Commit 332dd017 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 6148eedd
......@@ -10,10 +10,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-15 07:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-19 11:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-25 00:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-29 11:08+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
#: ../app/about.h:23
msgid "GIMP"
......@@ -440,7 +440,7 @@ msgid "Text Editor"
msgstr "Textredigerare"
#: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:298
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1898 ../app/gui/gui.c:441
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1898 ../app/gui/gui.c:464
msgid "Tool Options"
msgstr "Verktygsalternativ"
......@@ -3898,11 +3898,11 @@ msgstr "Zooma _ut"
msgid "Zoom _All"
msgstr "_Zooma allt"
#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:68
#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:69
msgid "Edit Palette Color"
msgstr "Redigera palettfärg"
#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:70
#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:71
msgid "Edit Color Palette Entry"
msgstr "Redigera färgpalettpost"
......@@ -8970,7 +8970,7 @@ msgstr ""
"Är du säker att du vill ta bort \"%s\" från listan och ta bort den från "
"disken?"
#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:203 ../app/gui/gui.c:162
#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:203 ../app/gui/gui.c:174
#: ../app/gui/gui-message.c:149
msgid "GIMP Message"
msgstr "GIMP-meddelande"
......@@ -10636,23 +10636,23 @@ msgstr "N"
msgid "_Sample Merged"
msgstr "Sa_mpla sammanfogade"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:508
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:519
msgid "Access the image menu"
msgstr "Kom åt bildmenyn"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:622
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:633
msgid "Zoom image when window size changes"
msgstr "Zooma bild när fönsterstorlek ändras"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:651
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:662
msgid "Toggle Quick Mask"
msgstr "Visa snabbmask"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:674
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:685
msgid "Navigate the image display"
msgstr "Navigera i bildvisningen"
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:746 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1331
#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:757 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1342
#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:253
msgid "Drop image files here to open them"
msgstr "Släpp bildfiler här för att öppna dem"
......@@ -10907,12 +10907,12 @@ msgstr "Fyll burens ursprungliga läge med en vanlig färg"
#. * but xgettext extracts it anyway mistakenly into GIMP po files.
#. * Leave an empty string as translation. It does not matter.
#.
#: ../app/gui/gui.c:207
#: ../app/gui/gui.c:219
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#. initialize the document history
#: ../app/gui/gui.c:438
#: ../app/gui/gui.c:461
msgid "Documents"
msgstr "Dokument"
......@@ -11727,7 +11727,7 @@ msgstr ""
"Vissa textegenskaper kan vara felaktiga. Om du inte vill redigera textlagret "
"behöver du inte oroa dig för detta."
#: ../app/text/gimptextlayout.c:577
#: ../app/text/gimptextlayout.c:578
msgid ""
"The new text layout cannot be generated. Most likely the font size is too "
"big."
......@@ -11928,7 +11928,7 @@ msgstr "Toning fungerar inte på indexerade lager."
msgid "No gradient available for use with this tool."
msgstr "Ingen gradient tillgänglig för detta verktyg."
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:452 ../app/tools/gimppainttool.c:624
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:452 ../app/tools/gimppainttool.c:625
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s för begränsade vinklar"
......@@ -13192,7 +13192,7 @@ msgstr "Klicka och dra för att flytta alla punkter"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:939 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1084
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1140 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1168
#: ../app/tools/gimppainttool.c:633
#: ../app/tools/gimppainttool.c:634
msgid "pixels"
msgstr "bildpunkter"
......@@ -13363,7 +13363,7 @@ msgstr "%s för att välja en färg"
msgid "Cannot paint on layer groups."
msgstr "Kan inte måla på lagergrupper."
#: ../app/tools/gimppainttool.c:679
#: ../app/tools/gimppainttool.c:680
#, c-format
msgid "%s for a straight line"
msgstr "%s för en rak linje"
......@@ -16087,6 +16087,11 @@ msgstr "Bildredigerare"
msgid "Create images and edit photographs"
msgstr "Skapa bilder och redigera fotografier"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:5
msgid "GIMP;graphic;design;illustration;painting;"
msgstr "GIMP;grafik;design;illustrera;målning;rita;"
#~ msgid "Move Layer"
#~ msgstr "Flytta lager"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment