GitLab repository storage has been migrated to hashed layout. Please contact Infrastructure team if you notice any issues with repositories or hooks.

Commit 36549229 authored by Martin Srebotnjak's avatar Martin Srebotnjak Committed by Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent b9b4459d
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP - standardni vtičniki\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-23 19:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-24 11:43+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-29 18:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-29 22:38+0100\n"
"Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"Language-Team: Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -4974,13 +4974,13 @@ msgstr "'%s' ni veljaven kazalec X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:686
#, c-format
msgid "The width of frame %d of '%s' is too big for X cursor."
msgstr "Širina sličice %d '%s' je prevelika za kazalec X."
msgid "Frame %d of '%s' is too wide for an X cursor."
msgstr "Sličica %d iz '%s' je preširoka za kazalec X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:693
#, c-format
msgid "The height of frame %d of '%s' is too big for X cursor."
msgstr "Višina sličice %d '%s' je prevelika za kazalec X."
msgid "Frame %d of '%s' is too high for an X cursor."
msgstr "Sličica %d iz '%s' je previsoka za kazalec X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:896
#, c-format
......@@ -4989,13 +4989,13 @@ msgstr "V \"%s\" ni koščka slike."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:938
#, c-format
msgid "The width of '%s' is too big for X cursor."
msgstr "Širina '%s' je prevelika za kazalec X."
msgid "'%s' is too wide for an X cursor."
msgstr "'%s' je preširoka za kazalec X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:945
#, c-format
msgid "The height of '%s' is too big for X cursor."
msgstr "Višina '%s' je prevelika za kazalec X."
msgid "'%s' is too high for an X cursor."
msgstr "'%s' je previsoka za kazalec X."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1015
#, c-format
......@@ -5111,60 +5111,56 @@ msgstr "Komentar je omejen na %d znakov."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1489
#, c-format
msgid "This plug-in can only handle RGBA image format with 8bit color depth."
msgstr "Ta vtičnik lahko obdeluje le slike RGBA z 8-bitno barvno globino."
msgid "This plug-in can only handle RGBA image files with 8bit color depth."
msgstr "Ta vtičnik lahko obdeluje le datoteke slik RGBA z 8-bitno barvno globino."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1507
#, c-format
msgid "Width of '%s' is too large. Please reduce more than %dpx."
msgstr "Širina '%s' je prevelika. Zmanjšajte jo več kot %dpx."
msgid "Frame '%s' is too wide. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr "Sličica '%s' je preširoka. Zmanjšajte jo na nič več kot %dpx."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1514
#, c-format
msgid "Height of '%s' is too large. Please reduce more than %dpx."
msgstr "Višina '%s' je prevelika. Zmanjšajte jo več kot %dpx."
msgid "Frame '%s' is too high. Please reduce to no more than %dpx."
msgstr "Sličica '%s' je previsoka. Zmanjšajte jo na nič več kot %dpx."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1521
#, c-format
msgid "The size of '%s' is zero!"
msgstr "Velikost '%s' je nič!"
msgid "Width and/or height of frame '%s' is zero!"
msgstr "Širina in/ali višina sličice '%s' je nič!"
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1561
#, c-format
msgid ""
"Cannot save the cursor because the hot spot is not on '%s'.\n"
"Cannot save the cursor because the hot spot is not on frame '%s'.\n"
"Try to change the hot spot position, layer geometry or save without auto-crop."
msgstr ""
"Kazalca ni mogoče shraniti, ker vroča točka ni na '%s'.\n"
"Kazalca ni mogoče shraniti, ker vroča točka ni na sličici '%s'.\n"
"Poskusite spremeniti položaj vroče točke, geometrijo plasti ali pa shranite s samo-obrezavo."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1717
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1718
#, c-format
msgid ""
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames which width or height is more than %ipx.\n"
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames whose width or height is more than %ipx.\n"
"It will clutter the screen in some environments."
msgstr ""
"Vaš kazalec je bil uspešno shranjen, vendar vsebuje eno ali več sličic, katerih širina ali višina je več kot %ipx.\n"
"V nekaterih okoljih bo naredil zmedo na namizju."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1724
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1725
msgid ""
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames whose nominal size is not supported by gnome-appearance-properties.\n"
"You can satisfy it by checking \"Replace the size of all frame...\" in the save dialog, or your cursor may not appear in gnome-appearance-properties."
"Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames whose nominal size is not supported by GNOME settings.\n"
"You can satisfy it by checking \"Replace the size of all frames...\" in the save dialog, or your cursor may not appear in GNOME settings."
msgstr ""
"Vaš kazalec je bil uspešno shranjen, vendar vsebuje eno ali več sličic, katerih nominalna velikost ni podprta na strani gnome-appearance-properties.\n"
"Slednje lahko zadovoljite, če potrdite \"Zamenjaj velikost v vseh sličicah ...\" v oknu shranjevanja, sicer vaš kazalec morda ne bo prisoten v gnome-appearance-properties."
"Vaš kazalec je bil uspešno shranjen, vendar vsebuje eno ali več sličic, katerih nominalna velikost ni podprta na strani nastavitev za GNOME.\n"
"Slednje lahko zadovoljite, če potrdite \"Zamenjaj velikost v vseh sličicah ...\" v oknu shranjevanja, sicer vaš kazalec morda ne bo prisoten v nastavitvah za GNOME."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1961
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1962
#, c-format
msgid ""
"The parasite \"%s\" is too long for X cursor.\n"
"The overflowed string was dropped."
msgstr ""
"Zajedalec \"%s\" je predolg za kazalec X.\n"
"Preplavljeni niz je bil opuščen."
msgid "The parasite \"%s\" is too long for an X cursor comment. It was cut off to fit."
msgstr "Zajedalec \"%s\" je predolg za komentar kazalca X. Bil je obrezan na ustrezno dolžino."
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2163
#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2164
#, c-format
msgid "Sorry, this plug-in cannot handle a cursor which contains over %i different nominal sizes."
msgstr "Žal ta vtičnik ne more ravnati s kazalcem, ki vsebuje več kot %i različnih nominalnih velikosti."
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment