Commit 3396b3be authored by Jan Morén's avatar Jan Morén Committed by Jan Morén

Updated broken Swedish translation.

2004-03-20  Jan Morén  <jan.moren@lucs.lu.se>

         * sv.po: Updated broken Swedish translation.
parent 6c80755f
2004-03-20 Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>
* sv.po: Updated broken Swedish translation.
2004-03-19 Evandro Fernandes Giovanini <evandrofg@ig.com.br>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 06:20+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 23:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 16:56+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-20 16:58+0100\n"
"Last-Translator: Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1305,7 +1305,7 @@ msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"
#: app/core/core-enums.c:608 app/core/core-enums.c:636
#: app/tools/gimptexttool.c:125 app/widgets/widgets-enums.c:94
#: app/tools/gimptexttool.c:126 app/widgets/widgets-enums.c:94
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -1946,7 +1946,7 @@ msgstr "Aktivera snabbmask"
msgid "Disable QuickMask"
msgstr "Inaktivera snabbmask"
#: app/core/gimpimage-undo-push.c:2915
#: app/core/gimpimage-undo-push.c:2918
#, c-format
msgid "Can't undo %s"
msgstr "Kan inte ångra %s"
......@@ -7348,7 +7348,7 @@ msgstr ""
"Flygande bäckasiner söka\n"
"strax hwila på mjuka tuvor."
#: app/text/gimptext-compat.c:106 app/tools/gimptexttool.c:568
#: app/text/gimptext-compat.c:106 app/tools/gimptexttool.c:591
msgid "Add Text Layer"
msgstr "Lägg till textlager"
......@@ -7356,19 +7356,19 @@ msgstr "Lägg till textlager"
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(ogiltig UTF-8-sträng)"
#: app/text/gimptextlayer.c:175
#: app/text/gimptextlayer.c:176
msgid "Text Layer"
msgstr "Textlager"
#: app/text/gimptextlayer.c:501
#: app/text/gimptextlayer.c:529
msgid "Discard Text Information"
msgstr "Förkasta textinformation"
#: app/text/gimptextlayer.c:542
#: app/text/gimptextlayer.c:579
msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
msgstr "På grund av brist på typsnitt är textfunktioner inte tillgängliga."
#: app/text/gimptextlayer.c:570
#: app/text/gimptextlayer.c:607
msgid "Empty Text Layer"
msgstr "Tomt textlager"
......@@ -8554,24 +8554,23 @@ msgstr ""
msgid "Create Path from Text"
msgstr "Skapa väg från text"
#: app/tools/gimptexttool.c:126
#: app/tools/gimptexttool.c:127
msgid "Add text to the image"
msgstr "Skriv text i bilden"
#: app/tools/gimptexttool.c:127
#: app/tools/gimptexttool.c:128
msgid "/Tools/Te_xt"
msgstr "/Verktyg/Te_xt"
#: app/tools/gimptexttool.c:601
#: app/tools/gimptexttool.c:624
msgid "GIMP Text Editor"
msgstr "GIMP-textredigerare"
#: app/tools/gimptexttool.c:691 app/tools/gimptexttool.c:694
#: app/tools/gimptexttool.c:714 app/tools/gimptexttool.c:717
msgid "Confirm Text Editing"
msgstr "Bekräfta texteditering"
#: app/tools/gimptexttool.c:715
#, fuzzy
#: app/tools/gimptexttool.c:738
msgid ""
"The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
"tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
......@@ -8579,9 +8578,11 @@ msgid ""
"\n"
"You can edit the layer or create a new text layer from its text attributes."
msgstr ""
"Lagret du har valt är ett textlager, men har blivit ändrat av andra "
"verktyg. Om du ändrar lagret med textverktyget så slänger du bort dessa "
"Lagret du har valt är ett textlager, men har blivit ändrat av andra verktyg. "
"Om du ändrar lagret med textverktyget så slänger du bort dessa "
"förändringar.\n"
"\n"
"Du kan editera lagret eller skapa ett nytt textlager från dess textattribut."
#: app/tools/gimpthresholdtool.c:93
msgid "Reduce image to two colors using a threshold"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment