ceruzky) bude "
"stlačený kláves <tt>Shift</tt>, tak po kliknutí sa vytvorí rovná čiara medzi "
"týmto bodom a posledným kliknutím. Pokiaľ bude tiež stlačený kláves "
"<tt>Ctrl</tt>, tak čiara bude kreslená v 15 stupňových krokoch."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment