Updated Vietnamese translations

parent 5413be78
This diff is collapsed.
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-27 01:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-27 08:43+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-27 10:00+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <du-an-most@lists.hanoilug.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -296,7 +296,6 @@ msgid "Align Visible Layers"
msgstr "Canh lề các lớp hiển thị"
#: ../plug-ins/common/align-layers.c:424 ../plug-ins/common/align-layers.c:455
#, fuzzy
#| msgid "None"
msgctxt "align-style"
msgid "None"
......@@ -1173,7 +1172,6 @@ msgid "sin^p, stepped"
msgstr "sin^p, có bậc"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:166
#, fuzzy
#| msgid "None"
msgctxt "cml-composition"
msgid "None"
......@@ -3868,10 +3866,9 @@ msgid "pixels/%a"
msgstr "điểm ảnh/%a"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:303
#, fuzzy
#| msgid "Create Guides..."
msgid "_Create multipage PDF..."
msgstr "Tạo nét dẫn..."
msgstr "_Tạo PDF nhiều trang..."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:396
msgid "You must select a file to save!"
......@@ -3907,32 +3904,28 @@ msgid "Keeping the masks will not change the output"
msgstr ""
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:779
#, fuzzy
#| msgid "Separate to:"
msgid "Save to:"
msgstr "Ngăn cách ra:"
msgstr "Lưu vào:"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:783
#, fuzzy
#| msgid "_RGB Noise..."
msgid "Browse..."
msgstr "Nhiễu _RGB..."
msgstr "Duyệt..."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:784
msgid "Multipage PDF export"
msgstr ""
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:817
#, fuzzy
#| msgid "Deletes the selected Preset"
msgid "Remove the selected pages"
msgstr "Xóa bỏ định sẵn đã chọn"
msgstr "Xóa bỏ trang đã chọn"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:827
#, fuzzy
#| msgid "Alias Pix image"
msgid "Add this image"
msgstr "Ảnh Alias Pix"
msgstr "Thêm ảnh này"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:940
msgid "Error! In order to save the file, at least one image should be added!"
......@@ -3968,10 +3961,10 @@ msgid "Unknown color model in PNG file '%s'."
msgstr "Gặp mô hình màu lạ trong tập tin PNG « %s »."
#: ../plug-ins/common/file-png.c:878
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid "Could not create working folder '%s': %s"
msgid "Could not create new image for '%s': %s"
msgstr "Không thể tạo thư mục làm việc « %s »: %s"
msgstr "Không thể tạo ảnh mới cho '%s': %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:927
msgid ""
......@@ -3996,10 +3989,9 @@ msgid "Error loading UI file '%s': %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tải tập tin giao diện người dùng « %s »: %s"
#: ../plug-ins/common/file-png.c:1896
#, fuzzy
#| msgid "Unknown reason"
msgid "Unknown error"
msgstr "Không biết lý do"
msgstr "Lỗi lạ"
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:248
msgid "PNM Image"
......@@ -4073,10 +4065,9 @@ msgid "Raw"
msgstr "Thô"
#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1227
#, fuzzy
#| msgid "ASCII art"
msgid "ASCII"
msgstr "Ảnh ASCII"
msgstr "ASCII"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:601 ../plug-ins/common/file-ps.c:693
msgid "PostScript document"
......@@ -4189,7 +4180,6 @@ msgid "Text antialiasing"
msgstr "Khử răng cưa chữ"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3251 ../plug-ins/common/file-ps.c:3263
#, fuzzy
#| msgid "None"
msgctxt "antialiasing"
msgid "None"
......@@ -4235,7 +4225,7 @@ msgstr "Đơn vị"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3423
msgid "_Inch"
msgstr "_In"
msgstr "_Inch"
#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3424
msgid "_Millimeter"
......@@ -4282,7 +4272,6 @@ msgid "Data Compression"
msgstr "Cách nén dữ liệu"
#: ../plug-ins/common/file-psp.c:647
#, fuzzy
#| msgid "None"
msgctxt "compression"
msgid "None"
......@@ -7804,7 +7793,7 @@ msgstr "Hệ số"
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:98
msgid "How many units make up an inch."
msgstr "Số đơn vị trong mỗi in."
msgstr "Số đơn vị trong mỗi inch."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:99
msgid "Digits"
......@@ -7829,8 +7818,8 @@ msgid ""
"The unit's symbol if it has one (e.g. \" for inches). The unit's "
"abbreviation is used if doesn't have a symbol."
msgstr ""
"Ký hiệu của đơn vị nếu có (v.d. « \" » cho in). Nếu không thì dùng từ viết "
"tắt của đơn vị (cho in là « in. »)."
"Ký hiệu của đơn vị nếu có (v.d. « \" » cho inch). Nếu không thì dùng từ viết "
"tắt của đơn vị (cho inch là « in. »)."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:107
msgid "Abbreviation"
......@@ -7842,7 +7831,7 @@ msgstr "Từ viết tắt đơn vị (v.d. « cm » cho xentimet)."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:109
msgid "Singular"
msgstr "Ở số ít"
msgstr "Số ít"
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:109
msgid "The unit's singular form."
......@@ -7850,7 +7839,7 @@ msgstr "Kiểu số ít của đơn vị."
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:110
msgid "Plural"
msgstr "Ở số nhiều"
msgstr "Số nhiều"
#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:110
msgid "The unit's plural form."
......@@ -8436,7 +8425,6 @@ msgid "Large"
msgstr "Lớn"
#: ../plug-ins/common/web-page.c:317
#, fuzzy
#| msgid "Default"
msgctxt "web-page"
msgid "Default"
......@@ -8701,7 +8689,6 @@ msgid "Image Composing"
msgstr "Cấu thành ảnh"
#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1044
#, fuzzy
#| msgid "None"
msgctxt "composing"
msgid "None"
......@@ -9674,7 +9661,6 @@ msgstr "Sin"
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1001
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1042
#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1083
#, fuzzy
#| msgid "None"
msgctxt "color-function"
msgid "None"
......@@ -10819,10 +10805,9 @@ msgid "Animated GIF Options"
msgstr "Tùy chọn GIF hoạt cảnh"
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-gif.ui.h:2
#, fuzzy
#| msgid "MNG animation"
msgid "As _animation"
msgstr "Hoạt cảnh MNG"
msgstr "Làm _hoạt cảnh"
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-gif.ui.h:3
msgid "GIF Options"
......@@ -10861,7 +10846,6 @@ msgid "Co_mpression level:"
msgstr "Cấp _nén:"
#: ../plug-ins/ui/plug-in-file-png.ui.h:3
#, fuzzy
#| msgid "Sa_ve Defaults"
msgid "S_ave Defaults"
msgstr "_Lưu mặc định"
......@@ -12289,7 +12273,6 @@ msgid "Color:"
msgstr "Màu:"
#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:418
#, fuzzy
#| msgid "None"
msgctxt "light-source"
msgid "None"
......@@ -12997,7 +12980,6 @@ msgstr "Ở _giữa:"
#. if and how to center the image on the page
#: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:461
#, fuzzy
#| msgid "None"
msgctxt "center-mode"
msgid "None"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-09 20:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-27 08:43+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-27 09:17+0700\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,20 +28,18 @@ msgid "Welcome to TinyScheme"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:199
#, fuzzy
#| msgid "Interactive console for Script-Fu development"
msgid "Interactive Scheme Development"
msgstr "Bàn giao tiếp tương tác để phát triển Script-Fu"
msgstr "Lập trình Scheme tương tác"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:235
msgid "_Browse..."
msgstr "_Duyệt..."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:293
#, fuzzy
#| msgid "Script-Fu Console"
msgid "Save Script-Fu Console Output"
msgstr "Bàn giao tiếp Script-Fu"
msgstr "Lưu bàn giao tiếp Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:340
#, c-format
......@@ -99,7 +97,6 @@ msgid "Script-Fu Palette Selection"
msgstr "Chọn bảng chọn của Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:475
#, fuzzy
#| msgid "Script-fu Pattern Selection"
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
msgstr "Chọn mẫu của Script-Fu"
......@@ -113,32 +110,26 @@ msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Chọn bút vẽ của Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:824
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid ""
#| "Error while executing\n"
#| "%s\n"
#| "%s"
msgid "Error while executing %s:"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi thực thi\n"
"%s\n"
"%s"
msgstr "Gặp lỗi khi thực thi %s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:146
msgid "Too few arguments to 'script-fu-register' call"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:605
#, fuzzy, c-format
#, c-format
#| msgid ""
#| "Error while executing\n"
#| "%s\n"
#| "%s"
msgid "Error while loading %s:"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi thực thi\n"
"%s\n"
"%s"
msgstr "Gặp lỗi khi nạp %s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:807
msgid "Script-Fu Server Options"
......@@ -161,10 +152,9 @@ msgid "Interactive console for Script-Fu development"
msgstr "Bàn giao tiếp tương tác để phát triển Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:116
#, fuzzy
#| msgid "Script-Fu _Console"
msgid "_Console"
msgstr "_Bàn giao tiếp Script-Fu"
msgstr "_Bàn giao tiếp"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:140
msgid "Server for remote Script-Fu operation"
......@@ -513,10 +503,9 @@ msgid "Add a border around an image"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:3
#, fuzzy
#| msgid "Border size"
msgid "Border Layer"
msgstr "Cỡ viền"
msgstr "Lớp viền"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:4
msgid "Border X size"
......@@ -537,17 +526,15 @@ msgstr "Giá trị Delta (δ) trên màu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:1
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:1
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:1
#, fuzzy
#| msgid "_Alien Glow"
msgid "Alien Glow"
msgstr "Sáng _rực rỡ lạ"
msgstr "Sáng rực rỡ lạ"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:2
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:1
#, fuzzy
#| msgid "_Arrow..."
msgid "Arrow"
msgstr "_Mũi tên..."
msgstr "Mũi tên"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:3
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:2
......@@ -556,7 +543,6 @@ msgstr "_Mũi tên..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:2
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:1
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Background color"
msgid "Background"
msgstr "Màu nền"
......@@ -645,10 +631,9 @@ msgstr "Đường _ngang..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:1
#, fuzzy
#| msgid "_Bullet..."
msgid "Bullet"
msgstr "_Dấu đầu dòng..."
msgstr "Dấu đầu dòng"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:5
msgid "Create a bullet graphic with an eerie glow for web pages"
......@@ -671,10 +656,9 @@ msgid "B_utton..."
msgstr "_Nút..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:4
#, fuzzy
#| msgid "_Buttons"
msgid "Button"
msgstr "_Nút"
msgstr "Nút"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:5
msgid "Create a button graphic with an eerie glow for web pages"
......@@ -682,7 +666,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:9
msgid "Glow"
msgstr ""
msgstr "Toả sáng"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:11
msgid "Glow radius"
......@@ -953,7 +937,6 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:2
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Background color"
msgid "Background Color"
msgstr "Màu nền"
......@@ -1055,17 +1038,15 @@ msgstr "Ngụ_y trang..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:1
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Bevel width"
msgid "Bevel Highlight"
msgstr "Độ rộng góc xiên"
msgstr "Tô sáng góc xiên"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:2
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:3
#, fuzzy
#| msgid "Shadow"
msgid "Bevel Shadow"
msgstr "Bóng"
msgstr "Bóng góc xiên"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:3
msgid "Carve white areas"
......@@ -1078,10 +1059,9 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:5
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:7
#, fuzzy
#| msgid "Create shadow"
msgid "Cast Shadow"
msgstr "Tạo bóng"
msgstr "Chiếu bóng"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:6
msgid "Image to carve"
......@@ -1089,17 +1069,15 @@ msgstr "Ảnh cần khắc"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:7
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:11
#, fuzzy
#| msgid "Invert"
msgid "Inset"
msgstr "Đảo"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:8
msgid "Stencil C_arve..."
msgstr "Tạc kh_uôn tô..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:1
#, fuzzy
#| msgid "Background image"
msgid "Background Image"
msgstr "Ảnh nền"
......@@ -1181,10 +1159,9 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:3
#, fuzzy
#| msgid "C_hrome..."
msgid "Chrome"
msgstr "C_rom..."
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:4
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:1
......@@ -1212,7 +1189,6 @@ msgid "Chrome white areas"
msgstr "Vùng trắng crom"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:9
#, fuzzy
#| msgid "Drop shadow"
msgid "Drop Shadow"
msgstr "Bóng thả"
......@@ -1225,10 +1201,9 @@ msgstr "Bản đồ môi trường"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:11
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:7
#, fuzzy
#| msgid "Highlight color"
msgid "Highlight"
msgstr "Màu nổi bật"
msgstr "Tô sáng"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:12
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:9
......@@ -1237,15 +1212,15 @@ msgstr "Cân bằng nổi bật"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:13
msgid "Layer 1"
msgstr ""
msgstr "Lớp 1"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:14
msgid "Layer 2"
msgstr ""
msgstr "Lớp 2"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:15
msgid "Layer 3"
msgstr ""
msgstr "Lớp 3"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:16
msgid "Stencil C_hrome..."
......@@ -1272,10 +1247,9 @@ msgid "Circuit seed"
msgstr "Hạt chu vi"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Separate layer"
msgid "Effect layer"
msgstr "Lớp tách biệt"
msgstr "Lớp có tác dụng"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:3
msgid ""
......@@ -1343,13 +1317,11 @@ msgid "Add realistic looking coffee stains to the image"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Dark color"
msgid "Darken only"
msgstr "Màu tối"
msgstr "Chỉ làm tối"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:3
#, fuzzy
#| msgid "Stains"
msgid "Stain"
msgstr "Vết bẩn"
......@@ -1427,10 +1399,9 @@ msgid "Solid noise applied with Difference layer mode"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:1
#, fuzzy
#| msgid "Keep selection"
msgid "Distress the selection"
msgstr "Giữ vùng chọn"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:2
msgid "Granularity (1 is low)"
......@@ -1449,7 +1420,6 @@ msgid "Spread"
msgstr "Phết"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:7
#, fuzzy
#| msgid "Threshold (bigger 1<-->255 smaller)"
msgid "Threshold (bigger 1<-->254 smaller)"
msgstr "Ngưỡng (lớn hơn 1 ↔ 255 nhỏ hơn)"
......@@ -1496,7 +1466,6 @@ msgid "Opacity"
msgstr "Độ mờ đục"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:8
#, fuzzy
#| msgid "_Drop-Shadow..."
msgid "_Drop Shadow..."
msgstr "Bóng _thả..."
......@@ -1510,10 +1479,9 @@ msgid "Erase"
msgstr "Xoá"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:3
#, fuzzy
#| msgid "_Erase Every Other Row..."
msgid "Erase every other row or column"
msgstr "_Xoá mọi hàng khác..."
msgstr "Xoá mọi hàng hoặc cột khác"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:4
msgid "Erase/fill"
......@@ -1723,10 +1691,9 @@ msgid "_Preparing your Images for the Web"
msgstr "Ch_uẩn bị ảnh cho Mạng"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:13
#, fuzzy
#| msgid "_Main Web Site"
msgid "_User Manual Web Site"
msgstr "Nơi _Mạng chính"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm.h:14
msgid "_Working with Digital Camera Photos"
......@@ -1830,10 +1797,9 @@ msgid "Create an image filled with an example of the current gradient"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Custom Gradient"
msgid "Custom _Gradient..."
msgstr "Độ dốc tự chọn"
msgstr "Độ _dốc tự chọn..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:1
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm.h:1
......@@ -1851,10 +1817,9 @@ msgid "Y divisions"
msgstr "Phân chia Y"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:4
#, fuzzy
#| msgid "_Slide..."
msgid "_Grid..."
msgstr "_Trượt..."
msgstr "_Lưới..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm.h:2
msgid "New Guides from _Selection"
......@@ -2004,10 +1969,9 @@ msgid "Create an elliptical brush with feathered edges"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:5
#, fuzzy
#| msgid "New Elliptical, Feathered..."
msgid "Elli_ptical, Feathered..."
msgstr "Hình bầu dục mới, hình lông..."
msgstr "Hình _bầu dục, hình lông..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:6
msgid "Feathering"
......@@ -2018,10 +1982,9 @@ msgid "Name"
msgstr "Tên"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:9
#, fuzzy
#| msgid "New Rectangular, Feathered..."
msgid "Re_ctangular, Feathered..."
msgstr "Hình chữ nhật mới, hình lông..."
msgstr "Hình _chữ nhật, hình lông..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:10
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:5
......@@ -2030,16 +1993,14 @@ msgid "Spacing"
msgstr "Khoảng cách"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:12
#, fuzzy
#| msgid "New Elli_ptical..."
msgid "_Elliptical..."
msgstr "Hình _bầu dục mới..."
msgstr "Hình _bầu dục..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:13
#, fuzzy
#| msgid "New Re_ctangular..."
msgid "_Rectangular..."
msgstr "Hình _chữ nhật mới..."
msgstr "Hình _chữ nhật..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:2
msgid "Convert the selected region (or alpha) into a neon-sign like object"
......@@ -2278,7 +2239,6 @@ msgid "Create an image filled with an Earth-like map pattern"
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:3
#, fuzzy
#| msgid "Detail in middle"
msgid "Detail in Middle"
msgstr "Chi tiết ở giữa"
......@@ -2359,14 +2319,13 @@ msgid "Change the colormap of an image to the colors in a specified palette."
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:2
#, fuzzy
#| msgid "Pattern"
msgid "Palette"
msgstr "Mẫu"
msgstr "Bảng màu"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:3
msgid "Se_t Colormap..."
msgstr ""
msgstr "Đặ_t ánh xạ màu..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:2
msgid "Convert a selection to a brush"
......@@ -2402,11 +2361,10 @@ msgid "Radius (%)"
msgstr "Bán kính (%)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:4
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Creates four Guides around the bounding box of the current selection."
msgid "Round the corners of the current selection"
msgstr "Tạo bốn nét dẫn ở quanh hộp giới hạn của vùng chọn hiện có."
msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:5
msgid "Rounded R_ectangle..."
......@@ -2465,16 +2423,14 @@ msgid "_Spinning Globe..."
msgstr "Cầu đang _xoay..."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:1
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Draws Spirographs, Epitrochoids and Lissajous Curves. More info at http://"
#| "www.wisdom.weizmann.ac.il/~elad/spyrogimp/"
msgid ""
"Add Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous Curves to the current layer"
msgstr ""
"Có vẽ mẫu xoắn ốc, hình cuốn tròn ở quanh tròn khác và đường cong Li-xa-chu. "
"Có thể tìm thông tin thêm tại « http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~elad/"
"spyrogimp/ »"
"Thêm mẫu xoắn ốc, hình cuốn tròn ở quanh tròn khác và đường cong Li-xa-chu "
"vào lớp hiện tại."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:2
msgid "Airbrush"
......@@ -2497,13 +2453,11 @@ msgid "Epitrochoid"
msgstr "Hình cuốn tròn ở quanh tròn khác"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:10
#, fuzzy
#| msgid "Gradient: loop sawtooth"
msgid "Gradient: Loop Sawtooth"
msgstr "Độ dốc: răng cưa vòng lặp lại"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:11
#, fuzzy
#| msgid "Gradient: loop triangle"
msgid "Gradient: Loop Triangle"
msgstr "Độ dốc: tam giác vòng lặp lại"
......
This diff is collapsed.
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-05 14:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-27 08:47+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-27 09:51+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -6183,7 +6183,7 @@ msgid ""
"forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
"resolution information."
msgstr ""
"Đặt độ phân giải ngang cho màn hình, theo điểm/in². Nếu đặt là số 0 thì ép "
"Đặt độ phân giải ngang cho màn hình, theo điểm/inch². Nếu đặt là số 0 thì ép "
"buộc trình phục vụ X nhận truy vấn về thông tin cả ngang lẫn dọc đều."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:236
......@@ -6192,7 +6192,7 @@ msgid ""
"forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
"resolution information."
msgstr ""
"Đặt độ phân giải dọc cho màn hình, theo điểm/in². Nếu đặt là số 0 thì ép "
"Đặt độ phân giải dọc cho màn hình, theo điểm/inch². Nếu đặt là số 0 thì ép "
"buộc trình phục vụ X nhận truy vấn về thông tin cả ngang lẫn dọc đều."
#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:241
......@@ -7197,7 +7197,7 @@ msgstr "Không thể undoable"
#: ../app/core/core-enums.c:1185
msgctxt "select-criterion"
msgid "Composite"
msgstr "Ghép"
msgstr "Tổng hợp"
#: ../app/core/core-enums.c:1186
msgctxt "select-criterion"
......@@ -8808,12 +8808,12 @@ msgstr "điểm ảnh"
#: ../app/core/gimpunit.c:64
msgctxt "unit-singular"
msgid "inch"
msgstr "in"
msgstr "inch"
#: ../app/core/gimpunit.c:64
msgctxt "unit-plural"
msgid "inches"
msgstr "in"
msgstr "inch"
#: ../app/core/gimpunit.c:67
msgctxt "unit-singular"
......@@ -10270,7 +10270,7 @@ msgstr "_Rộng:"
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:172 ../app/widgets/gimpsizebox.c:197
#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:187
msgid "H_eight:"
msgstr "C_ao :"
msgstr "C_ao:"
#. the resolution labels
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:222 ../app/widgets/gimpsizebox.c:255
......@@ -10316,11 +10316,11 @@ msgstr "Hủ_y thay đổi"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:119
msgid "Canvas Size"
msgstr "Cỡ vùng vẽ"
msgstr "Kích thước vùng vẽ"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:130 ../app/dialogs/scale-dialog.c:109
msgid "Layer Size"
msgstr "Cỡ lớp"
msgstr "Kích thước lớp"
#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:295
msgid "Resize _layers:"
......@@ -10345,7 +10345,7 @@ msgstr "_Dọc:"
#. Image size frame
#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:98 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:158
msgid "Image Size"
msgstr "Cỡ ảnh"
msgstr "Kích thước ảnh"
#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:176 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:386
msgid "Quality"
......@@ -11458,11 +11458,11 @@ msgstr "Cấu hình tài nguyên"
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:320
msgid "Querying new Plug-ins"
msgstr "Đang truy vấn bổ sung mới"
msgstr "Đang truy vấn phần bổ sung mới"
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:370
msgid "Initializing Plug-ins"
msgstr "Đang khởi tạo bổ sung"
msgstr "Đang khởi tạo phần bổ sung"
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:442
msgid "Starting Extensions"
......@@ -11470,11 +11470,11 @@ msgstr "Đang khởi chạy phần mở rộng"
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:296
msgid "Plug-In Interpreters"
msgstr "Bộ thông dịch bổ sung"
msgstr "Bộ thông dịch phần bổ sung"
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:303
msgid "Plug-In Environment"
msgstr "Môi trường bổ sung"
msgstr "Môi trường phần bổ sung"
#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:980
#, c-format
......@@ -11506,7 +11506,7 @@ msgstr "Lỗi chạy '%s'"
#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:256
#, c-format
msgid "Plug-In missing (%s)"
msgstr "Thiếu phần mở rộng (%s)"
msgstr "Thiếu phần bổ sung (%s)"
#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:205
#, c-format
......@@ -11770,7 +11770,7 @@ msgstr "Độ dài tối đa"